Kontakt

Monitoring i ewaluacja Strategii

Monitoring realizacji Strategii

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 czerwca 2013 r., wskazuje aktualne cele rozwojowe województwa, określając jednocześnie w jaki sposób odbywała się będzie weryfikacja stopnia ich realizacji. Tym samym wskazuje zasady monitoringu i ewaluacji Strategii.

Monitorowanie realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego odbywa się na bieżąco (dane zbierane są w okresach rocznych, natomiast raporty z realizacji Strategii publikowane będą nie rzadziej niż co dwa lata – patrz zakładka Raporty).

Strukturę systemu monitoringu tworzą:
1. Sejmik Województwa – w jego kompetencjach leży rozpatrywanie i przyjmowanie raportu okresowego z realizacji Strategii;
2. Zarząd Województwa – jako podmiot zarządzający rozwojem województwa, nadzorujący i organizujący proces monitorowania;
3. Komitet Monitorujący – w składzie: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję przewodniczącego; dwóch przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; przewodniczący Komisji Strategii Sejmiku Województwa; przedstawiciel powiatów; przedstawiciele miast: Olsztyna, Elbląga i Ełku; przedstawiciel gmin; przedstawiciele klubów radnych Sejmiku Województwa; przedstawiciele organizacji gospodarczych, społecznych i pozarządowych; przedstawiciele podmiotów realizujących zadania w ramach programów wojewódzkich.

Zadania Komitetu Monitorującego:
- ocena przebiegu, efektywności i skuteczności realizacji Strategii,
- ocena i opiniowanie realizacji konkretnych celów,
- ocena postępów i rezultatów konkretnych działań,
- składanie odpowiednich propozycji do jednostek wdrażających,
- przyjmowanie okresowych raportów z realizacji Strategii.

4. Koordynator – Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, do którego zadań należy pozyskiwanie danych od poszczególnych instytucji, współpraca z Komitetem Monitorującym oraz przygotowanie zbiorczego raportu okresowego z realizacji Strategii.
5. Pozostali uczestnicy systemu monitoringu – instytucje z regionu uczestniczące w procesie realizacji Strategii, odpowiedzialne za przekazywanie danych do monitoringu: Są to:
a) departamenty Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności departamenty odpowiedzialne za opracowanie raportu cząstkowego w zakresie danego celu operacyjnego,
b) inne jednostki organizacyjne województwa,
c) organizacje i instytucje zaangażowane poprzez wykorzystywanie, koordynowanie i wspieranie działań związanych z realizacją Strategii: np. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego; fundacje rozwoju, instytucje i placówki kultury; izby gospodarcze; instytucje edukacyjne; służby nadzoru i kontroli.

Dbając o skuteczność, efektywność, użyteczność oraz trwałość interwencji przewidzianej
w Strategii, przewiduje się przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, których wykonawcą będzie podmiot zewnętrzny.

Ewaluacja Strategii odbędzie się w dwóch okresach:
- w 2018 r. / 2019 r. przeprowadzona zostanie ewaluacja on-going, której celem będzie ocena polityki rozwoju pod kątem następnej perspektywy finansowej UE;
- w 2026 r. – zrealizowana zostanie ewaluacja ex-post na zakończenie okresu strategicznego 2012-2025.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK