Kontakt

Nasze działania

Informacje o projekcie

FE POPT poziom pl 1 rgb

Celem projektu jest zbudowanie trwałego potencjału własnego gmin województwa warmińsko-mazurskiego do planowania i realizacji działań rewitalizacyjnych.

Chcemy przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat rewitalizacji jako procesu wieloletniego:

 • wykorzystującego szczególne uwarunkowania każdej z gmin i wzmacniającego jej lokalne potencjały (kulturowe, gospodarcze, społeczne);
 • prowadzonego wspólnie i na rzecz mieszkańców oraz wszystkich innych osób/instytucji pragnących wspierać rozwój miasta (m.in. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, itp.);
 • finansowanego ze zróżnicowanych źródeł;
 • przynoszącego trwałą zmianę społeczną, przestrzenną, gospodarczą, która przyczynia się do rozwoju gminy.

Działania projektowe będą również platformą wymiany doświadczeń i budowania relacji osób z województwa zaangażowanych w rewitalizację.

DZIAŁANIA, które pozwolą na osiągnięcie celu projektu to:

 • SPOTKANIA EDUKACYJNE prowadzone w przystępnych formach umożliwiających zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak również doświadczenia praktycznego.

        Tematyka spotkań obejmuje:

           - wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji),

           - zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji (uspołecznianie procesu rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie systemowych mechanizmów wzmacniania wspólnot lokalnych i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz dywersyfikacja źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych),

          - dostępność w rewitalizacji (problematyka dostępności w programowaniu strategicznym, planowaniu przestrzennym, oraz w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów, w tym rewitalizacyjnych zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025),

         - monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (efektywne systemy monitorowania rozwoju lokalnego na poziomie gminnym i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy, w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji).

 • WSPARCIE DORADCZE, specjalistyczne i prawne, przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego skutecznego i efektywnego wdrażania, w tym:
    - doradcze dyżury konsultacyjne po zakończeniu spotkań edukacyjnych,
    - indywidualne warsztaty doradcze,
    - konsultacje indywidulane on-line lub w siedzibie gminy.

 • KRAJOWA WIZYTA STUDYJNA

  Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla przedstawicieli gmin do miejsc, w których zrealizowano przedsięwzięcia rewitalizacyjne w celu promocji dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń.
 • WYPRACOWANIE SYSTEMU MONITOROWANIA REWITALIZACJI w naszym regionie, który przyczyni się do sprawnego zarządzania tymi procesami, a także oceny realizowanych działań, w tym:
     - uzupełnienie Systemu Informacji Przestrzennej województwa o informacje związane z rewitalizacją (w oparciu o prowadzony wykaz programów rewitalizacji),
     - wsparcie gmin w prowadzeniu monitoringu oraz ewaluacji programów rewitalizacji.
 • BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Głównym celem badania jest identyfikacja potrzeb gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na realizację projektów rewitalizacyjnych i weryfikacja możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2027.

 • PROMOCJA I INFORMACJA

Popularyzacja wiedzy na temat rewitalizacji oraz jej uwarunkowań prawnych oraz promocja dobrych przykładów działań rewitalizacyjnych w kraju i za granicą, m.in. modeli działań rewitalizacyjnych wypracowanych w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, a także projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji, czy Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

ODBIORCY DZIAŁAŃ

Do projektu zapraszamy gminy miejskie i miejsko-wiejskie z województwa warmińsko-mazurskiego, których programy rewitalizacji są ujęte w wykazie programów rewitalizacji oraz gminy, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości.

FINANSOWANIE

Projekt będzie wspófinansowany z dotacji celowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oś priorytetowa 3 – Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Wartość projektu: 1 242 440,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 950 466,60 zł.


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK