Kontakt

System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim

Certyfikat ISO do 2024 r

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Jakością. Jest to system wspomagający zarządzanie organizacją oparty o wymagania określone w normie międzynarodowej ISO 9001.

Najistotniejsze fakty związane z wdrożeniem i utrzymaniem SZJ w Urzędzie:
- Zarząd Województwa przyjął Warmińsko-Mazurski Program Promocji Jakości na lata 2000-2015 w październiku 2000 roku. Program ten został wpisany w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2000-2015.
- Decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz dokonaniu jego certyfikacji, Zarząd Województwa podjął w listopadzie 2004 roku.
- W 2005 roku Marszałek Województwa powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Zadania Pełnomocnika oraz Zespołu określone zostały w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Urzędu. Zarówno Pełnomocnik, jak i Zespół funkcjonują w Urzędzie do chwili obecnej.
- Następnie w tym samym roku, Marszałek Województwa ustanowił Politykę Jakości oraz Cele dotyczące jakości  w Systemie Zarządzania Jakością. W Polityce Jakości określono misję Urzędu oraz wymieniono cele służące skutecznej realizacji Polityki Jakości. Zarówno Polityka, jak i Cele dotyczące jakości podlegają okresowym przeglądom Najwyższego Kierownictwa i są w miarę potrzeb aktualizowane. Obecnie obowiązuje VI wydanie Polityki Jakości i Celów dotyczących jakości.
- W sierpniu 2005 roku Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ustanowił Księgę Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Księga zawiera opis funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie. W dokumencie tym dokonywane są zmiany mające na celu dostosowanie jego zapisów do aktualnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na pracę Urzędu. Kolejne wydania Księgi dotychczas wynikały m.in.: ze zmiany Polityki Jakości, zmian ustawowych dotyczących określenia kompetencji Urzędu, zmian normy ISO 9001, zmian organizacyjnych oraz licznych działań doskonalących wprowadzanych w procedurach jakości i procesach.
- Pierwszy audit certyfikacyjny wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością miał miejsce w styczniu 2006 r. Audit przeprowadziła akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji zewnętrzna jednostka certyfikująca. W wyniku pozytywnej oceny, Urzędowi przyznano wówczas certyfikat o numerze 388/2006 na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001.
- W celu utrzymania ważności certyfikatu i wysokiej jakości usług, Urząd sukcesywnie poddawany jest auditom zewnętrznym, w wyniku których jednostka certyfikująca przedłuża ważność uzyskanego w 2006 roku certyfikatu, przyznając jego kolejne edycje zgodne z aktualnie obowiązującą normą ISO 9001.
- W grudniu 2020 roku akredytowana jednostka certyfikująca przeprowadziła w Urzędzie  zewnętrzny audit odnowieniowy. W wyniku auditu po raz kolejny przedłużona została ważność certyfikatu ISO 9001, potwierdzającego zgodność systemu zarządzania w Urzędzie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, z terminem obowiązywania do 17 stycznia 2024 roku.
- W styczniu 2021 roku minęło 15  lat od wdrożenia w Urzędzie  certyfikowanego systemu zarządzania.

Uroczyste wręczenie Marszałkowi Województwa certyfikatu nastąpiło w Olsztynie, w dniu 01.03.2021 roku.”

POBIERZ:

- Polityka Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - wydanie VI - wersja WORD
- Polityka Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - wydanie VI - wersja PDF
- Zarządzenie nr 89/2020 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.06.2020 - wersja PDF
- Zarządzenie nr 89/2020 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.06.2020 - wersja WORD
- CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK