Kontakt

Projekt "Pomagajmy razem"

Konkurs grantowy

belkaUE2020

Rejestr wniosków Domów Pomocy Społecznej z województwa warmińsko - mazurskiego, które otrzymały grant w ramach projektu „Pomagajmy Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

...............................................................................................................................................................................................................................

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego uruchamia dodatkowy nabór wniosków grantowych na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałaniem jej negatywnym konsekwencjom w ramach projektu „Pomagajmy Razem”.

Wsparcie mogą otrzymać domy pomocy społecznej, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową.

W szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Zasady przyznawania grantów zostały określone w Procedurze udzielania grantów.

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą przez do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w walce z epidemią wirusa Covid-19.

Po wypełnieniu formularza wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do procedury udzielania grantów, należy złożyć go za pośrednictwem jednej z poniższych opcji:
1)    przez ePUAP podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
2)    w formie  papierowej, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
3)    przez ePUAP (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany);
4)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany).

Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów, których wykaz znajduje się w formularzu wniosku (załącznik nr 1 do procedury).

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomagajmy Razem”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze: w poniedziałek od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Termin składania wniosków upływa 8 lutego 2021 r. (w przypadku wysyłki dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać mailowo lub telefonicznie.

Osobami do kontaktu są:
- Monika Kocimska-Warczak, 89 521 95 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Anna Saracen-Wójcik, 89 521 95 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Aktualizacja wniosku
- Procedura udzielania grantów
- Wniosek
- Sprawozdanie
- Oświadczenie VAT
- Oświadczenie o niewykluczeniu

................................................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie ws. dodatkowego naboru wniosków grantowych na działania związane z łagodzeniem skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałaniem jej negatywnym konsekwencjom w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem”.

Województwo Warmińsko-Mazurskie uruchamia dodatkowy nabór wniosków o udzielenie grantów na wsparcie  domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Zasady przyznawania grantów zostały określone w Procedurze udzielania grantów.

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą przez Grantodawcę do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią wirusa Covid-19.

Po wypełnieniu formularza Wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury udzielania Grantów, należy złożyć go za pośrednictwem jednej z poniższych opcji:
1)    przez ePUAP podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
2)    w formie  papierowej, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
3)    przez ePUAP (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany);
4)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany).

Do Wniosku należy załączyć komplet dokumentów, których wykaz znajduje się w formularzu Wniosku (Załącznik nr 1 do Procedury).

Składając Wniosek w wersji papierowej, należy złożyć go w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomagajmy Razem”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze: w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Termin składania wniosków
- do 4 grudnia 2020 r. (w przypadku wysyłki dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora Projektu mailowo lub telefonicznie.

Osobami do kontaktu są:
- Monika Kocimska-Warczak, 89 521 95 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Anna Saracen-Wójcik, 89 521 95 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Załączniki:
- Procedura udzielania Grantów
- Wniosek o udzielenie Grantu
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług
- Sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantu
- Ogłoszenie
- Aktualizacja wniosku o udzielenie grantu
.................................................................................................................................................................................................................................

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podpisał ostatnią umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19.

Granty przekazywane podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS, są przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wyposażenia oraz zakup wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

49 domów pomocy społecznej z regionu, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami otrzymało granty w łącznej wysokości 13 643 877,49 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

........................................................................................................................................................................................................................

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Województwo Warmińsko-Mazurskie uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów  na wsparcie 51 domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Zasady przyznawania grantów zostały określone w Procedurze udzielania grantów.

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nabór wniosków jest naborem otwartym. Granty udzielane będą przez Grantodawcę do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią wirusa Covid-19.

Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie Grantodawcy: https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/96/informacje-konkursy-ogloszenia.html oraz na stronie Realizatora projektu: https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/pomagajmy-razem/konkurs-grantowy

Po wypełnieniu formularza Wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury udzielania Grantów, należy złożyć go za pośrednictwem jednej z poniższych opcji:
1)    przez ePUAP podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
2)    w formie  papierowej, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
3)    przez ePUAP (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany);
4)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę do reprezentowania Wnioskodawcy i zeskanowany).
Do Wniosku należy załączyć komplet dokumentów, których wykaz znajduje się
w formularzu Wniosku (Załącznik nr 1 do Procedury).

Składając Wniosek w wersji papierowej, należy złożyć go w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt.  „Pomagajmy Razem”

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze: w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Termin składania wniosków: od 28 lipca do 31 sierpnia 2020 r. (w przypadku wysyłki dokumentu decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora Projektu mailowo lub telefonicznie.
Osobą do kontaktu jest:
Pani Monika Kocimska-Warczak, 89 521 95 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani Anna Saracen-Wójcik, 89 521 95 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/pomagajmy-razem/konkurs-grantowy

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora Projektu mailowo lub telefonicznie. Osobami do kontaktu są:

- Monika Kocimska-Warczak, 89 521 95 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Anna Saracen-Wójcik, 89 521 95 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:
- Procedura udzielania Grantów
- Wniosek o udzielenie Grantu
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług
- Sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantu
- Ogłoszenie
- Aktualizacja opisu działań
- Aktualizacja zakresu rzeczowo-finansowego

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK