Kontakt

Rozwój turystyki

Na rzecz budowy ofert turystycznych

Zasady rozbudowy drogowego szlaku turystycznego: Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Idea powstania szlaku pojawiła się w 2009 roku w Łodzi, w trakcie konwentu marszałków. W celu koordynacji działań zainicjowano podpisanie listu intencyjnego. W dniu 24 września 2009 roku marszałkowie 8 województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia ogólnopolskiego szlaku „Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”.

Szlak adresowany jest do turystów zmotoryzowanych i eksponuje najważniejsze miejsca i obiekty związane z wydarzeniami I wojny światowej na ziemiach polskich.

Celem oznakowania i uruchomienia szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest przede wszystkim pokazanie w sposób kompleksowy zasobu zabytków, pamiątek, miejsc oraz wydarzeń związanych z I wojną światową, jakimi dysponuje region. To także przybliżenie i lepsze poznanie historii i trudnego dziedzictwa I wojny światowej.

W celu pełnego wykorzystania potencjału turystycznego znajdującego się bezpośrednio na przebiegu szlaku lub w jego sąsiedztwie, opracowane zostały zasady umożliwiające współpracę w kierunku rozszerzania utworzonego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szlaku o nowe obiekty.

Obiekty dołączone do przebiegu głównego szlaku zgodnie z zastosowaniem niniejszych zasad, zostaną objęte działaniami promocyjnymi szlaku, prowadzonymi na rynkach krajowym i zagranicznych przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Elementy niezmienne dla całej długości przebiegu szlaku:
1. Nazwa szlaku.
2. Logo szlaku.
3. Kolorystyka tablic informacyjnych.
4. Wygląd znaków drogowych E-22a oraz E-22b
5. Główny przebieg szlaku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z punktami styku z województwem mazowieckim i podlaskim.

Słowniczek:

Rozbudowa szlaku – działanie w celu:
1. Utworzenia pętli, składających się z minimum 3 obiektów tematycznie powiązanych ze szlakiem wraz z ustawieniem tablicy informacyjnej przy każdym obiekcie zgodnie z przyjętym wzornictwem.

2. Ustawienia znaków drogowych E-22b kierujących do określonego obiektu zgodnie z „Koncepcją oznakowania Głównego Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie warmińsko-mazurskim” oraz/lub tablic informacyjnych przy obiektach leżących bezpośrednio na głównym przebiegu szlaku. Koncepcja do wglądu w Departamencie

Szlak – Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.
Departament – Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Obiekt – zabytek, miejsce upamiętniające wydarzenia związane tematycznie ze szlakiem.
Wnioskodawca – podmiot, który składa do Departamentu wniosek o rozbudowę Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za treści i tłumaczenia umieszczone na tablicy informacyjnej. Wnioskodawca może być jednocześnie Operatorem szlaku.
Operator – podmiot, który realizuje działania związane z rozbudową szlaku, dba o stan techniczny obiektów, tablic informacyjnych oraz znaków drogowych.

I. Rozbudowa szlaku głównego o pętlę tematyczną wraz z ustawieniem tablic informacyjnych może nastąpić jeżeli:
- Wnioskodawca wystąpił do Departamentu z wnioskiem o rozbudowę szlaku
i uzyskał jego pozytywna opinię;
- pętla tematyczna posiada punkty styku z główną osią szlaku;
- pętla tematyczna posiada Operatora;
- pętla tematyczna zawiera minimum 3 obiekty w dobrym stanie technicznym, nie zagrażającym bezpieczeństwu;
- do obiektów znajdujących się na pętli tematycznej jest dogodny i bezpieczny dojazd lub dojście z ogólnodostępnych traktów komunikacyjnych;

II. Rozbudowa szlaku głównego związana z ustawieniem znaków drogowych E-22b oraz/lub tablic informacyjnych może nastąpić jeżeli:
- Wnioskodawca wystąpił do Departamentu z wnioskiem o rozszerzenie szlaku i uzyskał jego pozytywna opinię,
- W przypadku planowanego ustawienia znaków drogowych typu E-22b do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię wydaną przez Warmińsko-Mazurską Kapitułę ds. Drogowych Znaków Turystycznych – informacje na stronie http://wmrot.org/warminsko-mazurska-kapitula-ds-drogowych-znakow-turystycznych (planowana lokalizacja znaków powinna być zgodna z „Koncepcją oznakowania Głównego Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie warmińsko-mazurskim”).


III. Wniosek o rozbudowę szlaku należy złożyć do Departamentu pod adres: Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

IV. Wniosek powinien zawierać:

1. Dane wnioskodawcy:
a) nazwa jednostki,
b) adres korespondencyjny,
c) nr telefonu, adres e-mail,
d) osoba do kontaktu,
e) wskazanie Operatora – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest Operatorem do wniosku należy dołączyć oświadczenie wskazujące podmiot pełniący tę funkcję z podaniem:
a. nazwy jednostki,
b. adresu korespondencyjnego,
c. nr telefonu, adresu e-mail,
d. osoby do kontaktu,

2. Opis rozbudowy szlaku:

a) opis pętli tematycznej: podanie przebiegu pętli wraz z numerami dróg, łącznym kilometrażem pętli tematycznej oraz odległościami między poszczególnymi obiektami wchodzącymi w skład pętli, podanie pozycji GPS obiektów wchodzących w skład pętli, opis tych obiektów, miejsca łączenia się pętli z osią główną szlaku, propozycję nazwy pętli tematycznej;
b) opis znaku drogowego typu E-22b: informacja o nr drogi, przy której planowane jest umiejscowienie znaku wraz z kilometrażem, pozycja GPS planowanego do umieszczenia znaku, wzór graficzny znaku, treść znaku, odległość znaku od obiektu, mapa poglądowa z naniesionymi projektowanymi znakami (zgodnie z koncepcją oznakowania głównego szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie warmińsko-mazurskim), opis obiektu, do którego będzie kierował znak. Wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania projektu graficznego znaku, na którym obowiązkowo umieszczona musi być nazwa miejscowości, nazwa obiektu, kierunek, odległość, logo szlaku oraz symbol obiektu.
c) opis tablicy informacyjnej – podanie pozycji GPS obiektu, przy którym umieszczona będzie tablica, podanie numeru działki oraz właściciela gruntu, na którym planowane jest ustawienie tablicy, propozycja treści do umieszczenia na tablicy, która zostanie przetłumaczona na 3 wersje językowe: angielską, niemiecką, rosyjską.

3. Zobrazowanie na mapie poglądowej planowanej rozbudowy szlaku.
4. Informacja na temat stanu technicznego obiektów.
5. Informacja na temat dojazdu do obiektów.
6. Uzasadnienie dołączenia obiektów do szlaku.
7. Podpis wnioskodawcy.

V. Wnioskodawca we własnym zakresie:
1. Przygotowuje wniosek i wszelkie dokumenty niezbędne do jego wypełnienia (np. informacje nt. właściciela gruntu, rodzaju i nr drogi, mapy poglądowe, treści umieszczone na tablicy informacyjnej itp.),
2. Pozyskuje zezwolenia na ustawienie tablic informacyjnych/znaków drogowych od właścicieli gruntów,
3. Ponosi koszty związane z rozbudową szlaku,

VI. Wygląd tablic informacyjnych powinien opierać się na istniejącym już oznakowaniu Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej (logo, kolorystyka, wymiary) i wymaga uzgodnienia z Departamentem. Dopuszcza się zmianę wielkości tablicy informacyjnej po uzyskaniu zgody Departamentu.

VII. W trakcie rozpatrywania złożonego wniosku, Departament może go skonsultować ze środowiskiem planistów, krajoznawców i historyków.

VIII. Po uzyskaniu pozytywnej opinii złożonego wniosku, Wnioskodawca przystępuje do prac związanych z rozbudową szlaku.

IX Wnioskodawca pisemnie informuje Departament o zakończeniu prac wraz z dokumentacją zdjęciową. Po uzyskaniu tej informacji Departament włącza zaopiniowane obiekty do działań promocyjnych Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

X. W przypadku znacznego pogorszenia stanu technicznego obiektów, ich dostępności bądź oznakowania, Departament zaprzestaje w stosunku do tych obiektów prowadzenia działań promocyjnych.

 

Współpraca na rzecz budowy ofert turystycznych na Szlaku Kopernikowskim - podsumowanie 

Departament Turystyki dokonał podsumowania spotkań warsztatowych, podczas których ich uczestnicy mieli okazję poznać potencjał jaki drzemie w Szlaku Kopernikowskim, a jest on bardzo wysoki mimo dotychczasowego jego szerokiego wykorzystania wciąż daje wiele możliwości.

Wielkie podziękowania należą się uczestnikom, którzy tak czynnie uczestniczyli w warsztatach, podczas których tworzyli projekty produktów turystycznych. Obserwując zaangażowanie uczestników podczas warsztatów, można wysnuć wniosek, że to tylko kwestia czasu, aby produkty te ujrzały światło dzienne. Wprowadzenie tych produktów do sprzedaży przełoży się nie tylko na wynik finansowy wielu przedsiębiorstw z obszaru oddziaływania Szlaku Kopernikowskiego. Przyniesie również ogromną satysfakcję operatorom poszczególnych produktów jak również ich odbiorcom. Niezwykle istotne jest to, aby zaangażować mieszkańców regionu w tworzenie marki szlaku, ponieważ to właśnie oni swoją otwartością i gościnnością tworzą pozytywny i klimat zarówno dla siebie nawzajem jak również dla turystów poruszających się wzdłuż szlaku.

Uczestnicy warsztatów wielokrotnie przekonali się jak wielki mają wpływ na kreowanie produktu turystycznego, a także jak ważna w tym procesie jest współpraca pomiędzy przedsiębiorcami oferującymi różne usługi. Odpowiedni dobór usług pozwala stworzyć konkurencyjny produkt turystyczny, którego konsumpcja może dostarczyć turyście szereg pozytywnych emocji i wspomnień.

DO POBRANIA: 
PODSUMOWANIE SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH 
WARSZTATY WE FROMBORKU
WARSZTATY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE W OLSZTYNIE
ANKIETA EWALUACYJNA SPOTKANIA 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK