Kontakt

Zasady szkoleń podczas SARS-CoV-2

Zasady udziału w szkoleniach w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2

akademia pomocy spolecznej belka

Zasady udziału w wydarzeniach (szkoleniach) organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem wydarzeń (szkoleń). Jego przestrzeganie jest obowiązkiem każdej osoby zaangażowanej w organizację wydarzenia (szkolenia) i biorącej w nim udział – jest to bezwzględnie ważne ze względu na ochronę zdrowia personelu i gości.

Zasady ogólne:
1.    Fizyczny udział w wydarzeniu mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
2.    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub objęta izolacją, nie wolno brać fizycznego udziału w wydarzeniu.
3.    Każdą niepokojącą sytuację, w tym nagłe złe samopoczucie należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Organizatora, jest to bardzo ważne ze względu na konieczność zapewnienia właściwej ochrony pozostałych osób biorących udział w wydarzeniu.
4.    Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje dystans społeczny (min. 2 metry) i zasada ograniczania zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie).
5.    Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz nie obowiązuję przy wydarzeniach odbywających się na świeżym powietrzu.

Złe samopoczucie:
1.    Jeżeli źle się czujesz, nie przychodź. Niezwłocznie skontaktuj się z Organizatorem, aby ustalić zasady postępowania na tę okoliczność.
2.    Niezwłocznie zgłoś Organizatorowi, że źle się poczujesz w ciągu dnia pracy, w szczególności jeśli masz podwyższoną temperaturę, gorączkę, kaszlesz i/lub masz duszności. W takim wypadku bezwzględnie zasłoń nos i usta, staraj się też odizolować do momentu otrzymania instrukcji postępowania.
3.    Najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o opuszczenie wydarzenia i otrzymasz od Organizatora dodatkowe instrukcje postępowania. Przygotuj się na taką okoliczność.  
4.    Nie panikuj, staraj się także nie dzielić swoimi obawami z innymi współpracownikami oraz gośćmi, gdyż u nich także może to wywołać atak paniki. Pamiętaj, że jeżeli nie miałeś bliższego lub dłuższego kontaktu z innymi osobami, to nawet jeżeli okażesz się chory na COVID-19, nie oznacza to, że te osoby także zachorują.
5.    Bezwzględnie przestrzegaj zasad higieny.
6.    Jeżeli w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia zostanie u Ciebie stwierdzony COVID-19, niezwłocznie zawiadom Organizatora, aby mogli podjąć niezbędne działania w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

Podejrzenie zachorowania na COVID-19 u innej osoby:
1.    Zgłoś niezwłocznie swoje podejrzenie Organizatorowi, aby mógł podjąć niezbędne działania.
2.    Nie panikuj, przestrzegaj bezwzględnie zasad higieny, ogranicz kontakt.
3.    Pamiętaj, że osoba nie musi być chora, a Twoje przypuszczenia mogą był błędne. Niech Twoje działania i zachowanie nie wpływają niekorzystnie na traktowanie tej osoby.

Dystans społeczny i higiena:
1.    Pamiętaj o zachowywaniu dystansu społecznego (min. 2 metry) i ograniczaniu zbędnych kontaktów (podawanie rąk, przytulanie, całowanie na przywitanie).
2.    Dezynfekuj ręce i przedmioty, z których korzystasz tak często jak to możliwe.
4.    Jeżeli dezynfekujesz urządzenia elektroniczne, rób to ostrożnie, aby ich nie uszkodzić.
5.    Unikaj zatłoczonych miejsc, które mogą narazić Cię na zbyt bliski kontakt z innymi osobami.
2.    Unikaj dotykania twarzy w pracy. Pamiętaj, że dokumenty, z którymi pracujesz też mogą być nośnikiem zakażenia.
2.    Kichaj w łokieć lub chusteczkę, którą niezwłocznie wyrzuć do kosza na śmieci.
3.    Bezwzględnie przestrzegaj ograniczeń dotyczących liczby osób, które mogą przebywać w przestrzeni biurowej, wymagaj tego także od innych.

Zalecenia dla uczestników szkoleń i spotkań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2
1.    Uczestnik szkolenia/spotkania powinien za zgodą udostępnić organizatorowi niezbędne dane osobowe i kontaktowe, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników szkolenia/spotkania zakażenia koronawirusem (załącznik nr 1).
2.    Uczestnik w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów w dniu szkolenia/ spotkania lub dniu poprzedzającym spotkanie powinien na nie przychodzić na szkolenie/ spotkanie, pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
3.    Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do zasad sanitarnych w tym określonych przez obiekt w którym odbywa się szkolenie/ spotkanie. Uczestnik powinien:
a.    posiadać i stosować podczas trwania całego szkolenia/spotkania środki ochrony osobistej - maseczki/przyłbice i jednorazowe rękawiczki,
b.    przed wejściem na teren szkolenia/spotkania, przed rozpoczęciem szkolenia spotkania umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować dłonie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie,
c.    przed rozpoczęciem szkolenia spotkania osłonić nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz zabezpieczyć dłonie za pomocą rękawiczek jednorazowych,
d.    zdejmować maskę i rękawiczki zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia w tym zakresie (załącznik nr 2 i 3),
e.    spożywania posiłków na terenie obiektu zgodnie z zaleceniami epidemicznymi obiektu w którym odbywa się szkolenie/spotkanie.
4.    Uczestnik jest zobowiązany dostosować się do stref wejścia/wyjścia na teren oraz korzystać ze stałego miejsca siedzenia podczas całego trwania szkolenia/spotkania. Uczestnik ma obowiązek dostosować się do zasad sanitarnych określonych przez obiekt, w którym odbywa się szkolenie/spotkanie, w tym zasad spożywania posiłków na terenie obiektu.
5.    Uczestnik w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien niezwłocznie poinformować osobę ds. przeciwdziałania COVID-19 wskazaną przez organizatora w chwili rozpoczęcia szkolenia/spotkania oraz skierować do punktu sanitarnego wyznaczonego przez organizatora pomieszczenia.
a.    Uczestnik wydarzenia/spotkania powinien oczekiwać na transport sanitarny
w wyznaczonym punkcie sanitarnym oraz dostosować się do zaleceń obsługi obiektu, w którym odbywa się szkolenie/spotkanie.
b.    Uczestnik w sytuacjach występowania niejasności w sprawie postępowania epidemicznego powinien zasięgnąć informacji u osoby ds. przeciwdziałania COVID-19 wskazanej przez organizatora lub innych pracowników obiektu wskazanych podczas rozpoczęcia szkolenia/spotkania.
6.    Powyższe zalecenia wydaje się w celu:
a.    zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań/ wydarzeń oraz pracowników/dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie,
b.    ograniczenia liczby kontaktów w miejscu spotkania/wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem,
c.    opracowania w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z przemysłem wydarzeń i spotkań,
d.    kompleksowego działania dostosowanego do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi przed przystąpieniem do szkolenia/spotkania i dostosowania się do jego postanowień.

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do zasad udziału w szkoleniach

Załącznik nr 2 - jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę

Załącznik nr 3 - jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK