Kontakt

Programy i konkursy

Dziedzictwo niematerialne

Prowadząc nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w następujących obszarach: tradycje, przekazy ustne, sztuki, widowiska, spektakle, zwyczaje, rytuały, misteria, obrzędy religijne, świąteczne, umiejętności związane z rzemiosłami tradycyjnymi.., a także tradycyjną muzykę , śpiew, taniec, festiwale, karnawały, powtarzalne obrzędy.. i wiele innych obiektów kulturowych opartych na tradycji.

Podjęto działania do stworzenia BAZY DANYCH O NIEMATERIALNYM DZIEDZICTWIE KULTURY która powinna zawierać informacje o twórcach (z dziedziny plastyki ludowej) oraz wiejskich zespołach artystycznych (kapelach, zespołach folklorystycznych, śpiewaczych, obrzędowych, kabaretowych, stylizowanych i solistach) unikalnych w skali kraju.

Informacje mają dotyczyć konkretnego artysty, jego osiągnięć twórczych, prac, warsztacie, surowcach, źródłach nabycia umiejętności i przekazywaniu ich następcom. W przypadku zespołu lub kapeli informacje dotyczą również dorobku wydawniczego i fonograficznego, repertuaru, rodzaju instrumentów, tytułów spektakli, aktywności.

Zgromadzenie tak obszernych i pełnych danych w jednym miejscu z możliwością szybkiego przetwarzania stanowi szansę promocji dla twórców, jest także cennym źródłem informacji dla ośrodków prowadzących projekty badawcze i animacyjne.

Gromadzenie danych służy nie tylko celom dokumentacyjnym i archiwistycznym, ale również jest przyczynkiem do pobudzenia zainteresowania i reaktywowania zanikających umiejętności w środowiskach „małych ojczyzn” oraz  upowszechniania informacji o „ginącym pięknie” dla wszystkich zainteresowanych, w tym samych twórców, a także dla badaczy, naukowców, instruktorów, animatorów, organizatorów imprez, studentów, mediów. Tworzenie bazy danych jest elementem krzewienia wiedzy o kulturze regionalnej, jej charakterystycznych wyrobach i konkretnych artystach, mistrzach swoich dyscyplin twórczych. Jest wspieraniem, pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego, budowaniem postaw otwartości i tolerancji, rozumieniem własnej kultury, przełamywaniem stereotypów, pobudzaniem i wspieraniem twórczych inicjatyw lokalnych, mających na celu komunikację społeczną, wspieraniem i uwrażliwieniem na odbiór zjawisk kulturowych.

Zachowanie wiedzy o „nosicielach” tradycji ludowego rękodzieła jest bezcenne dla kultury narodowej i przyszłych pokoleń, a Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, które posiadają jeszcze „żywą” sztukę ludową.

Zapraszamy do zapoznania się z aktami normatywnymi dotyxzącymi Ochrony Dziedzictwa Kultury Niematerialnej"

KONWENCJA UNESCO 2003

KONWENCJA UNESCO 2005

Oświadczenie rządowe w sprawie konwencji UNESCO

UNESCO - lista światowego dziedzictwa - w tym karnawały

UNESCO - Niematerialne dziedzictwo kulturowe - artykuł H. Schreiber


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK