Kontakt

Promocja regionu

Strategia marki województwa

Nadrzędnym celem dokumentu jest stworzenie mechanizmów wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod oddziaływania promocyjnego.

W „Strategii Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021+” zawarto podstawowe informacje o tożsamości marki, kierunkach i metodach jej promocji oraz oczekiwanych rezultatach. W szczególności znalazło się tam określenie celów strategicznych i szczegółowych, grup docelowych, esencji marki i podstawowe wskazówki co do komunikacji marki.

Ideą przewodnią nowej strategii marki – jej BIG IDEA – to SWOBODA TWORZENIA. Opracowanie dokumentu zostało poprzedzone badaniami, a ostateczny kształt „Strategii Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021+” wypracowany został we współpracy z jej interesariuszami.

Nadrzędnym celem dokumentu jest stworzenie mechanizmów wsparcia społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metod oddziaływania promocyjnego. Proponowane cele, kierunki działania oraz przedsięwzięcia promocyjne uwzględniają w sposób bezpośredni oraz pośredni, dążenia do poprawy materialnej sytuacji i jakości życia mieszkańców regionu.

Od początku prac nad nową Strategią Marki głównym założeniem było to, że musi być powiązana celami wskazanymi w dokumentach strategicznych i kierunkowych w obszarach społecznym, gospodarczym, kulturowym oraz turystycznym. Szczególnie należy podkreślić tu istotę dokumentu strategicznego „Warmińsko-Mazurskie 2030.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizacja Strategii Rozwoju nakierowana jest bowiem m.in. na zapobieganie emigracji mieszkańców z Województwa poprzez podniesienie konkurencyjności regionu, co jest kwestią kluczową w planowaniu przyszłości.

Dokument ma więc określać cele, które powinny być realizowane w powiązaniu ze Strategią Rozwoju i proponować dobór narzędzi ich realizacji. Oznacza to, że Strategia Marki ma charakter wykonawczy względem Strategii Rozwoju i pokazuje cele, kierunki i metody działań promocyjnych, które służą realizacji celów rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur do roku 2030.

Strategia Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021+


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK