Kontakt

Znakowanie turystyczne regionu

Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur

Projekt, przygotowywany przez Departament Turystyki w partnerstwie z wszystkimi powiatami ziemskimi z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, został zatwierdzony do realizacji na początku marca 2009 roku. Podsumowanie odbyło się w 2012 roku.

Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest wsparcie realizacji strategicznych celów tak Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa, jak i Strategii Rozwoju Turystyki.

Podstawowym zadaniem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez ustawienie na terenie województwa turystycznych znaków drogowych, w efekcie czego polepszy się dostęp do obiektów i zasobów atrakcyjnych turystycznie. Osiągnięcie zakładanych rezultatów wymaga następujących działań:
1. wykorzystania regionalnej infrastruktury drogowej (krajowej, wojewódzkiej i powiatowej) do instalacji informacyjnych znaków drogowych typu E-22a, E-22b, E-22c w układzie „punkt do punktu”, a więc wskazujących konkretne obiekty turystyczne znajdujące się z bezpośrednim zasięgu komunikacji drogowej.

2. instalacji wielkogabarytowych „tablic-map” informacyjnych na utworzonych w ramach projektu turystycznych szlakach samochodowych:
- Szlaku Fortyfikacji Mazurskich,
- Pętli Grunwaldzkiej,
- Szlaku Kopernikowskiego,
- Szlaku Kanału Elbląskiego.

W odróżnieniu od funkcji informacyjnych znaków drogowych typu E-22a, E-22b, E-22c (wskazywanie konkretnych obiektów), jedną z funkcji „tablic-map” będzie opis obszaru i znajdujących się w tam lokalnych zasobów turystycznych.


Łącznie w ramach projektu zostanie ustawionych 710 turystycznych znaków drogowych i 51 tablic wielkogabarytowych. W szczególności projekt wspomoże efektywność wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego, w tym bazy hotelowej, gastronomicznej i wypoczynkowej oraz potencjału kulturowego. Pozytywnie wpłynie na wzrost zainteresowania Warmią i Mazurami oraz umożliwi rozwój nowych usług turystycznych i okołoturystycznych.


Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

Projekt w liczbach:
1,18 mln zł – całkowita wartość projektu
990 tys. zł – dofinansowanie z RPO
20 – liczba partnerów przy realizacji
4 – liczba nowych szlaków
890 km – łączna długość wytyczonych tras
710 – tyle znaków drogowych typu E22 ustawiono wzdłuż szlaków
51 – tyle wielkogabarytowych tablic informacyjnych stoi na szlakach
4 – tyle zdjęć prezentujących atrakcje widnieje na każdej z tablic i w czterech językach informuje o nich tekst: polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim
204 – tyle fotografii atrakcji zakupiono na potrzeby ich realizacji

Do pobrania: 

- PREZENTACJA PROJEKTU 
- MAPA PROJEKTU 
- KATALOG ZNAKÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Tablice wielkogabarytowe:
- Tablica1
- Tablica 2
- Tablica 3
Tablica 4

Znaki drogowe:
- Znak drogowy 1 
- Znak drogowy 2 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK