Kontakt

Badania i analizy OIS 2010-2014

Identyfikacja regionalnych problemów społecznych

Badania i analizy zrealizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS), które działało w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2014 r.

Obserwatorium stanowiło element realizacji projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Powołanie Obserwatorium było odpowiedzią na potrzebę identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.

2010 r.

Diagnoza stanu zastanego – zarys problematyki podejmowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sytuacja dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim – diagnoza stanu zastanego

Identyfikacja potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie

Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych w województwie warmińsko-mazurskim

Problemy spoleczne wojewodztwa warminsko-mazurskiego 2001-2009 w ujeciu statystycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MPiPS-03

Problem wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ocenie pracowników socjalnych

Sprawozdanie z rozpowszechniania wyników prac badawczych i analitycznych przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w 2010 r

Dominujące problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu powiatowym. Materiał porównawczy za lata 2008-2009 na podstawie sprawozdań MPiPS-03

2011 r.

 
Sytuacja rodzin korzystających z systemu wsparcia pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim 

Sprawozdanie z badania pilotażowego „Sytuacja rodzin korzystających z systemu wsparcia pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” 

Działalność klubów integracji społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Opracowanie na podstawie ankiety „Działalność Klubów Integracji Społecznej” przygotowanej przez Wydział Aktywnych Form Pomocy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2010 roku”

Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001-2010 w ujęciu statystycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MPiPS-03

Dominujące problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu powiatowym. Materiał porównawczy za lata 2008-2010 na podstawie sprawozdań MPiPS-03

Sytuacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych korzystających z systemu pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Sytuacja zawodowa pracowników socjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Sprawozdanie z rozpowszechniania wyników prac badawczych i analitycznych przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w 2011 r.

2012 r.


 Sytuacja osób uzależnionych od narkotyków pobierających świadczenia z systemu pomocy społecznej z powodu narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim

Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa warmińsko-mazurskiego

Sytuacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

 Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001-2011 w ujęciu statystycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MPiPS-03

Sprawozdanie z rozpowszechniania wyników prac badawczych i analitycznych przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w 2012 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla województwa warmińsko-mazurskiego

Dominujące problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu powiatowym. Materiał porównawczy za lata 2010-2011 na podstawie sprawozdań MPiPS-03”

2013 r.

„Sprawozdanie z rozpowszechniania wyników prac badawczych i analitycznych przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w 2013 r.”

„Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005-2012 w ujęciu statystycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań mpips-03” 

Osoby starsze w województwie warmińsko-mazurskim – aktywność społeczna i korzystanie z pomocy społecznej

Działania skierowane do osób starszych w gminach i powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

Wykorzystanie badań społecznych zrealizowanych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w latach 2010-2012 w województwie warmińsko-mazurskim

Ubóstwo w województwie warmińsko-mazurskim – charakterystyka zjawiska oraz działania podejmowane na rzecz ograniczenia problemu

Przeciw ubóstwu. Systemowe sposoby przeciwdziałania zjawisku. Koreferat do raportu „Ubóstwo w województwie warmińsko-mazurskim – charakterystyka zjawiska oraz działania podejmowane na rzecz ograniczenia problemu”

 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla województwa warmińsko-mazurskiego

Rodzinne formy pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim – analiza wieloaspektowa

„Dominujące problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu powiatowym. Materiał porównawczy za lata 2008-2012 na podstawie sprawozdań MPiPS-03”

 2014 r.

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich, cz. 2

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich, cz. 1

Potrzeby w zakresie badań społecznych w województwie warmińsko-mazurskim

 Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005-2013 w ujęciu statycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MPiPS-03

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla województwa warmińsko-mazurskiego

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej. 

Profilaktyka instytucjonalna

„Przemoc w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim – w poszukiwaniu rozwiązań problemu”

Kontrakt socjalny w praktyce

Baza danych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Baza danych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa warmińsko-mazurskiego – stan na dzień 31.12.2013 r.

Instrukcja wyszukiwania i sortowania danych do bazy danych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa warmińsko-mazurskiego


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK