Kontakt

Raporty

Raporty z realizacji Strategii

Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Nieodzownym elementem realizacji Strategii jest monitorowanie, które umożliwia zweryfikowanie w jakim stopniu osiągane są założone w niej cele. Odbywa się ono w ramach Systemu Monitorowania Strategii (SMS), który oparty jest o wskaźniki realizacji Strategii oraz informacje pozyskiwane od licznych podmiotów.

W system ten zaangażowany jest Departament Polityki Regionalnej jako koordynator całości prac nad raportem oraz departamenty/biura odpowiedzialne za monitorowanie poszczególnych celów operacyjnych Strategii:

  • Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego,
  • Departament Infrastruktury i Geodezji, 
  • Departamentem Kultury i Edukacji, 
  • Departament Ochrony Środowiska,
  • Departament Współpracy Międzynarodowej,
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W ramach monitoringu gromadzone są informacje o województwie oraz projektach i inicjatywach przyczyniających się do realizacji celów strategii. Zebrane informacje prezentowane są w raportach okresowych, które stanowią podstawę do dyskusji nad kierunkiem przyszłych działań rozwojowych. Od 2020 r. przeprowadzane są również badania opinii społecznej różnych środowisk na tematy istotne z punktu widzenia realizowanych celów Strategii, tzw. barometry. Badaniami objęto mieszkańców województwa powyżej 15 roku życia (barometr społeczny), przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim i zatrudniające powyżej 9 osób (barometr gospodarczy), wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa (barometr lokalny) oraz instytucje otoczenia biznesu (barometr instytucjonalny). Ich wyniki pierwszy raz zostały zaprezentowane w 2021 r. w Raporcie okresowym nr XVIII roku oraz w dokumencie Wyniki barometrów opinii społecznej w obszarach realizacji Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego w 2020 roku.

Raporty z realizacji Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego publikowane będą nie rzadziej niż co 3 lata, natomiast dane będą zbierane corocznie (raporty dotyczące poprzedniej wersji Strategii powstawały co 2 lata, a jeszcze wcześniej co roku).

Poniżej zmieszczone zostały raporty okresowe z realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego wraz z załącznikami:

Raport okresowy nr XVIII z realizacji strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w 2020 roku

Raport okresowy nr XVII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w latach 2018-2019

Raport okresowy nr XVI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w latach 2016-2017

Raport okresowy nr XV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w okresie II półrocze 2013-2015

Raport Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania

Raport okresowy nr XIV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiegodo roku 2020 w I półroczu 2013 roku.pdf

Raport okresowy nr XIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2012 roku

Raport okresowy nr XII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2011 roku

Raport okresowy nr XI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2010 roku

Raport okresowy nr X z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2009 roku

Raport okresowy nr IX z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2008 roku

Raport okresowy nr VIII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2007 r.

Raport okresowy nr VII z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2006 r.

Raport okresowy nr VI z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2005 r.

Raport okresowy nr V z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2004.

Raport okresowy nr IV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2003 r.

Raport okresowy nr III z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na koniec 2002 r.

Raport okresowy nr II z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Stan na 31 grudnia 2002 roku.

Raport z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego za okres I-X 2001 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK