Kontakt

Kompetencje samorządu województwa

Rybactwo śródlądowe - strategia rozwoju

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym.

1. Dokonywanie okresowego sprawdzenia wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych zwalniających od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznających zbiornik wodny za nieprzydatny do jej prowadzenia na czas określony.
3. Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych w drodze uchwał.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych ustanawiających lub znoszących obręby hodowlane.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na odstępstwa od zakazów połowu ryb w okresach ochronnych i wymiarach ochronnych, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.
6. Wydawanie decyzji administracyjnych zobowiązujących użytkowników wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od tego użytkownika, w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbycia tarła.
7. Wydawanie decyzji administracyjnych zobowiązujących uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zakazu lub zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków, z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbycia tarła.
8. Wszczynanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązków określonych w pkt. 6 i 7.
9. Wydawanie uchwał ze wskazaniem miejsca i czasu, w którym obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb.
10. Składanie wniosków do sądu o ukaranie w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
11. Podejmowanie inicjatyw, organizowanie i koordynacja prac związanych z planowaniem i realizacją działań wspierających racjonalną gospodarkę rybacką w województwie.
12. Współpraca z ministerstwem prowadzącym sprawy rybołówstwa, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - regionalnymi zarządami gospodarki wodnej oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie rybactwa.
13. Rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu gospodarki rybackiej.
14. Prowadzenie działań prewencyjno- edukacyjnych z zakresu rybactwa.


Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku

Z inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w trosce o zachowanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych, ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych, została wydana „Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku”. Opracował ją zespół niekwestionowanych autorytetów naukowych i specjalistów w zakresie rybactwa.

Jest ona kontynuacją opracowanej w 2009 roku monografii „Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim”.

W konsultacjach społecznych, zorganizowanych w dniach 23-24 września 2010 r., uczestniczyli przedstawiciele środowisk związanych z gospodarką wodną i rybactwem. Na spotkaniu zostały wypracowane zagadnienia i obszary wymagające interwencji i skoordynowanych działań podmiotów mających wpływ na prowadzenie gospodarki rybackiej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w świadomości społecznej.

Celem głównym strategii jest ekorozwój czyli zrównoważony rozwój gospodarki rybackiej na Warmii i Mazurach. Będzie on realizowany poprzez trzy cele strategiczne: ochronę ichtiofauny, wzrost świadomości społecznej i konkurencyjną gospodarkę rybacką oraz 16 celów operacyjnych.

Koordynatorem realizacji wdrażania Strategii jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy wsparciu Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz instytucji, urzędów i podmiotów posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie gospodarki wodnej i rybackiej. Monitoring wdrażania Strategii ma polegać na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji przyjętych w dokumencie. Ewaluacja będzie prowadzona raz na cztery lata.

POBIERZ: Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK