Kontakt

Zezwolenia

Wymagane dokumenty i podstawy prawne

Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.). „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych."

Wymagane dokumenty
Wniosek do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego winien zawierać:
- nazwę uprawnionego do rybactwa oraz adres,
- uzasadnienie,
- wykaz wód, na których planowany jest połów,
- gatunki i ilości ryb,
- termin połowu,
- sposób postępowania z rybami po pozyskaniu produktów płciowych,
- nazwę wylęgarni, w której będzie inkubowana ikra oraz planowane miejsca wprowadzenia do wód uzyskanego materiału zarybieniowego.

Zaleca się złożyć wymaganą dokumentację na 30 dni przed planowanym terminem połowu.

Wzór sprawozdania - wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Opłaty
Opłata skarbowa od decyzji – 82,00 zł, na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513. Oryginał wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •