Kontakt

Organizacje międzynarodowe

Euroregion Bałtyk (ERB)

euroregion baltyk logo

Euroregion Bałtyk (ERB) – jest trwałą politycznie i dobrze ugruntowaną instytucją współpracy w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, składającą się z dziewięciu regionów Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji.

Był on pierwszym Euroregionem, który formalnie obejmował partnera z Federacji Rosyjskiej. Od swoich początków ERB dążył do osiągnięcia celów takich jak: poprawa warunków życia jego mieszkańców, promocja związków i kontaktów wśród lokalnych społeczności oraz podejmowanie działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju w regionie. Okazały się one wyzwaniami dla organizacji, która zrzeszała kraje Unii Europejskiej, kraje kandydujące oraz Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Euroregion Bałtyk, obejmujący regiony z krajów członkowskich UE oraz Obwód Kaliningradzki, stanowi sieć znaczących i skutecznych powiązań ponad granicami, ułatwiającą promocję dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Dzięki temu wzmacnia demokrację lokalną i wspiera kontakty pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi. Współpraca aktywnie angażuje władze lokalne i regionalne, sektory publiczny i prywatny oraz organizacje pozarządowe.

Euroregion Bałtyk stawia sobie za cele: poprawę warunków życia mieszkańców, promowanie więzi i kontaktów między społecznościami lokalnymi, przełamywanie historycznych uprzedzeń, wspieranie działań zmierzających do współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie.

Euroregion Bałtyk istnieje od 22 lutego 1998 roku, kiedy podpisano porozumienie o jego utworzeniu. Jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno pod względem ilości uczestniczących stron, obszaru oraz ludności.

Jego terytorium obejmuje: Województwa Warmińsko-Mazurskie i Pomorskie na terenie Polski, Obwód Kaliningradzki na terenie Federacji Rosyjskiej, były Okręg Kłajpedzki na Litwie, Regiony Blekinge, Kalmar, Kronoberg i Skania w Szwecji, Regionalną Gminę Bornholm w Danii. Województwo Warmińsko-Mazurskie przystąpiło do Euroregionu Bałtyk na mocy uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r.

W 2018 roku Euroregion Bałtyk dokonał strategicznego przeglądu współpracy i zaktualizował swój program działań. W wyniku tego powstał dokument o nazwie „Agenda Euroregionu Bałtyk 2030”. Zdefiniowano w nim działania organizacji na najbliższe lata. Będą to: działania lobbingowe, wdrażanie inicjatyw strategicznych i projektów oraz wymiany międzyludzkie, pogrupowane w pięć tzw. agend tematycznych: Południowo-Bałtycką, Regionu Morza Bałtyckiego, Europejską, na rzecz Młodzieży i Kontaktów Międzyludzkich oraz na rzecz Zielonego i Niebieskiego Wzrostu.

Od 2010 roku najwyższym organem Euroregionu Bałtyk jest Prezydium, w którym zasiadają przedstawiciele polityczni z każdej z 9 organizacji członkowskich. Prezydium obraduje co najmniej 3 razy w roku. Jego pracami kieruje Prezydent Euroregionu. Funkcja Prezydenta jest pełniona kolejno przez przedstawiciela każdej ze stron, rotacja następuje po rocznej kadencji.

Strona polska w Euroregionie Bałtyk jest reprezentowana przez Marszałków Warmii i Mazur, Pomorza oraz Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Członkowie Prezydium mają prawo wyznaczyć zastępcę, w randze polityka.

Członkiem Prezydium jest  Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, sprawujący aktualnie również funkcję Wiceprezydenta Euroregionu.

Ponadto członkami Prezydium Euroregionu Bałtyk są:
Pani Elin Petersson, Przewodnicząca Zarządu Rozwoju Regionalnego, Region Blekinge, Prezydent ERB
Pan Vytautas Grubliauskas, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Kłajpeda, Członek Prezydium ERB
Pan Per Ole Petersen, Członek Rady Regionalnej Gminy Bornholm, Członek Prezydium ERB
Pani Sabine Lyngberg, Członek Rady Regionalnej Gminy Bornholm, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Roland Gustbée, Region Kronoberg, Członek Prezydium ERB
Pan Robert Olesen, Region Kronoberg, Członek Prezydium ERB
Pani Helen Bengtsson, Region Kronoberg, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pani Britt-Louise Berndtsson, Region Kronoberg, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Aleksander Bogdanow, Zastępca Przewodniczącego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, Członek Prezydium ERB
Pani Ałła Iwanowa, Minister – Dyrektor Agencji ds. Międzynarodowych i Współpracy Międzyregionalnej Obwodu Kaliningradzkiego, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pani Liana Maksimowa, Zastępca Dyrektora Agencji ds. Międzynarodowych i Współpracy Międzyregionalnej Obwodu Kaliningradzkiego, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Członek Prezydium ERB
Pani Suzanne Svensson, Członek Zarządu Rozwoju Regionalnego, Region Blekinge, Członek Prezydium ERB
Pani Ingrid Hermansson, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Rozwoju Regionalnego, Region Blekinge, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pani Karin Helmersson, Region Kalmar, Członek Prezydium ERB
Pani Elin Landerdahl, Region Kalmar, Członek Prezydium ERB
Pan Peter Vretlund, Region Kalmar, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pani Johanna Wyckman, Region Kalmar,  Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Åke Nilsson, Region Kalmar,  Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Witold Wróblewski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP, Członek Prezydium Euroregionu Bałtyk
Pani Hanna Pruchniewska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pani Joanna Zielińska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Anders Tell, Członek Zarządu Stowarzyszenia Władz Lokalnych Skanii, Członek Prezydium ERB
Pan Lars Lundberg, Członek Zarządu Stowarzyszenia Władz Lokalnych Skanii, Członek Prezydium ERB
Pani Cecilia Magnusson-Svärd, Członek Zarządu Stowarzyszenia Władz Lokalnych Skanii, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Vlado Somljačan, Członek Zarządu Stowarzyszenia Władz Lokalnych Skanii, Zastępca Członka Prezydium ERB
Pan Leif Sandberg, Członek Zarządu Stowarzyszenia Władz Lokalnych Skanii, Zastępca Członka Prezydium ERB

Prace Euroregionu Bałtyk są koordynowane przez Stały Międzynarodowy Sekretariat. Od 2019 roku pracami Sekretariatu kieruje Pani Magda Leszczyna-Rzucidło. Sekretariat mieści się w Elblągu, w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.
Od 2008 roku w Euroregionie Bałtyk działa Rada Młodzieżowa, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu młodzieży z każdego regionu członkowskiego. Celem tej struktury jest nadanie szerszego wymiaru działaniom podejmowanym przez Euroregion Bałtyk i umożliwienie lepszego poznania się i zrozumienia młodzieży zamieszkującej obszar Euroregionu. Rada Młodzieżowa obraduje przy okazji spotkań organów Euroregionu Bałtyk, podejmuje uchwały, realizuje swój program i składa raporty z działalności Prezydium.

Rada Młodzieżowa wyłania spośród swoich członków Przewodniczącego, którego kadencja trwa 1 rok. Reprezentantem Województwa w Radzie Młodzieżowej jest Pan Grzegorz Gieda.

Strona internetowa Euroregionu Bałtyk: www.eurobalt.org


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK