Kontakt

Zezwolenia

Wymagane dokumenty i podstawy prawne

Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476). „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych."

Wymagane dokumenty
Wniosek do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego winien zawierać:
- nazwę uprawnionego do rybactwa oraz adres,
- uzasadnienie,
- wykaz wód, na których planowany jest połów,
- gatunki i ilości ryb,
- termin połowu,
- sposób postępowania z rybami po pozyskaniu produktów płciowych,
- nazwę wylęgarni, w której będzie inkubowana ikra oraz planowane miejsca wprowadzenia do wód uzyskanego materiału zarybieniowego.

Zaleca się złożyć wymaganą dokumentację na 30 dni przed planowanym terminem połowu.

Wzór sprawozdania - wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Opłaty
Opłata skarbowa od decyzji – 82,00 zł, na rachunek 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 - Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat. Oryginał wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Wnioski o wydanie decyzji wraz z kompletem dokumentów należy składać pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Biuro ds. Rybactwa
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
pok. 440, tel. (89) 5219262, 89 5219263, 89 5219298

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK