Kontakt

Promocja regionu

Strategia marki województwa

Nadrzędnym celem dokumentu ma być stworzenie mechanizmów wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod oddziaływania promocyjnego.

Proponowane w "Strategii marki Warmii i Mazur na lata 2014+" cele, kierunki działania oraz przedsięwzięcia promocyjne uwzględniają - w sposób bezpośredni lub pośredni - dążenia do poprawy materialnej sytuacji i jakości życia mieszkańców regionu. Perspektywa czasowo obowiązywania strategii nie jest z góry określona, planuje się jednak jej ewaluację w 2020 roku.

Wyniki ewaluacji będą podstawą dla oceny zasadność kontynuacji wdrażania prac nad marką regionu według zasad określonych w niniejszym dokumencie - pokażą m.in. na ile przyjęte założenia pozostają aktualne. Rdzennym założeniem obecnym od początku prac nad "Strategią Marki" było to, iż "Strategia Marki" musi być jednoznacznie powiązana ze "Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025" (dalej: "Strategia Rozwoju"), a wręcz bezpośrednio służyć realizacji priorytetów określonych w "Strategii Rozwoju".

Wynika to z przyjęcia założenia metodycznego, że promocja województwa jest częścią systemu działań nazywanych marketingiem regionalnym, w którym znajduje się także kształtowanie marketingowej atrakcyjności regionu dla wybranych grup jego odbiorców: mieszkańców, turystów, inwestorów i in. Natomiast marketing regionalny ma za zadanie wykorzystywać - a także kształtować i wzmacniać - przewagi konkurencyjne regionu w celu dynamizacji jego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dokument określa cele, które powinny być realizowane w powiązaniu ze "Strategią Rozwoju" i proponuje dobór narzędzi ich realizacji. Oznacza to, że "Strategia Marki" ma charakter wykonawczy względem "Strategii Rozwoju" i pokazuje cele, kierunki i metody działań promocyjnych, które służą realizacji celów rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur do 2020 wytyczonych w "Strategii Rozwoju". 

Strategia marki województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014+


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK