Kontakt

PO RYBY 2014-2020

O programie

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

 

po ryby 2014 2020        logo UE color poziom

Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013 zastąpił Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020, z którego finansowany jest Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020, zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015)7386 z dnia 22 października 2015 r. Polska z budżetem ponad 531 mln euro znalazła się w czołówce państw, którym przyznano środki. Uplasowała się na 4 miejscu po Hiszpanii, Francji i Włoszech.

PO RYBY 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).Podstawą dla krajowych aktów prawnych dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358) określająca zadania, instytucje zaangażowane we wdrażanie programu, ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu przyznanej pomocy na realizację działań objętych priorytetami zawartymi w Programie.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opracowany na podstawie prawa unijnego zakłada realizację sześciu priorytetów:
•Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
•Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury,
•Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
•zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich,
•Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania,
•Zintegrowana polityka morska.

W ramach priorytetów wsparciem zostanie objęty sektor rybacki, w tym rybołówstwo morskie, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Ponadto część środków dofinansuje rynek rybny, kontrolę i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych a także zintegrowaną politykę morską.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby

PRIORYTET 4 „Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich” PO RYBY 2014-2020
Instytucją wdrażającą Priorytet 4 jest samorząd województwa, jako Instytucja Pośrednicząca, która wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej, tj. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest prowadzenie postępowań 
w sprawie przyznania pomocy ubiegającym się wnioskodawcom. Organizacja naborów wniosków powierzona została Lokalnym Grupom Rybackim i Lokalnym Grupom Działania, które ogłaszają je 
wraz z samorządem województwa a następnie wybierają do dofinansowania operacje, które są zgodne z lokalną strategią rozwoju. Lokalne Grupy Rybackie/Działania skupiające w swoich szeregach członków społeczności reprezentujących podmioty sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego, działają oddolnie kierując rozwojem lokalnym na obszarze rybackim spójnym terytorialnie. 
Celem ogólnym priorytetu IV jest rozwój obszarów rybackich poprzez zwiększenie zatrudnienia, różnicowanie działalności osób związanych z sektorem rybackim, rozwój innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem, podejmowanie lub rozwijanie działalności służącej społecznościom tych obszarów.

Działania objęte dofinansowaniem z priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020: 
• Wsparcie przygotowawcze ( art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014), 
• Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące 
i aktywizacja (art. 62 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia nr 508/2014),
• Współpraca międzyregionalna i transnarodowa ( art. 62 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014).
W ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, możliwe jest pozyskiwanie funduszy przez potencjalnych wnioskodawców tylko z obszaru objętego daną LSR, na operacje w ramach następujących celów:
• Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi 
i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
• Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
• Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,
• Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,
• Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Szczegółowe informacje dostępne są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. 2016, poz.1435). 

Pomoc techniczna: 

1. Operacja pt. „Wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia 2016 roku do 20 kwietnia 2018 roku” realizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mająca na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Wartość operacji: 1 102 033,64 zł. Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 826 525,23 zł.

2. Operacja pt. „Wydatki umożliwiające sprawne wykonywanie zadań w zakresie wdrażania, kontroli, monitoringu oraz promocji PO RYBY 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim. (1.01.2016 – 15.06.2018)” realizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mająca na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym oraz przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Wartość operacji: 141 191,58 zł. Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 105 893,68 zł.”

3. Operacja pt. „Wydatki umożliwiające sprawne wykonywanie zadań w zakresie wdrażania, kontroli, monitoringu oraz promocji PO RYBY 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim (1.03.2018 r. – 31.12.2019 r.)” realizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mająca na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz zapewnienie poprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Wartość operacji: 93 915,67 zł.

Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 70 436,75 zł.

4. Operacja pt. „Wynagrodzenie pracowników wypłacone od czerwca 2019 roku do kwietnia 2020 roku” realizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mająca na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zapewnienie poprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wartość operacji: 553 800,48 zł.
Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 415 350,36 zł.

5. Operacja pt. „Wynagrodzenie pracowników wypłacone od kwietnia 2020 roku do maja 2021 roku.” realizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mającą na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej.

PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zapewnienie poprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Wartość operacji 678 936,39 zł. Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 509 202,29 zł.

6. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 realizuje operację pt. " Wydatki umożliwiające sprawne wykonywanie zadań w zakresie wdrażania, kontroli, monitoringu oraz promocji PO RYBY 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim (11.2019 r. – 05.2021 r.)” mającą na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz zapewnienie poprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Wartość operacji 21.984,19 zł. Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 16 488,14 zł.

7. Operacja pt. „Wynagrodzenie pracowników wypłacone od maja 2021 roku do lutego 2022 roku” realizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mająca na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: zapewnienie poprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wartość operacji: 444 301,17 zł.
Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 333 225,87 zł.

8. Operacja pt. „Wydatki umożliwiające sprawne wykonywanie zadań w zakresie wdrażania, kontroli, monitoringu oraz promocji PO RYBY 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim (03.2021 r. – 07.2022 r.)” realizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mająca na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz zapewnienie poprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Wartość operacji: 20 470,94 zł.
Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 15 353,20 zł.

9) Operacja pt. „Wynagrodzenie pracowników oraz wydatki umożliwiające sprawne wykonywanie zadań w zakresie wdrażania, kontroli, monitoringu oraz promocji PO RYBY 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim od 1 stycznia 2022 roku do 15 lipca 2023 roku” realizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mająca na celu umożliwienie efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zapewnienie poprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz wzrost wiedzy na temat Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” .
Wartość operacji: 800 051,51 zł.

Udział środków finansowych pochodzących z Funduszy Europejskich: 600 038,63 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Informacja i promocja

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) na lata 2014-2020

Przewodnik - przykłady operacji w ramach PO RYBY 2014-2020  


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK