Kontakt

Strategia rozwoju

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne stanowi podstawę do określenia i realizacji celów rozwojowych regionu oraz warunków jego działania. Jest to proces sformalizowany i długofalowy.

Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju podjęta w maju 1999 r. rozpoczęła proces planowania strategicznego w województwie. Usystematyzowała proces planowania i określiła tryb, w jakim będą prowadzone prace oraz oznaczyła czas działania Strategii do roku 2015. Nałożyła odpowiedzialność za poszczególne zadania, wyznaczyła metodę działania, a także zasygnalizowała udział wielu instytucji w pracach i liczne konsultacje społeczne otrzymanych wyników.

Prace przy budowie strategii podzielono pomiędzy: Regionalny Komitet Sterujący - jako ciało decyzyjne i operacyjne, Radę Programową – jako ciało opiniodawcze, dziewięć grup roboczych, które wykonały merytoryczną pracę i zespół redakcyjny. Bezpośrednio w pracach nad Strategią uczestniczyło 300 osób, natomiast w konsultacjach nad projektem dokumentu udział wzięło blisko 1000 osób.

Zaplanowanie procesu i działań, ich organizacja i w znacznej części redakcja dokumentu należała do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Aktualizacja strategii

W roku 2005 dokonano aktualizacji Strategii województwa wydłużając okres programowania do 2020 roku oraz zastąpiono podejście sektorowe podejściem horyzontalnym, co przede wszystkim odzwierciedla filozofia rozsądnego szacunku mieszkańców dla czystego, względnie nieprzetworzonego środowiska przyrodniczego, w otoczeniu którego żyją.

Zastosowano nową metodę w celu diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur, wyznaczono trzy priorytety i zredukowano liczbę celów operacyjnych do 22, co podkreśliło charakter strategiczny koncepcji rozwojowej. Nową perspektywę regionu przyjęto w wyniku konsultacji społecznych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK