Kontakt

Programy i projekty

Pieniądze dla gmin na turystykę

Województwo warmińsko-mazurskie przeznaczyło kwotę 150 000 złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”.

Ideą przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego.

Beneficjent konkursu: każda gmina z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, może złożyć jeden wniosek na zadanie służące poprawie atrakcyjności infrastruktury turystycznej województwa.

Pomoc finansowa, będzie mogła być przyznana na realizację zadań, które zostaną zrealizowane do końca 2019 r. i spełnią wymogi określone w regulaminie konkursu „Łączy nas turystyka”.

Warunki finansowe:
1. Maksymalna wysokość pomocy finansowej na jedno zadanie wynosi 25 tys. zł.
2. Wkład finansowy gminy wynosi co najmniej 50% całkowitego kosztu zadania.
3. Gmina ma możliwość finansowanie zadania ze środków finansowych z innych źródeł, przy czym środki te nie będą traktowane jako wymagany wkład własny gminy. Zadanie nie może być finansowane z innych środków pochodzących z budżetu Województwa.

Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami składa się osobiście, listem lub za pośrednictwem kuriera (z dopiskiem „Łączy Nas Turystyka) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Sekretariacie Departamentu Turystyki, ul. Mariańska 1, pok. 211, 10-052 Olsztyn (poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30). O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub w przypadku wysłania wniosku pocztą, data stempla pocztowego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 29 lipca 2019 roku o godz. 15.30.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Wzór wniosku
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Wzór aktualizacji
6. Księga znaku Szlaku Kopernikowskiego 
7. Katalog znaków turystycznych 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK