Kontakt

Budownictwo sportowe

Budownictwo sportowe na Warmii i Mazurach

MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU

Zgodnie z art. 8a, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stwarza możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe realizacji zadań własnych samorządów lokalnych w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej.

Konkurs „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i przyczyni się do realizacji celów określonych w Regulaminie konkursu, tj.:
1) poprawy stanu i rozwoju infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim;
2) poprawy stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie;
3) profilaktyki i promocji zdrowia poprzez wzrost liczby osób aktywnych fizycznie.

Beneficjent konkursu: gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które w terminie do 29.07.2019 r. mogą złożyć wniosek na zadanie służące poprawie stanu infrastruktury sportowej: modernizacje, remont obiektów sportowych oraz zakupu wyposażenia obiektów sportowych na terenie gmin w województwie warmińsko-mazurskim;.
Dotacja celowa na powyższy cel, przyznawana będzie na realizację zadań, które zostaną zrealizowane do końca 2019 r.

Na realizację ww. zadania zabezpieczone są środki w budżecie województwa w wysokości 650 000,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), dofinansowanie z budżetu województwa na jedną inwestycję może wynieść maksymalnie 50 % wartości kosztorysowej projektu, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. 

Do pobrania: 
Aktualizacja
Regulamin
Wzór wniosku
Wzór umowy
Sprawozdanie

.................................................................................................................................................................................................................................................................

MOJE BOISKO ORLIK 2012

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu było udostępnienie mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Program „Moje Boisko Orlik 2012” obejmował budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:
- dwa boiska (boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m,
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m kw,
- oświetlenie kompleksu.

W latach 2008-2012 w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” powstało 159 kompleksów sportowych z czego wszystkie otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa, 151 zostało wybudowanych ze wsparciem z budżetu samorządu województwa, natomiast 54 obiekty otrzymały wsparcie ze środków PROW.

Kompleksy sportowe „Orlik” są własnością jednostek samorządu terytorialnego i są zarządzane głównie przez szkoły, przy których się znajdują lub lokalne ośrodki sportu i turystyki.

Mapa Orlików
Zestawienie kompleksów sportowych Orlik w województwie warmińsko-mazurskim


 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK