Kontakt

Staże podyplomowe

Organizacja staży

Organizacja i przebieg stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

1.Termin rozpoczęcia i czas trwania stażu podyplomowego

Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca. W uzasadnionych przypadkach Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa oraz właściwej okręgowej rady lekarskiej, może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu w innym terminie niż określony. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
2. Przedłużenie stażu podyplomowego

Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu w przypadku choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, niemożności realizowania dyżurów medycznych w związku z ciążą lub sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4, powołania lekarza lub lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia wojskowego, przebywania lekarza, lekarza dentysty na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące. Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana, w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. Nie przedłuża się czasu trwania stażu podyplomowego, jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat.

3. Ramowy program stażu

Okres trwania staży cząstkowych, szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń, i ich zakres określają dla:
1) lekarza – ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
2) lekarza dentysty – ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

4. Umowa o pracę lekarza, lekarza dentysty stażysty

Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Umowa o pracę, może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, spełniającym następujące warunki:
1) w przypadku stażu lekarza – będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii;
2) w przypadku stażu lekarza dentysty – będącym podmiotem leczniczym albo lekarzem dentystą wykonującym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej;
3) mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

W przypadku przedłużania stażu, umowę o pracę z lekarzem, lekarzem dentystą zawiera się na czas określony odpowiadający sumie okresów przedłużających staż.

5.  Cudzoziemcy

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, albo posiada ważna Kartę Polaka odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który nie spełnia powyższych warunków, może odbyć staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z:
1/ uczelniami prowadzącymi kształcenie na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w symulowanych warunkach klinicznych,
2/ podmiotach leczniczych, które zawarły w tym zakresie umowy z uczelniami, o których mowa powyżej. W umowie zostanie określony zakres wzajemnych zobowiązań Stron.

6. Uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą

W uzasadnionych przypadkach Minister Zdrowia może uznać staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w kraju.

Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Minister Zdrowia uznaje za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje Minister Zdrowia na wniosek lekarza, lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK