Kontakt

Informacje dla Beneficjentów

PO Rybactwo i Morze - informacje dla beneficjentów

Działania w zakresie priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Działanie 4.1 Wsparcie przygotowawcze – skierowane do LGD /LGR
Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – skierowane do Wnioskodawców z obszaru LGR i LGD
Działanie 4.2.1 Koszty bieżące i aktywizacja - skierowane do LGD /LGR
Działanie 4.2.2 Projekty prowadzone w ramach współpracy - skierowane do LGD /LGR

I. Operacje możliwe do uzyskania wsparcia z EFMR w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze dla działania Realizacja strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

W zakresie :
Cel 1: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
Wnioskodawca:
- osoba fizyczna ( która nie ukończyła 40 lat),
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 tys. zł na jednego wnioskodawcę. Utworzenie albo utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy (uzasadnione zakresem operacji).

Cel 2: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury
Wnioskodawca:
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR)

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę. Utworzenie albo utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy (uzasadnione zakresem operacji) albo zakłada podjęcie działalności gospodarczej.
Cel 3 : Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu
Wnioskodawca,
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR)

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów, lub do 85 % w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 oraz nie więcej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę

Cel 4: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
Wnioskodawca:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- jednostki organizacyjne podległe jst,
- organizacje pożytku publicznego (cel statutowy działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury)

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów lub do 85% w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 lecz nie więcej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę.

Cel 5: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską
Wnioskodawca:
- podmiot prawa publicznego (zgodnie z art. 2 pkt 16 rozporządzenia nr 1303/2013)
- instytucje badawcze,
- uczelnie,
- organizacje pozarządowe.

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów lub do 85% w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, do wysokości limitu, nie więcej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę.

1. Warunki uzyskania pomocy finansowej w przypadku inwestycji budowlanych lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego:

1. powstanie trwałych korzyści gospodarczych;
2. zapewnienie należytych gwarancji technicznych;
3. zapewnienie gospodarczej trwałości;
4. brak negatywnego wpływu na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

2. Pomoc przyznana ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.


3. Ogłaszanie naborów wniosków przez LGR/LGD. LGR i LGD uzgadniają termin naboru z Samorządem Województwa i ogłaszają nabory na stronach internetowych.

4. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
- Wniosek o dofinansowanie składa się do LGR/LGD,
- Wniosek na projekt grantowy lub własny składa się do Zarządu Województwa poprzez LGD,
-LGR/ LGD w terminie 45 dni ( po ostatnim dniu naboru) rozpatruje wnioski
o dofinansowanie , w terminie 7 dni od wyboru operacji :
- LGR/LGD przekazuje informację podmiotowi wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu art. 22 (negatywna ocena zgodności z LSR, nieuzyskanie min. l. pkt, w dniu przekazania WoD do Zarządu Województwa nie mieści się w limicie dostępnych środków) ,
- zamieszcza na stronie internetowej listę operacji.
- LGD w terminie 7 dni od dokonania wyboru przekazuje Zarządowi Województwa wnioski o dofinansowanie,
- Zarząd Województwa weryfikuje i wzywa Wnioskodawcę do uzupełnień w terminie 7 dni ,
- Zarząd Województwa rozpatruje wnioski o dofinasowanie od 3 do 6 miesięcy
- Zarząd Województwa zawarcie umowy.

5. Kwalifikowalność kosztów: od 1 stycznia 2015 r.

Koszty niekwalifikowalne:
• zakup używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;
• nabycie gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;
• nakłady rzeczowe;
• praca własna wykonywana przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i praca wolontariuszy;
• Koszty ogólne realizacji operacji, w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:
powyżej 10% wartości netto operacji,
- które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,
- które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;
• koszty związane z umową leasingu:
• w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,
• odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);
• amortyzacja środków trwałych;
• koszty związane z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.
• Koszty poniesione w związku z realizacją operacji poza obszarem LSR,
z wyłączeniem operacji, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c (wspieranie uczenia osób związanych z sek. rybackim) i § 7 pkt 1 lit. b. 9 (promowanie dziedzictwa rybołówstwa i akwakultury i dziedzictwa morskiego) rozporządzenia


6. Dokumenty dla Wnioskodawcy i Beneficjenta

1. Formularz wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Biznes Plan uproszczony
4. Wzór umowy o dofinansowanie
5. Załącznik nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
6. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
7. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
8. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
9. Formularz wniosku o płatność
10. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej


II. Operacje możliwe do uzyskania wsparcia z EFMR w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze dla działania koszty bieżące
i aktywizacja

1. Formularz wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Wzór umowy o dofinansowanie 2018
4. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
5. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
6. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
7. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
8. Formularz wniosku o płatność
9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność


Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

III. Operacje możliwe do uzyskania wsparcia z EFMR w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze dla działania koszty bieżące i aktywizacja

1. Formularz wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Formularz wniosku o płatność
4. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
5. Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy
6. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
7. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
8. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
9. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych

Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej


IV. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-2/ 

 

V. Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dla Beneficjentów priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze

Każdy Beneficjent korzystający z unijnego wsparcia powinien informować społeczność i promować działania związane z realizacją swojego projektu.
W zależności od rodzaju projektu dotyczy to, np.: oznakowania operacji, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń w prasie, raportów, publikacji, materiałów dla prasy oraz uczestników szkoleń lub konferencji, takich jak zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjnych, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności. Zapewnia to informowanie szerokiej opinii publicznej o wsparciu z Europejskiego Programu Morskiego i Rybackiego


Informacje szczegółowe wraz z Księgą wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 znajdują się na stronie:
https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/ 

 

VI. Interpretacje i wykładnie przepisów prawnych związanych z realizacją priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze


https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/priorytet-4-interpretacje/ 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK