Kontakt

Monitoring i ewaluacja Strategii

Monitoring realizacji Strategii

Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego przyjęta 18 lutego 2020 r. uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego., wskazuje aktualne cele rozwojowe regionu, określając jednocześnie w jaki sposób odbywała się będzie weryfikacja stopnia ich realizacji. Tym samym wskazuje zasady monitoringu i ewaluacji Strategii.

Dane dotyczące realizacji Strategii zbierane są, w ramach uaktualnionego Systemu Monitorowania Strategii, w cyklu corocznym, natomiast raporty okresowe przedstawiające wyniki monitoringu publikowane będą nie rzadziej niż co trzy lata.

Strukturę systemu monitoringu tworzą:

- sejmik województwa – w jego kompetencjach leży rozpatrywanie i przyjmowanie raportu okresowego z realizacji Strategii;
- zarząd województwa – jako podmiot zarządzający rozwojem województwa, nadzorujący i organizujący proces monitorowania;
- Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne – w składzie:

    A.    przewodniczący – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego;
    B.    dwóch wiceprzewodniczących – przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
    C.    Reprezentacja m.in.:
     a) zarządu województwa warmińsko-mazurskiego;
     b) podmiotów wskazanych przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego spośród:

 • instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • partnerów społecznych i gospodarczych,
 • organizacji pozarządowych,
 • administracji rządowej w województwie,

     c) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wskazana przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.
    D.    Inne osoby wskazane imiennie przez zarząd województwa.

Celem Forum jest m.in. zapewnienie przepływu wiedzy i warunków dla dyskusji strategicznej z zakresu programowania i realizacji polityki regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim oraz dyskusja i/lub opiniowanie przedłożonych dokumentów, w tym dokumentów strategicznych i programowych w zakresie polityki regionalnej i innych polityk o oddziaływaniu terytorialnym przygotowywanych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym,

- koordynator – Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, do którego zadań należy pozyskiwanie danych od poszczególnych instytucji na potrzeby monitorowania Strategii, przygotowanie zbiorczego raportu okresowego z realizacji Strategii oraz organizacja pracy Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego.
- pozostali uczestnicy systemu monitoringu – instytucje regionu uczestniczące w procesie realizacji Strategii, odpowiedzialne za przekazywanie danych do monitoringu:

▫    departamenty Urzędu Marszałkowskiego realizujące poszczególne obszary Strategii,
▫    inne jednostki organizacyjne województwa, m.in. Wojewódzki Urząd Pracy; Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie;
▫    organizacje i instytucje zaangażowane poprzez wykorzystywanie, koordynowanie i wspieranie działań związanych z realizacją Strategii: np. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego; fundacje rozwoju, instytucje i placówki kultury; izby gospodarcze; instytucje edukacyjne, naukowe; służby nadzoru i kontroli.

Nowym elementem Systemu Monitorowania Strategii są badania opinii społecznej różnych środowisk na tematy istotne z punktu widzenia realizowanych celów Strategii, tzw. barometry. Badaniami objęto mieszkańców województwa powyżej 15 roku życia (barometr społeczny), przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim i zatrudniające powyżej 9 osób (barometr gospodarczy), wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa (barometr lokalny) oraz instytucje otoczenia biznesu (barometr instytucjonalny). Badania będą powtarzane corocznie, w ramach tej samej metodyki, dzięki czemu będzie można poznać zmiany, jakie następują w toku realizacji Strategii.

Dbając o skuteczność, efektywność, użyteczność oraz trwałość interwencji przewidzianej
w Strategii, przewiduje się przeprowadzenie badań ewaluacyjnych:

 • ewaluacja ex-ante, której poddana będzie kolejna wersja Strategii;
 • ewaluacja on-going przeprowadzona po upływie połowy okresu obowiązywania aktualnej Strategii; jej celem będzie również ocena polityki rozwoju pod kątem następnej perspektywy finansowej UE;
 • ewaluacja ex-post, której ocenie zostanie poddana aktualna Strategia na zakończenie okresu jej realizacji.

Za szczegółowe określenie zakresu ewaluacji – celów badania oraz kryteriów ewaluacyjnych odpowiedzialny będzie koordynator systemu monitoringu (Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego).


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK