Kontakt

Międzynarodowa droga wodna E70

O projekcie

MDW E 70 łączy Europę Zachodnią, od Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i przez północną Polskę, z rejonem Kaliningradu i z systemem drogi wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Polski odcinek biegnie od kanału Odra-Havela do śluzy Hohensaten, następnie przez Odrę do Kostrzyna, gdzie łączy się z MDW E 30 i drogą wodną Odra-Wisła.

Szlak prowadzi 294 km Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą, aż do styku z Wisłą (i MDW E 40) w Bydgoskim Węźle Wodnym. Następnie droga biegnie 114 km Wisłą, Nogatem i Zalewem Wiślanym do granicy z Rosją.

Obejmuje sieć portów, przeładowni i stoczni, a także przystani turystycznych i pasażerskich na szlakach wodnych Warty, Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy, a także Wisły, Martwej Wisły do ujścia Wisły Śmiałej, Szkarpawy, Nogatu, Wisły Królewieckiej oraz na morskich wodach wewnętrznych Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg.

Obecnie MDW E 70 można zaliczyć do II klasy, poza odcinkiem Noteci od ujścia rzeki Drawy do połączenia z Kanałem Bydgoskim, gdzie spełnione są jedynie parametry klasy Ib. E 70 jest skanalizowana przy pomocy 22 stopni wodnych, z których jeden - śluza Czersko Polskie w Bydgoszczy - jest nowym stopniem oddanym do użytku w 1999 roku. Pozostałe 21 śluz to w większości niezelektrifikowane obiekty zbudowane na przełomie XIX i XX wieku. Szerokość szlaku wodnego waha się od16 m do 25 m, minimalne promienie łuków wynoszą 200 m - 250 m, a minimalne prześwity pod mostami to 3,5 m - 4 m. Gwarantowana głębokość tej trasy wynosi 1,2 m - 1,5 m, a graniczna dozwolona prędkość statków 8 km/h.

O PROJEKCIE

Wieloletnie ograniczenia nakładów na drogi wodne powodują, że zaległości są duże i ich odrobienie nie jest możliwe bez określenia priorytetów i stworzenia długookresowego planu inwestycyjnego oraz zapewnienia źródeł finansowania tych prac.

Unikalną inicjatywą samorządową mającą na celu przezwyciężenie wieloletniej niemożliwości w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rozwoju turystyki wodnej jest inicjatywa marszałków pięciu województw Polski północnej, skupiona wokół polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

Zgodnie z docelowym kształtem „Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana na terenie Polski MDW E70)”, po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadań powinny zostać rozwiązane następujące zagadnienia:

1. budowa proekologicznego systemu multimodalnego transportu w turystyce, polegającego na stworzeniu dogodnych powiązań komunikacyjnych transportu samochodowego, kolejowego i wodnego, z równoczesną intensyfikacją turystyki rowerowej i pieszej,
2. rozwój żeglugi jachtowej śródlądowymi i morskimi statkami żaglowymi oraz motorowymi na drodze E 70 i wodach Zalewu Wiślanego,
3. rozbudowa infrastruktury portowej i zaplecza turystycznego przy Międzynarodowej Drodze Wodnej E70, uatrakcyjnienie turystyki zbiorowej poprzez umożliwienie zwiedzania obiektów o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, usytuowanych w pobliżu szlaków wodnych.
4. uatrakcyjnienie turystyki zbiorowej poprzez umożliwienie zwiedzania obiektów o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, usytuowanych w pobliżu szlaków wodnych.

Proces wdrażania projektu został podzielony na 3 etapy, do realizacji w latach:

I – 2010 – 2014

1. wykonanie dokumentacji przedprojektowej (koncepcji programowo – przestrzennej, studium wykonalności, inwentaryzacji i obserwacji przyrodniczych, opracowań hydrologicznych);
2. przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych;
3. opracowanie programu rewitalizacji MDW E 70 i przeprowadzenie procedury strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko;
4. przeprowadzenie procedury legislacyjnej i uchwalenie Programu;
5. dokonanie zmian przepisów regulujących funkcjonowanie administracji dróg wodnych (np. zamykanie i otwieranie szlaku, godziny funkcjonowania śluz i mostów zwodzonych, system poboru opłat itp.);
6. zmiany legislacyjne umożliwiające JST zaangażowanie w budowę i zarządzanie infrastruktury towarowej żeglugi
7. śródlądowej;
8. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla najważniejszych zadań modernizacji infrastruktury technicznej MDW E 70 (odmulenie Noteci, modernizacja śluz, oznakowanie nawigacyjne i turystyczne).

II – 2015 – 2020

1. budowa portów i przystani turystycznych
2. odmulenie Kanału Bydgoskiego i Brdy (w granicach miasta Bydgoszczy) w ramach poprawy gospodarki wodno – ściekowej miasta Bydgoszczy
3. przebudowa ujściowego odcinka Wisły w ramach programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030”
4. modernizacja infrastruktury portu morskiego w Elblągu - przebudowa Bulwaru Zygmunta Augusta wraz z budową mostów zwodzonych
5. wykonywanie lokalnych remontów i przebudów infrastruktury dróg wodnych administrowanych przez RZGW Gdańsk i RZGW Poznań, finansowanych ze środków własnych Skarbu Państwa;
6. realizacja przez inwestorów prywatnych niewielkich przystani turystyczno – rekreacyjnych, w ramach uzupełnienia istniejących obiektów noclegowo – wypoczynkowych;
7. realizacja najważniejszych zadań modernizacji infrastruktury technicznej MDW E 70 (odmulenie Noteci wraz z zagospodarowaniem urobku, modernizacja śluz, oznakowanie nawigacyjne i turystyczne, poprawa dostępności drogowej);
8. opracowanie dokumentacji przedprojektowej, środowiskowej, projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dolnej Wisły na odcinku Silno - Fordon – Przegalina;
9. opracowanie dokumentacji przedprojektowej, środowiskowej, projektowo – kosztorysowej dla poprawy stosunków wodnych Doliny Noteci, celem zapewnienia odpowiednich głębokości tranzytowych przez cały sezon nawigacyjny;
10. modernizacja i rozbudowa infrastruktury istniejących portów i przeładowni (Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wlkp., Krzyż, Ujście, Bydgoszcz, Malbork, Elbląg), jako lokalnych centrów logistyki rolnictwa i lokalnego przemysłu, jako obszarów aktywizacji gospodarczej;
11. tworzenie turystycznych węzłów integracyjnych (multimodalnych) w pobliżu portów i przystani układu podstawowego (Kostrzyn n/O, Gorzów Wlkp., Drezdenko, Wieleń, Krzyż, Czarnków, Ujście, Nakło, Bydgoszcz - Fordon, Chełmno, Świecie, Grudziądz, Korzeniewo, Gniew, Biała Góra, Malbork, Elbląg, Tczew, Sobieszewo, Krynica Morska, Frombork);

III – 2021 – 2030

1. realizacja przebudowy koryta dolnej Wisły na odcinku Silno - Fordon – Przegalina do parametrów IV klasy, docelowo jako odcinek międzynarodowej drogi wodnej E 40 Gdańsk – Odessa;
2. budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Bydgoszczy w rejonie planowanego parku przemysłowego technologicznego na Łęgnowie;
3. usunięcie barier technicznych na drodze wodnej Odra – Wisła do pełnych parametrów II klasy (przebudowa mostów drogowych i kolejowych, przebudowa komory śluzy Krostkowo, poprawa promieni łuków szlaku żeglugowego;
4. poprawa stosunków wodnych Doliny Noteci, celem zapewnienia odpowiednich głębokości tranzytowych przez cały sezon nawigacyjny – budowa systemu melioracyjnego, zbiorników retencyjnych umożliwiających alimentacje drogi wodnej w okresach niskich stanów wód;
5. budowa nowych portów i przeładowni powiązanych funkcjonalno – przestrzennie z terenami inwestycyjnymi oraz istniejącą bazą przemysłowo – składową, w zależności od koniunktury gospodarczej i lokalnego zapotrzebowania;
6. przebudowa rzeki Szkarpawy do parametrów IV lub Va klasy jako połączenia portów morskich Gdańska i Elbląga oraz udostępnienia akwenu Zalewu Wiślanego dla jednostek śródlądowych o ładowności do 2000 ton.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK