Kontakt

Biuro Regionalne w Brukseli

Informacje o biurze

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli zostało utworzone na mocy uchwały nr XII/146/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2003 r. Biuro ma status wojewódzkiej jednostki budżetowej.

Od 19 maja 2010 r. dyrektorem biura jest Małgorzata Wasilenko. Na stanowisku głównej księgowej zatrudniona jest Elżbieta Lendo. Pracownikiem wspólnym Domu Polski Wschodniej jest Kamila Karpik.

Powstanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli
2 grudnia 2009 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim powstał w Brukseli Dom Polski Wschodniej (DPW).

Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Wspólna lokalizacja i współdziałanie pięciu województw ma umożliwić pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwolić skuteczniej zabiegać o wspólne interesy przedmiotowych regionów w ramach Unii Europejskiej.

Struktura organizacyjna
Strukturę Biura określa jego Statut przyjęty przez Sejmik Województwa. W myśl uchwały Sejmiku z dn. 18 marca 2008 r. nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań przez Biuro i koordynację działań Biura i Urzędu Marszałkowskiego sprawuje jednostka organizacyjna Urzędu wskazana w Regulaminie Organizacyjnym. Aktualnie należy to do kompetencji Gabinetu Marszałka. Działalność Biura finansowana jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wybrane powiaty, miasta i gminy.

Cele Biura (według Statutu)
„Podstawowymi celami działania Biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami Unii Europejskiej” (§ 3, pkt 1 Statutu).

Zakres zadań Biura (według Statutu)
Do zakresu działania Biura należą w szczególności:
1) zadania informacyjne:
a) bieżące informowanie Województwa o zmianach prawnych, procedurach
i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej (UE),
b) informowanie o zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie,
c) sporządzanie miesięcznego biuletynu informacyjnego,
2) kontakty z instytucjami Unii Europejskiej:
a) promocja regionu i reprezentowanie jego interesów w instytucjach Unii Europejskiej,
b) koordynowanie współpracy z Komitetem Regionów Unii Europejskiej,
c) stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych, m.in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych imprezach przez nie organizowanych,
3) wspieranie władz lokalnych i regionalnych:
a) pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
b) pomoc w organizowaniu staży pracowników administracji samorządowej Województwa w Brukseli,
c) pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie,
d) wspieranie samorządu województwa i samorządów powiatowych w zakresie działań związanych z integracją europejską,
4) wspieranie instytucji i podmiotów:
a) informowanie o programach,
b) pomoc w pozyskiwaniu partnerów.

Do pobrania:
- Uchwała nr XIII/146/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli” oraz nadania jej statutu
- Uchwała nr XXXII/448/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/146/03
- Uchwała nr XVI/338/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę nr XII/146/03
- Załącznik do Uchwały nr XII/146/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2003 roku – Statut Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK