Kontakt

Sport

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zasady i formy współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi. 

Zasady opisane są w Programie współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2027 - (DO POBRANIA) oraz Programu współpracy samorządu województwa warmińsko–mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 - (DO POBRANIA)

 
OTWARTY KONKURS OFERT

Corocznie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Wszystkie szczegółowe informacje i zasady opisane są w ogłoszeniu konkursowym. Oferty złożone w konkursie podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, a rozstrzygnięcie w postaci uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konkurs ofert na 2023 r. został ogłoszony 21.12.2022 roku:

Do pobrania:
- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
- Załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu

WIĘCEJ INFORMACJI
https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html?page=1

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
- Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 521 69 00
- Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 512 58 75

 

WOJEWÓDZKA RADA SPORTU W OLSZTYNIE

W 2015 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Wojewódzką Radę Sportu w Olsztynie. Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą organów Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie kultury fizycznej, a do jej zadań należy między innymi opiniowanie strategii rozwoju i projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak również projektów zadań priorytetowych Programu Współpracy samorządu warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwot proponowanych w ramach określonych zadań.

Ponadto jej zadaniem jest współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego, jak również dokonywanie bieżącej analizy i oceny działań w zakresie kultury fizycznej oraz doradztwo dotyczące realizacji nowych inicjatyw w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

Powołanie Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie służy wypracowaniu najlepszych rozwiązań umacniających pozycję sportu wśród zadań województwa oraz zwiększeniu wśród działaczy sportowych poczucia ich wpływu na rozwój sportu, jednocześnie przyczyniając się do przejrzystości podejmowanych działań. Takie forum sprzyja merytorycznym, twórczym i ciekawym debatom o kierunkach rozwoju sportu w województwie - TUTAJ 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Sportu (II kadencja):

1)   Jolanta Piotrowska - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego - przewodnicząca WRS;

2)   Krzysztof Mańkowski – burmistrz Miasta Szczytno;

3)   Andrzej Wiśniewski - zastępca burmistrza miasta Działdowo;

4)   Marcin Galibarczyk – dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

5)   Andrzej Grudziński – wiceprezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

6)   Jerzy Litwiński – członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

7)   Jerzy Mróz - członek zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie;

8)   Dariusz Marchlewski – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie;

9)   Marek Jaczun – sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie;

10)   Waldemar Buszan – członek Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe; zastępca przewodniczącego WRS;

11)   Tomasz Jankowski – sekretarz Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

12)   Michał Pereszczako – sędzia piłkarski i działacz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;

13)   Wojciech Krztoń – sędzia piłkarski i działacz Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie;

14)   Tomasz Szeremeta – dziennikarz TVP Olsztyn;

15)   Zbigniew Lubiejewski – siatkarz, mistrz olimpijski z Montrealu;

16)   Kamila Silwanowicz – starszy inspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sekretarz WRS.

 

OFERTY POZAKONKURSOWE

Oferta Warmińsko – Mazurskiego Związku Szachowego pn.: „Udział dwóch zawodniczek oraz zawodnika woj. warmińsko – mazurskiego w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Juniorów”

Informujemy, że dnia 22.05.2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Warmińsko – Mazurskiego Związku Szachowego pn.: „Udział dwóch zawodniczek oraz zawodnika woj. warmińsko – mazurskiego w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Juniorów ” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres:
ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Oferta: Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy 2023

Oferta Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego pn.: „XIV Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka”

Informujemy, że dnia 22.05.2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego pn.: „XIV Elblaski Uliczny Bieg Piekarczyka” z zakresu rozwoju kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Turystyki i Sportu adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Oferta: Elbląski Szkolny Związek Sportowy

KONKURS OFERT - 2023

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej.

Celem konkursu ofert jest wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej w 2023 roku (wpisujących się w cel operacyjny nr 1 "Profilaktyka nadwagi i otyłości” oraz cel operacyjny nr 5 „Wyzwania demograficzne).

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
1)    Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
1.    Organizacja wojewódzkiego i krajowego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego.
2.    Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach wielofunkcyjnych;
2)    Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych.
1.    Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.
2.    Wspieranie przygotowań i udziału wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani.
    
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2023 roku z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań wynosi 330 tys. zł.

Wnioski przyjmowane są do 11 stycznia 2023 roku.

DO POBRANIA:

Uchwała Nr 63/744/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały - ogłoszenie konkursowe 2023.docx

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - warunki realizacji zadań szczegółowych ZDROWIE 2023.docx

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - oferta_2023.doc

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - kwestionariusz oceny formalnej 2023.docx

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - regulamin: komisja konkursowa 2023.doc

Załącznik nr 5 - karta oceny merytorycznej 2023.docx

Załącznik nr 6 - umowa 2023.docx

Załącznik nr 7 - sprawozdanie 2023.doc


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK