Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Piecza zastępcza na Warmii i Mazurach

Ruszył nabór na bezpłatne szkolenia kierowane do kadr jednostek systemu wsparcia rodziny,  pieczy zastępczej i adopcji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Dla rodziny”.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania pieczy zastępczej oraz służb zatrudnionych na podstawie różnorodnych form zatrudnienia, współpracy, pracujących „na rzecz” oraz zaangażowanych w realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, realizujący zadania na rzecz makroregionu północno-zachodniego.  

W ramach projektu realizowane są szkolenia m.in. z następujących obszarów tematycznych:
-  szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel
- szkolenia z zakresu stosowania prawa
- szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
- szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji

Projekt realizowany jest na mocy umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze makroregionu północno-zachodniego, obejmującego następujące województwa: lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Zadania w nim przewidziane realizowane będą w okresie  od 01.07.2017 r. do 31.12.2020 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II -Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy
Harmonogram szkoleń
Informacja o projekcie
List intencyjny MRPiPS
Oświadczenie o zatrudnieniu
Regulamin rekrutacji uczestnictwa
Zaproszenie na szkolenia

............................................................................................................................................................................................................

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta zebrała zapisy dotyczące organizacji pieczy zastępczej nad dzieckiem, rozproszone dotychczas w wielu ustawach i rozporządzeniach.

Usystematyzowała ponadto instytucje, których celem jest wspieranie rodzin, które borykają się z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi. Stworzenie warunków do możliwie pełnego rozwoju rodziny i prawidłowego jej funkcjonowania oraz rozwoju form pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim.

 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2018-2022:

 

MONITORING PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2018-2022:

 

DZIAŁANIA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM:

  REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA

BAZA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM:

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK