Kontakt

Organizacje pozarządowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, przyjęcie którego było jednym z głównych założeń ustawy
o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 r.

Zadania mają na celu wydłużenie życia w zdrowiu, poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe z zakresu zdrowia publicznego:

1. Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu organicznie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych (cel operacyjny 1 Narodowego Programu Zdrowia: Profilaktyka nadwagi i otyłości - zadanie 4,

2. Opracowanie, wdrażanie i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom samobójczym, dostosowanych do potrzeb różnych populacji (cel operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia: Zapobieganie zrachowaniom samobójczym - zadanie 3),

3. Zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku (cel operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia: Zapobieganie zrachowaniom samobójczym -  zadanie 4),

4. Działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie (cel operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne – zadanie 1),

5. Promocja szczepień, utrzymanie funkcjonalności portalu informacyjnego dotyczącego szczepień - działania promocyjne i popularyzacyjne dotyczące szczepień ochronnych (cel operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne - zadanie 5),

6. Wspieranie aktywności społecznej seniorów oraz  poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych (cel operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia: Wyzwania demograficzne – zadanie 3),

7. Edukacja ukierunkowana na profilaktykę problemów zdrowotnych  występujących u osób starszych, w szczególności w zakresie urazów i prewencji upadków oraz zasad unikania skutków polipragmazji (cel operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia: Wyzwania demograficzne – zadanie 7),

8. Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami (cel operacyjny 5 Narodowego Programu Zdrowia: Wyzwania demograficzne – zadanie 8).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK