Kontakt

Programy i projekty

Symbol i lokalny produkt

Pamiątka regionalna to symbol, lokalny produkt nawiązujący do jego natury, historii i tradycji. Jest ważnym elementem promocji regionu w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku oraz popularyzowaniu atrakcji i regionalnej tradycji.

Dla turystów stanowi cenną pamiątkę z pobytu, przywołuje wspomnienia i zachęca do ponownego odwiedzenia. Mieszkańcom regionu sprzyja tworzeniu nowych więzi społecznych oraz budowaniu lokalnej tradycji i kultury.

Dostrzegając znaczenie pamiątki regionalnej zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zainicjował w 2007 roku organizację konkursów na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur”. Ich celem był pozyskanie pamiątki regionalnej jednoznacznie kojarzonej z Warmią i Mazurami, służącej promocji regionu oraz stanowiącej atrakcyjną pamiątkę turystyczną.

Ważnym aspektem realizacji konkursu jest pozyskanie pamiątki regionalnej będącej wyróżnikiem regionu na tle innych województw. Województwo warmińsko-mazurskie jest bardzo zróżnicowane pod względem przyrodniczym i kulturowym. W związku z tym bardzo trudno jest stworzyć pamiątkę, która odzwierciedli charakter całego regionu. Istotnym założeniem konkursu jest więc pobudzenie wśród twórców chęci poszukiwania regionalnych wyróżników oraz czerpania inspiracji z kultury ludowej i historii Warmii i Mazur. Ważne jest także spowodowanie wzrostu aktywności w zakresie twórczości artystycznej, opartej o unikalne cechu regionu. Z czasem zostanie osiągnięty efekt wzmocnienia siły utożsamiania się mieszkańców z tradycją i kulturą regionu, a także zostanie wykreowany pozytywny wizerunek regionu na zewnątrz.

W celu wzmocnienia działań w tym kierunku, w roku 2009 podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 – Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych. W ramach projektu zaplanowano organizację konkursów w latach 2010; 2011 i 2012 z wykorzystaniem szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wysokich nagród pieniężnych dla ich laureatów: 5.000,-zł za I miejsce; 3.000,-zł za II miejsce i 2.000,-zł za III miejsce. Następnie w 2013 roku spośród laureatów konkursów z lat ubiegłych wybrana została pamiątka regionu Warmii i Mazur. W związku z tym przygotowana zostanie specjalna ankieta, a nagrodzone w trzech edycjach konkursu prace będą prezentowane m.in. na targach i imprezach związanych z turystyką i sztuką.

W dotychczasowych konkursach organizowanych w latach 2010-2012 wpłynęło łącznie 198 prac zgłoszonych przez 121 twórców z całego kraju. Z każdym rokiem konkurs cieszył się coraz większą popularnością. W 2010 roku wpłynęły tylko 32 prace złożone przez 18 twórców. Jednak szeroka kampania informacyjno-promocyjna oraz rozszerzenie katalogu osób, które mogą brać udział w konkursie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania konkursem i zwiększeniem ilości składanych prac. Można to zauważyć szczególnie w 2012 roku, gdyż w odpowiedzi na konkurs złożonych zostało aż 108 różnorodnych prac, m.in. ceramika, wyroby z drewna, szkła oraz biżuteria.

W 2013 roku przeprowadzony został plebiscyt, którego celem było wyłonienie spośród prac nagrodzonych w latach 2010-2012 pamiątki w największym stopniu spełniającej przesłanie konkursu: „Pamiątka regionu Warmii i Mazur powinna być inspirowana jego krajobrazem, wielokulturową tradycją i historią oraz posiadać wartość artystyczną i estetyczną”. Zgodnie z regulaminem w plebiscycie można było wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej dostępnej na stronie www.warmia.mazury.pl lub poprzez wypełnienie kwestionariusza ankietowego podczas wybranych imprez związanych z kulturą, sztuką oraz w informacjach turystycznych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Plebiscyt trwał od 12.04.2013 roku do 30.06.2013 roku. W tym czasie wypełniono 1481 ankiet, z czego 39 głosów było nieważnych. Najwięcej głosów – 284 otrzymała praca „Komplet biżuterii BABY PRUSKIE” zgłoszona przez Studio TT Tomasz Kargul, autor Anna Szewczyk-Ciesielska. Zgodnie z założeniami projektu praca ta otrzymuje tytuł pamiątki regionu Warmii i Mazur!

Do pobrania: 
- Regulamin konkursu "Pamiatka regionu Warmii i Mazur 2022"
- Karta zgłoszenia


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK