Kontakt

Badania lekarskie kierowców

Badania lekarskie kierowców - uprawnieni lekarze

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących, ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi Marszałek Województwa, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki określone w ust. 1 pkt 1–4,
2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu lekarzowi,
4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4,
b) została skreślona z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu  badań  lekarskich – w okresie, o którym mowa w art. 80 ust.

Uprawnionym lekarzem jest osoba, która łącznie spełnia następujące wymagania:
1. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
2. posiada co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza,
3. posiada:
a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy
albo
b) inną specjalizację i dodatkowo szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, tzn.:
- specjalizację w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych
oraz
- ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie badań kierowców.
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
5. została wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji lekarzy  zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wykonujących badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (wzór formularza do pobrania),
2. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem (art. 76a KPA) - notarialnie lub przez organ wydający bądź kserokopie (w przypadku dostarczenia oryginału do wglądu) następujących dokumentów:
• prawo wykonywania zawodu lekarza,
• dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo innej specjalizacji i dodatkowego szkolenia określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5–letni staż w zawodzie lekarza (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy bądź oświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej wraz z podaniem nr NIP/Regon, umożliwiających identyfikację działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
4. potwierdzenie posiadania prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, wydane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – tylko w sytuacji posiadania takiego prawa. W przypadku posiadania prawa do przeprowadzania badań lekarskich o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy należy przedłożyć potwierdzenie posiadania takiego uprawnienia, wydanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
6. dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, opłatę w wysokości 50 zł należy uiścić na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
nr rachunku 33 1090 2718 0000 0001 4649 4447 SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest przedłożyć:
• wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (wzór formularza do pobrania),
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich, opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat
Nr rachunku: 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003
lub osobiście w kasie Urzędu Miasta Olsztyna.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zdrowia, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn
b. Złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn
I piętro, pokój 220

Osoba do kontaktu: Justyna Orzeł – inspektor
tel. 89 521-69-92; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
- Wniosek o wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
- Wykaz lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w województwie warmińsko-mazurskim - stan na maj 2023 roku
- Oświadczenie - załącznik do wniosku o wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich
- Wniosek o wykreślenie z ewidencji uprawnionych lekarzy
- Wniosek o aktualizację danych w ewidencji uprawnionych lekarzy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK