Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Piecza zastępcza na Warmii i Mazurach

 

W Iławie odbyło się szkolenie skierowane do sędziów rodzinnych i kuratorów sądowych, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tematem inicjatywy była „Sytuacja dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz dotkniętego FASD”.

Spotkanie w formie wykładowej i warsztatowej poprowadziły trenerki z Polskiego Instytutu Traumy – dr Teresa Jadczak-Szumiło i mgr Magdalena Szyszkowska-Władyczak.   

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i służby kuratorskiej mieli okazję poznać elementy psychologii rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem skutków wczesnej traumy relacyjnej i traumy dziecięcej.

Podczas wykładów uczestnicy zgłębili wiedzę z zakresu teorii przywiązania Johna Bowlby’ego. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD).

Ważnym elementem szkolenia były warsztaty oparte na studium przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, podczas których uczestnicy identyfikowali style przywiązania i doświadczenia traumatyczne w życiorysach dzieci.

W programie znalazły się również dwie prezentacje. Pierwszą z nich przedstawiła Monika Kocimska-Warczak, zastępczyni dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Dotyczyła projektu strategicznego pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2023-2027”, którego pomysłodawcą jest samorząd województwa.

Druga prezentacja pt. „Rodzina potrzebna od zaraz” dotyczyła rozwiązań w obszarze pieczy zastępczej i adopcji wdrażanych w województwie wielkopolskim, którą dzięki połączeniu on-line przedstawiła Jolanta Kopińska, zastępczyni dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W dwudniowym spotkaniu szkoleniowym w Iławie udział wzięło 50 uczestników z województwa warmińsko-warmińskiego.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Warmińsko-Mazurski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027

Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod konstytucyjną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych objęta jest wsparciem ze strony państwa. Kwestie te szczegółowo regulowane są przez Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która stanowi podstawę prawną dla opracowanego przez samorząd województwa „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”.

DO POBRANIA:
Warmińsko-Mazurski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W Olsztynie (31 maja 2023 roku) odbyła się VIII Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, której organizatorem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

W auli im. Anny Wasilewskiej gościli przedstawiciele jednostek organizacyjnych systemu pieczy zastępczej wraz z rodzinami zastępczymi i przebywającymi w nich dziećmi, których los odmienił się dzięki niezwykłym ludziom – rodzicom zastępczym.

Wydarzenie rozpoczęło przemówienie Jolanty Piotrowskiej (członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego), która wyraziła uznanie dla osób podejmujących się trudu rodzicielstwa zastępczego. Podkreśliła, że samorząd województwa bardzo ceni zaangażowanie wszystkich osób tworzących system pieczy zastępczej, a także dostrzega jego problemy, dlatego podejmuje działania na rzecz rozwijania i promowania rodzicielstwa zastępczego.

Przykładem działań samorządu województwa w tym zakresie jest projekt strategiczny, mający na celu wsparcie systemu pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2023-2027, którego szczegóły przedstawiła Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Głównym punktem programu było wyróżnienie 19 rodzin zastępczych z całego województwa statuetkami „Diament Dobroci i Serca” , stanowiącymi symbol uznania i podziękowania za pełnienie niełatwej, ale bardzo szlachetnej i potrzebnej funkcji rodzica zastępczego.

Otrzymali je wyjątkowi ludzie, którzy swoim oddaniem, troską i poświęceniem dla małego człowieka udowadniają, że więzy krwi nie są konieczne by dać dzieciom prawdziwie kochający, bezpieczny dom.

Konferencję uświetniły występy artystyczne młodych wokalistek z Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

Wydarzenie poprowadził Bartłomiej Zdanowicz, który m.in. wykonał piosenkę Seweryna Krajewskiego, pochodzącą ze znanego telewizyjnego serialu pt. „Rodzina zastępcza”.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W Olsztynie (17 listopada 2022 roku) odbyło się czwarte i zarazem ostatnie spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”.

Przez ostatnie dwa miesiące specjaliści, reprezentujący różne instytucje z obszaru m.in. pomocy społecznej, pieczy zastępczej, edukacji, ochrony zdrowia, dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu wspierania rodziny.

Były to niezwykle merytoryczne i wartościowe spotkania, które pozwoliły zgromadzić obszerny materiał na potrzeby sporządzenia tego Programu, obejmujący diagnozę systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji w województwie.

 Ponadto prace Zespołu zaowocowały sformułowaniem celów i kierunków działań, które będą realizowane w całym regionie w perspektywie najbliższych 5 lat. Ich zamierzonym efektem będzie wzmocnienie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji w województwie warmińsko-mazurskim.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

28 września 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”.

Powołany zespół ma charakter interdyscyplinarny, co wynika z zapisów ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obliguje jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej do współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Celem spotkań będzie przygotowanie rozwiązań mających na celu skuteczne wsparcie rodziny oraz rozwój systemu pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu najbliższych pięciu lat.

Zespół składa się z 32 - członków, przedstawicieli: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Kuratorskiej Służby Sądowej, Kuratorium Oświaty, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Konwentu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Arka, Caritas), Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie, Centrum Zdrowia Psychicznego w Elblągu, Pieczy Instytucjonalnej (Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie, Towarzystwo Nasz Dom w Mrągowie), Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Systemu Edukacji (Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie) oraz Koordynatora Wojewódzkiego „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

 

 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK