Kontakt

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-27

logociagi FEWiM21 27

Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 to odpowiedź na zdiagnozowane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030” wyzwania, spójny z polityką UE (w tym Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego) i strategicznymi kierunkami rozwoju Polski.

Fundusze Europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa. Wśród priorytetów programu są: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie.

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu.

Głównym celem programu jest transformacja naszego regionu przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców.

Program realizuje pięć celów Polityki Spójności finansowanych przez EFRR i EFS+. FEWiM został przygotowany tak, by w pierwszej kolejności likwidować zidentyfikowane luki, a jednocześnie tworzyć warunki do wzrostu społecznego i gospodarczego. Wdrażany będzie przy zachowaniu linii demarkacyjnej określającej podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w latach 2021–2027 z odstępstwami uzgodnionymi w Kontrakcie Programowym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas wdrażania programu przestrzegane będą warunki i ograniczenia określone w Umowie Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021–2027 w Polsce, co znajdzie odzwierciedlenie w warunkach i kryteriach wyboru projektów.

Horyzontalne zasady programu:
•    Zielona transformacja - premiowanie przedsięwzięć wykazujących pozytywny wpływ na środowisko, sprzyjających niskoemisyjności, łagodzących przyczyny i skutki zmian klimatu a przy tym nowoczesnych, innowacyjnych. Projekty dofinansowane ze środków Programu będą musiały spełniać zasadę DNSH;
•    Cyfrowa transformacja – premiowanie przedsięwzięć o wysokim poziomie digitalizacji stosowanych rozwiązań, sprzyjających wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych oraz zdobywania kompetencji przyszłości;
•    Gospodarcza transformacja – dalsze budowanie bazy dochodowej regionu poprzez koncentrację na regionalnych inteligentnych specjalizacjach oraz premiowanie przedsięwzięć podmiotów odprowadzających podatki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje o Programie znajdują się również na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl

W 2024 roku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – Urząd Marszałkowski w Olsztynie realizuje cztery projekty:

1) „Komunikacja i widoczność FEWiM 2021–2027 w 2024 roku”

Nadrzędnym celem wszystkich, przewidzianych w projekcie działań,  jest pomoc w wykorzystaniu Funduszy Europejskich dla rozwoju naszego województwa oraz podnoszenie świadomości mieszkańców na temat znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju Warmii i Mazur.

Adresatami działań (grupą docelową) są:
- mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, którzy dzięki kampaniom w mediach tradycyjnych, Internecie i na nośnikach zewnętrznych, będą informowani, m.in.  o aktualnych naborach, postępach we wdrażaniu programu i interesujących projektach,
- potencjalni beneficjenci, czyli osoby i organizacje, które mogą być zainteresowane realizowaniem projektów z wykorzystaniem Funduszy Europejskich w województwie warmińsko-mazurskim lub aktualnie aplikują o takie wsparcie. Do nich kierowane będą, m.in. działania informacyjne (kampanie medialne) oraz edukacyjne (szkolenia, webinary i konferencje),
- beneficjenci to  osoby i organizacje, które już korzystają z Funduszy Europejskich i realizują projekty z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Szkolenia (stacjonarne i online), konferencje, czy direct mailing będą ułatwiać im sprawne realizowanie projektów i osiąganie zamierzonych efektów.

Działania informacyjne w  regionalnych mediach tradycyjnych (telewizji, prasie i stacjach radiowe), kampanie w internecie i mediach społecznościowych, codzienne aktualizowanie informacji w serwisie internetowym www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl to tylko niektóre sposoby, jakie zostaną wykorzystane by z sukcesem dotrzeć z informacją do wszystkich ww. grup adresatów.

Efektem projektu będzie dotarcie do jak najliczniejszej  grupy odbiorców z informacją, że Warmia i Mazury korzystają z Funduszy Europejskich.

Wartość projektu: 3 529 411,77 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 85% - 3 000 000,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeNaZmiany

2) ,,Pomoc Techniczna FEWiM dla UM WWM na rok 2024 - Zasoby Ludzkie i Instytucje”

Działania prowadzone w projekcie będą koncentrowały się na:
-  wsparciu systemu zarządzania FEWiM i wzmocnieniu potencjału administracyjnego,
-  wsparciu przejrzystych procesów i procedur we wdrażaniu Programu,
-  zapewnieniu skutecznej realizacji zasad horyzontalnych.

Adresatami działań (grupą docelową) są:
- pracownicy instytucji uczestniczących w systemie realizacji Programu i wykonujących działania
niezbędne do skutecznego wdrażania FE i ich wykorzystania,

Celami projektu są:
- utrzymanie wyspecjalizowanej kadry, stale podnoszącej poziom swoich kwalifikacji,
- zapewnienie wsparcia eksperckiego mającego wpływ na merytoryczną jakość  realizowanych zadań,
   (szkolenia dla ekspertów),
- skuteczny wpływ na  poziom jakości realizowanych przez zewnętrznych  beneficjentów projektów,
   poprzez wsparcie procesu kontroli,
- wzmocnienie zdolności administracyjnych do aplikowania o dofinansowanie oraz  wzmocnienie
   zdolności interesariuszy w efektywnym zarządzaniu i wykorzystaniu  funduszy europejskich,
- zapewnienie sprawnej organizacji, administracji i zaplecza lokalowego  i technicznego, w tym
  również systemów i infrastruktury IT.

Efektem projektu będzie wyższa wydajność i skuteczność całego systemu instytucjonalnego oraz  lepsze wyniki w zarządzaniu i wdrażaniu programu FE WiM 2021-2027.

Wartość projektu: 59 038 824,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 85% -  50 183 000,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeNaZmiany

3) ,, Ewaluacja i badania w 2024 r. związane z FEWiM 2021-2027 i perspektywą finansową UE po 2027 r.”

Celami projektu są:
- zapewnienie wsparcia eksperckiego Instytucji Zarządzającej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji oraz wykorzystania jej wyników,
- przeprowadzenie ewaluacji priorytetów, działań i projektów FEWiM 2021-2027 w trakcie realizacji Programu oraz po jego zakończeniu,
- uzyskanie informacji o rezultatach RPO WiM 2014-2020 osiągniętych na koniec realizacji Programu (ewaluacja ex post).

Projekt w 2024 roku obejmuje realizację 5 badań ewaluacyjnych, pt.:
- Ocena wpływu realizacji RPO WiM 2014-2020 na wybrane wskaźniki rezultatu długoterminowego,
- Ocena systemu realizacji FEWiM 2021-2027,
- Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów FEWiM 2021-2027,
- Ewaluacja wsparcia osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w ramach FEWiM 2021-2027,
- Ewaluacja wsparcia integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów w ramach FEWiM 2021-2027 (zakończenie badania będzie miało miejsce w 2025 roku).
Efektem projektu będzie dostarczenie rzetelnych informacji, które umożliwią obiektywną ocenę podjętych działań i sprawne wdrażanie FEWiM 2021-2027, a także wesprą procesy decyzyjne oraz zapewnią efektywne funkcjonowanie instytucji uczestniczących w realizacji Programu. Realizacja projektu pozwoli także osobom zarządzającym i wdrażającym, beneficjentom oraz opinii publicznej na uzyskanie pogłębionych informacji o wdrażaniu i rezultatach FEWiM 2021-2027.

Adresatami działań (grupą docelową) są:
- beneficjenci i potencjalni beneficjenci FEWiM 2021-2027,
- mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego,
- pracownicy instytucji uczestniczących w systemie realizacji FEWiM 2021-2027 i wykonujących działania niezbędne do skutecznego wdrażania Programu,
- władze regionalne, lokalne i miejskie oraz partnerzy gospodarczy, społeczni i inni (zgodnie art. 8.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.),
- partnerzy przygotowujący strategie terytorialne w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Wartość projektu (całkowity koszt projektu) – 1 147 058,83 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich  85% - 975 000,00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeNaZmiany

4) „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWiM), realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Działania prowadzone w projekcie będą koncentrowały się na:
- wsparciu uczniów, w tym m.in. w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich wynikających z ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, m.in. poprzez realizację atrakcyjnych zajęć i innych form poza edukacją formalną,
- wsparciu osób pracujących z młodzieżą (które będą realizowały zadania w ramach grantów), dające możliwość nabywania oraz doskonalenia kompetencji i kwalifikacji w zakresie edukacji młodzieży w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych, w tym społecznych i obywatelskich.

Adresatami działań (grupą docelową) są:
- uczniowie w wieku 12-19 lat,
- animatorzy/opiekunowie młodzieży,
-  jednostki systemu oświaty, ich organy prowadzące.

Celami projektu są:
- podniesienie kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich przez 500 uczniów w wieku 12-19 lat (350K/150M) ze szkół prowadzących kształcenie ogólne w województwie warmińsko-mazurskim, których organem prowadzącym jest JST lub NGO,
- stworzenie warunków do aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym, umacniającego ich więzi z miejscem zamieszkania lub nauki,
- realizacja zajęć, warsztatów i innych form aktywizujących młodzież, w tym inicjatyw młodzieży, w ramach 36 grantów udzielonych w 3 cyklach otwartego naboru, grantobiorcom działającym w 36 lokalnych koalicjach na rzecz młodzieży,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 72 osób pracujących z młodzieżą (animatorów/opiekunów
młodzieży) w zakresie metod kształcenia kompetencji kluczowych, w tym społecznych i obywatelskich, w okresie realizacji projektu, czyli 01.10.2023-31.12.2027.

Efektem projektu będzie podwyższenie kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich przez uczniów w wieku 12-19 lat oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez opiekunów młodzieży.

Wartość projektu: 6 233 341,62 zł,
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 90% - 5 610 007,46 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeNaZmiany

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK