Kontakt

Rewitalizacja w FEWiM 2021-2027

Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w FEWiM 2021-2027

Jednym z założeń programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM 2021-2027) jest kontynuacja działań na rzecz rewitalizacji mającej na celu przeciwdziałanie degradacji obszarów miejskich.

Interwencja zaplanowana w ramach programu ma służyć wspieraniu rewitalizacji prowadzonej w sposób kompleksowy, tj. poprzez zintegrowane działania na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym, wynikające z gminnych programów rewitalizacji (GPR).

Bazą wyjściową dla wspierania szerszego wachlarza działań prowadzonych w ramach gminnych programów rewitalizacji jest wsparcie zaplanowane w FEWiM 2021-2027 w Priorytecie 12 Rozwój obszarów miejskich. Jest ono ukierunkowane na rozwiązywanie problemów występujących na zdegradowanych obszarach miejskich poprzez projekty infrastrukturalne, takie jak inwestycje w istniejące budynki dla celów społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych, usługowo-mieszkaniowych lub mieszkaniowych, oraz zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych (powyższe projekty mogą być wsparte działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, a także inwestycjami w podstawową infrastrukturę rowerową i pieszą – jako niedominujący element głównych projektów).

Kompleksowe działania zaplanowane w gminnych programach rewitalizacji powinny odpowiadać na lokalne potrzeby, uwzględniając przy tym cele włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu oraz kwestie środowiskowe. Dlatego też wśród potencjalnych obszarów wsparcia w ramach FEWiM 2021-2027 dla działań rewitalizacyjnych zaplanowych w GPR, można wskazać m.in. Priorytet 2 Środowisko oraz Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+.

W FEWiM 2021-2027 w Priorytecie 2 Środowisko wspierane będą m.in. kompleksowe przedsięwzięcia polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków prowadzące do zmniejszenia energochłonności np. budynków publicznych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem budynków spółdzielni mieszkaniowych).

Pamiętając o fundamentalnym znaczeniu projektów społecznych dla procesu rewitalizacji, w programie FEWiM 2021-2027 zaplanowano również wsparcie dla działań prowadzonych na rzecz włączenia i integracji społecznej. Temu celowi dedykowany jest Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans oraz zwiększania zdolności do zatrudnienia, rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w oparciu o zdeinstytucjonalizowane formy opieki, a także wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania usług społecznych w społeczności lokalnej. Są to działania, których zakres tematyczny będzie stanowił kontynuację najczęściej wykorzystywanych w regionie metod wsparcia procesu rewitalizacji w ramach projektów społecznych w perspektywie UE 2014-2020.

Jednakże nie są to jedyne potencjalne obszary wsparcia przedsięwzięć wynikających z gminnych programów rewitalizacji w ramach FEWiM 2021-2027. Zachęcamy zatem do zapoznania się z treścią programu, harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie oraz śledzenia aktualności, w tym informacji o Szczegółowym Opisie Priorytetów FEWiM 2021-2027 na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK