Kontakt

PO Ryby 2007-2013 - Archiwum

PO Ryby 2007-2013 - Archiwum

1. PO RYBY 2007-2013 

16 października 2008 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Został on stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:
- racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;
- podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb;
- poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Program zakłada realizację celów strategicznych poprzez środki określone w 5 osiach priorytetowych:
- Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej;
- Oś Priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury;
- Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi;
- Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
- Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.

Na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r., Nr 72, poz. 619) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca PO RYBY 2007-2013 wyznaczyło samorząd województwa na instytucję pośredniczącą w zakresie wdrażania środków objętych programem operacyjnym, w tym związanych z przyznawaniem pomocy – dla osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Szczegółowe wytyczne dotyczące powierzonych samorządowi województwa zadań zostały określone w rozporządzeniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. z 2009 r., Nr 162, poz.1291).

Oś Priorytetowa 4: „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

Celem osi priorytetowej 4 jest poprawa warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, które zostaną osiągnięte dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). W/w oś priorytetowa przyczyni się do rozwoju inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych przez współpracę przy realizacji wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne grupy rybackie (LGR). Te zmodyfikowane stowarzyszenia powinny być oparte na trójsektorowej współpracy przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, publicznego czyli gmin i innych podmiotów publicznych oraz przedstawicieli sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa. Tworzące się stowarzyszenia powinny opracować lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich uzyskując dzięki temu doświadczanie, które zaprocentuje w przyszłości. Jednocześnie zobowiązane są one posiadać komitet, do którego wyłącznej właściwości należał będzie wybór operacji realizowanych ramach opracowanej strategii.

Zarejestrowane według w/w zasad stowarzyszenie powinno złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami bezpośrednio w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyniku konkursu instytucja zarządzająca wyłoni lokalne grupy rybackie z całego kraju tzn. te, które uzyskają najwyższe oceny na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2009 r., Nr 162, poz.1292). Oceniany będzie skład LGR, udział środowiska rybackiego w tworzeniu LGR i LSROR oraz jakość opracowanej strategii. Z wybranymi stowarzyszeniami instytucja zarządzająca podpisze umowy na realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. W umowie zawarta będzie maksymalna wysokość dostępnych środków finansowych. Dzięki temu lokalne grupy rybackie będą mogły realizować rożnego rodzaju operacje, wdrażając stworzoną przez siebie strategię. Operacje te jednak będą mogły być przeprowadzane jedynie na terenie gmin, które weszły w skład wybranych w drodze konkursu lokalnych grup rybackich. Projekty, operacji, będą składane przez beneficjentów do lokalnych grup rybackich, które ocenią ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony projekt zostanie przekazany samorządowi województwa, który jako instytucja pośrednicząca dla osi 4, dokona jego weryfikacji pod kątem zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego. Poza tym, do samorządu województwa należało będzie podpisywanie umów z beneficjentami oraz kontrola realizacji operacji i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność. W ramach wdrażania osi priorytetowej 4 będą mogły być realizowane również projekty współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.

Pomoc w ramach 4 osi PO RYBY 2007-2013 jest skierowana nie tylko do członków lokalnej grupy rybackiej, ale również do inicjatorów operacji realizowanych na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju. Niezależnie od tego, kto będzie się ubiegał dofinansowanie, charakter osi 4 gwarantuje, że z realizacji LSROR skorzystają mieszkańcy całego obszar zależnego od rybactwa.

Ogłoszenia dotyczące naborów wniosków w konkursach ogłaszanych przez Lokalne Grupy Rybackie w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, są umieszczane od lipca 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka Informacje, Konkursy, Ogłoszenia.

2. Akty prawne (Oś 4 PO RYBY 2007-2013): 

Akty prawne Unii Europejskiej:
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego
- ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym

Akty prawne krajowe: 
USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 oraz z 2011 Nr 261, poz. 1563)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1291 oraz z 2011 Nr 257, poz. 1541)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz.U.2009.162.1292 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 2009 r. Nr 147 poz. 1191 z poźn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. 2009 r. Nr 142 poz. 1163 z poźn. zm.)

Dodatkowe akty prawne: 
USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2009.189.1471 j.t.)
USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz.U.2004.62.574 z późn.zm)
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 j.t.)
USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 j.t.)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.)

3. Dokumenty i konkursy: 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Lista załączników, które zalecamy załączyć razem z wnioskiem o dofinansowanie:
1.dokumenty potwierdzające nadanie NIP, REGON,
2.oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
3.oświadczenie, czy operacja będzie realizowana przy zastosowaniu prawa zamówień publicznych,
4.oświadczenie, czy operacja zapewni trwałość gospodarczą
5.oświadczenie, czy operacja przyczyni się do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn,
6.elektroniczną wersję wniosku na płycie CD

Sprawdź także na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij TUTAJ

4. Lokalne Grupy Rybackie: 
Plan Komunikacji między Lokalną Grupą Rybacką (LGR) a Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (DROWiR)
-
 Zobacz konkursy ogłaszane przez LGR


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK