Kontakt

Informacje dla Beneficjentów

PO Rybactwo i Morze - informacje dla beneficjentów

Działania w zakresie priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020

I. Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – skierowane do Wnioskodawców z obszaru LGR i LGD,
II. Działanie: Koszty bieżące i aktywizacja - skierowane do LGD i LGR,
III. Działanie: Projekty prowadzone w ramach współpracy - skierowane do LGD i LGR

I. Operacje możliwe do uzyskania wsparcia z EFMR w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze dla działania Realizacja strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
W zakresie :
Cel 1: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Wnioskodawca ( zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR ):
- osoba fizyczna ( która nie ukończyła 40 lat),
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 tys. zł na jednego wnioskodawcę.
lub w przypadku , gdy wnioskodawca jest związany z sektorem rybackim nie więcej niż 400 tys. zł na jednego wnioskodawcę, który:
1) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:
a) jako uprawniony do rybactwa lub
b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650), lub
c) w zakresie:
- przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub
- związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
2) jest armatorem statku rybackiego:
a) o polskiej przynależności,
b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
3) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub
4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1

Utworzenie albo utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy (uzasadnione zakresem operacji).

Cel 2: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
Wnioskodawca ( zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR ):
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę
lub
W przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym (załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 508/2014 ) w wysokości do 80% tych kosztów,
lub
W przypadku , gdy wnioskodawca jest związany z sektorem rybackim do 400 tys. na wnioskodawcę, który:
1) prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:
a) jako uprawniony do rybactwa lub
b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650), lub
c) w zakresie:
- przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub
- związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
2) jest armatorem statku rybackiego:
a) o polskiej przynależności,
b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub
3) otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub
4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności.
Utworzenie albo utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy (uzasadnione zakresem operacji) albo zakłada podjęcie działalności gospodarczej.

Cel 3 : Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
Wnioskodawca ( zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR ):
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów lub do 85 % w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 oraz nie więcej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę

Cel 4: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
Wnioskodawca:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- jednostki organizacyjne podległe JST,
- organizacje pożytku publicznego ( cel statutowy działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa
i akwakultury)

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów lub do 85% w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 lecz nie więcej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę.

Cel 5: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Wnioskodawca:
- podmiot prawa publicznego ( zgodnie z art. 2 pkt 16 rozporządzenia nr 1303/2013 )
- instytucje badawcze,
- uczelnie,
- organizacje pozarządowe.

Warunki przyznania pomocy:
Zwrot kosztów kwalifikowalnych do 50% tych kosztów lub do 85% w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, do wysokości limitu, nie więcej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę.

1. Warunki uzyskania pomocy finansowej w przypadku inwestycji budowlanych lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego:

1. powstanie trwałych korzyści gospodarczych;
2. zapewnienie należytych gwarancji technicznych;
3. zapewnienie gospodarczej trwałości;
4. brak negatywnego wpływu na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

2. Pomoc przyznana ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.


3. Ogłaszanie naborów wniosków przez LGR/LGD
LGR i LGD uzgadniają termin naboru z Samorządem Województwa i ogłaszają nabory na swoich stronach internetowych.

4. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
• Wniosek o dofinansowanie składa się do LGR/LGD,
• Wniosek na projekt grantowy lub własny składa się do Zarządu Województwa poprzez LGR/LGD,
• LGR/ LGD w terminie 45 dni ( po ostatnim dniu naboru) rozpatruje wnioski
o dofinansowanie :
- przekazuje informację podmiotowi wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu,
- zamieszcza na stronie internetowej listę operacji.
- LGR/ LGD w terminie 7 dni od dokonania wyboru przekazuje Zarządowi Województwa wnioski o dofinansowanie,
• Zarząd Województwa weryfikuje wniosek i wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni ,
• Zarząd Województwa rozpatruje wnioski o dofinasowanie od 3 do 6 miesięcy
( zgodnie z ustawą o EFMR),
• Zarząd Województwa zawiera umowę z Beneficjentem.

5. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o płatność
• Wniosek o płatność składa się do Zarządu Województwa:
- w formie pisemnej,
- w postaci papierowej,
- osobiście albo przez upoważnioną osobę,
• Wniosek na projekt grantowy lub własny składa się do Zarządu Województwa poprzez LGR/LGD,
• Zarząd Województwa rozpatruje wniosek w terminie 60 dni od dnia złożenia,
• Zarząd Województwa weryfikuje wniosek i wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni ,
• Zarząd województwa po pozytywnej ocenie wniosku o płatność niezwłocznie przekazuje zlecenie płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dokonuje płatności na rzecz Beneficjenta.


6. Kwalifikowalność kosztów: od 1 stycznia 2015 r.

Koszty niekwalifikowalne:
• zakup używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;
• nabycie gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;
• nakłady rzeczowe;
• praca własna wykonywana przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i praca wolontariuszy;
• koszty ogólne realizacji operacji, w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:
powyżej 10% wartości netto operacji,
- które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,
- które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;
• koszty związane z umową leasingu:
• w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,
• odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);
• amortyzacja środków trwałych,
• koszty związane z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.
• koszty poniesione w związku z realizacją operacji poza obszarem LSR,
z wyłączeniem operacji, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c (wspieranie uczenia osób związanych z sek. rybackim) i § 7 pkt 1 lit. b. 9 (promowanie dziedzictwa rybołówstwa i akwakultury i dziedzictwa morskiego) rozporządzenia.

7. Dokumenty dla Wnioskodawcy i Beneficjenta

1. Formularz wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Biznes Plan uproszczony
4. Wzór umowy o dofinansowanie
5. Załącznik nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
6. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
7. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
8. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
9. Formularz wniosku o płatność
10. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42---realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc


II. Operacje możliwe do uzyskania wsparcia z EFMR w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze dla działania koszty bieżące i aktywizacja

1. Formularz wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Wzór umowy o dofinansowanie 2018
4. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
5. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
6. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
7. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
8. Formularz wniosku o płatność
9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-44---koszty-biezace-i-aktywizacja

III. Operacje możliwe do uzyskania wsparcia z EFMR w ramach priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze dla działania w ramach współpracy

1. Formularz wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Formularz wniosku o płatność
4. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
5. Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy
6. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
7. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
8. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
9. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych

Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-43---dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy

IV. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców

Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dodatkowe-dokumenty-dla-beneficjentow


V. Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dla Beneficjentów priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze

Każdy Beneficjent korzystający z unijnego wsparcia powinien informować społeczność i promować działania związane z realizacją swojego projektu. W zależności od rodzaju projektu dotyczy to, np.: oznakowania operacji, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń w prasie, raportów, publikacji, materiałów dla prasy oraz uczestników szkoleń lub konferencji, takich jak zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjnych, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności. Zapewnia to informowanie szerokiej opinii publicznej o wsparciu z Europejskiego Programu Morskiego i Rybackiego


Informacje szczegółowe wraz z Księgą wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020

VI. Interpretacje i wykładnie przepisów prawnych związanych
z realizacją priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze

https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/priorytet-4-interpretacje/ 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK