Kontakt

Forum Parlamentów Południowego Bałtyku

Priorytety dla rozwoju południowego Bałtyku

Spotkanie Przewodniczących Sejmików Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego oraz Prezydentów Parlamentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Szlezwika-Holsztynu w dniach 25-27 kwietnia 2003 roku w Neubrandenburgu zapoczątkowało długofalową współpracę pomiędzy tymi regionami i nadało nowy wymiar współpracy międzynarodowej pomiędzy organami stanowiącymi władz regionalnych.

Konsekwencją uzgodnień było ustanowienie Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. I Forum odbyło się w dniach 25-27.04.2004r. w Gdańsku.

Podstawowym celem Forum Parlamentów Południowego Bałtyku jest znalezienie wspólnych interesów i priorytetów dla rozwoju obszaru południowego Bałtyku. Należy podkreślić, że Forum wykorzystuje zasady europejskiej polityki regionalnej w sektorach objętych wspólnym zainteresowaniem partnerów Forum. Partnerzy starają się prowadzić spójną politykę regionalną, z uwzględnieniem regionalnej tożsamości i poszanowaniem różnic. Konsekwencją każdego Forum jest wypracowanie rezolucji, w której zawarte są cele, kierunki działań, apele oraz wytyczne dla organów wykonawczych parlamentów i sejmików oraz instytucji państwowych i organów Unii Europejskiej.

Gospodarzami Forum Parlamentów Południowego Bałtyku są kolejno sejmiki województw oraz parlamenty regionalne. Obecnie uczestnikami jest już siedem parlamentów regionalnych – do naszego grona przystąpiły: Duma Obwodu Kaliningradzkiego, Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Tradycją jest również udział przedstawicieli Parlamentu Regionu Skanii w roli obserwatorów oraz włączanie do obrad przedstawicieli młodzieży wszystkich regionów.

Podczas II Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które odbyło się w dniach 20-21 września 2004 r. w Międzyzdrojach skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących polityki strukturalnej, turystycznej i młodzieżowej w obszarze południowego Bałtyku. Konsekwencją wielu rozmów było m. in. utworzenie w Szczecinie Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

III Forum Parlamentów Południowego Bałtyku odbyło się we wrześniu 2005 r. w Binz na wyspie Rugii i również tym razem poruszano tematykę polityki turystycznej i młodzieżowej. Nowym elementem było wprowadzenie obszernej tematyki odnośnie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej. W ramach przygotowań do tego obszaru tematycznego ustalono wspólnie utworzenie zespołu roboczego, zadaniem którego było przygotowanie i zorganizowanie dwóch konferencji programowych na temat zintegrowanej polityki morskiej w UE.

IV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku zorganizowane zostało w dniach 21-23 maja 2006 r. w Kilonii. Podczas rozmów skoncentrowano się przede wszystkim na zintegrowanej polityce morskiej w regionie Morza Bałtyckiego. Gremium z zadowoleniem przyjęło inicjatywę Komisji Europejskiej, aby Zielona Księga dotycząca przyszłej polityki morskiej stworzyła podstawę zintegrowanej polityki morskiej UE – integracyjny wymiar Zielonej Księgi ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla zorientowanego na wzrost, socjalnie i ekologicznie zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.

Podczas V Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które odbyło się w dniach 20-22 maja 2007 r. w Gdyni, obradowano w trzech obszarach tematycznych. Zapewniona została kontynuacja tematyki odnośnie innowacyjnej europejskiej zintegrowanej polityki morskiej. Do obrad wprowadzono również dwa kolejne tematy: przyjazna dla środowiska i konkurencyjna energia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i jego różnorodności. Zgodnie z podjętą Rezolucją V Forum, podczas VI Forum kontynuowane będą rozmowy dotyczące polityki morskiej oraz pod przewodnictwem Meklemburgii-Pomorza Przedniego poruszane będą kolejne kwestie dotyczące energii odnawialnej.

VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku odbyło się w dniach 19-20 maja 2008 r. w Kołobrzegu. Temat wiodący Forum brzmiał: „Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku”. Nawiązując do tradycji wcześniejszych konferencji, VI Forum Parlamentów umożliwiła zdefiniowanie energetycznych interesów naszych krajów i regionów położonych nad Bałtykiem oraz priorytetów w zakresie nauki i badań w kontekście właściwych instrumentów Unii Europejskiej.

VII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku odbyło się w Schwerinie w dniach 5-7 lipca 2009 r. Tematem roboczym był „Wkład Regionu Południowego Bałtyku w europejską strategię dla obszaru Morza Bałtyckiego“. Przygotowania do Forum obejmowały m. in. wypracowanie Stanowiska Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w sprawie Strategii UE w Regionie Morza Bałtyckiego i przekazanie Komisji Europejskiej. Do grona uczestników Forum przystąpił Parlament Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg.

VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku na zaproszenie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się w dniach 21-23 maja 2010 roku w Elblągu. Temat wiodący: „Zrównoważony rozwój obszaru Południowego Bałtyku”. Podczas spotkania przedstawiciele parlamentów debatowali na temat poprawy oraz dalszego rozwoju warunków życia w zgodzie z naturą i z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska w regionach partnerskich. Przeanalizowano i przedyskutowano następujące zagadnienia:
1. Rozwój infrastruktury i transportu
2. Planowanie przestrzenne na morzu i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną 
3. Rozwój regionalny i ochrona środowiska naturalnego

Spotkanie zakończyło się podpisaniem Rezolucji, w której zostały zawarte zapisy istotne dla województwa zachodniopomorskiego. Priorytetem była kwestia związana z aktualizacją sieci TEN-T, w ramach której umieszczony został zapis dot. projektu SoNorA. Projekt ten przyczynia się do rozwoju połączeń północ-południe w obrębie południowego Bałtyku. Uczestniczą w nim zarówno polskie, jak i niemieckie regiony oraz podmioty. W rezolucji pojawił się również zapis dotyczący koncepcji „zielonych korytarzy”.

IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku odbyło się w dniach 3-5 lipca 2011 r. w Gdańsku. Gospodarzem tym razem był Sejmik Województwa Pomorskiego. Tradycyjnie Forum poprzedzone było spotkaniami grup roboczych – 18 października 2010 r. w Gdańsku, 31 stycznia 2011 r. w Schwerinie oraz 4 kwietnia 2011 r. w Brukseli.

Tematem wiodącym Forum była Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem rewizji realizacji Planu Działań. Zakres prac obejmował również istotne tematy horyzontalne jak: finansowanie Strategii, wielopoziomowy system rządzenia oraz przyszłość Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, ze szczególnym naciskiem na politykę sąsiedztwa i partnerstwo z Rosją. Forum było doskonałą okazją, aby usłyszeć wiele ciekawych wykładów odnośnie przebiegu wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, a także spojrzeć na sukcesy, potrzeby i problemy regionów partnerskich, zarówno z płaszczyzny unijnej, rządowej, jak i regionalnej.

X Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które odbyło się w dniach 11-13 marca 2012 zorganizowane zostało przez Parlament Kraju Związkowego Szlezwika-Holsztynu.

Debata, której tematem była Strategia Rozwoju Regionu „Południowy Bałtyk 2020", przebiegała według następujących bloków tematycznych: 
I. Południowy Bałtyk 2020 – strategie na rzecz innowacji, zrównoważonego rozwoju, edukacji i zatrudnienia, 
II. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, 
III. Reforma funduszy strukturalnych, 
IV. Rozwój zintegrowany – edukacja, zatrudnienie i sprawy socjalne (na płaszczyźnie transgranicznej), 
V. Zrównoważony rozwój – zielona inicjatywa na rzecz wzrostu (Green Growth).

Efektem X Forum Parlamentów Południowego Bałtyku było podpisanie przez parlamenty partnerskie rezolucji: Strategia rozwoju regionu „Południowy Bałtyk 2020", która formułuje potrzebę działań na rzecz rozwoju regionu Południowego Bałtyku w zakresie wybranych obszarów priorytetowych; edukacja i zatrudnienie, zielona inicjatywa na rzecz zrównoważonego wzrostu „green growth", reforma polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Dokument ten przed podpisaniem, został poddany bardzo wnikliwej analizie przez parlamenty partnerskie i dodatkowo jeszcze konsultowany podczas spotkania roboczego, które odbyło się w dniach 27 – 28 lutego br. w Schwerinie.

XI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku 2-4 czerwca 2013 r., Schwerin
Gospodarzem był Parlament Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Udział w spotkaniu wzięło blisko 90 przedstawicieli siedmiu regionów – województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Szlezwika-Holsztynu, a także Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Obrady, w formie dyskusji panelowej, obejmowały tematykę w zakresie energii odnawialnej, turystyki oraz zintegrowanej polityki morskiej. Wiodącym tematem Forum, była „Energia odnawialna/ Rozbudowa infrastruktury sieciowej”, „Turystyka” oraz „Zintegrowana polityka morska / Blue Growth” poszerzone o politykę młodzieżową w basenie Morza Bałtyckiego oraz kulturę.

XII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Kaliningrad, 19-22 maja 2014 r.
Gospodarzem po raz pierwszy była Duma Obwodu Kaliningradzkiego. Temat przewodni Forum „Południowy Bałtyk – nowe centrum turystyki europejskiej” obejmował tematykę z zakresu turystyki z uwzględnieniem obszarów edukacji oraz działań ekologicznych, jako warunku rozwoju turystyki nadbałtyckiej. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie rezolucji przez szefów delegacji XII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku.

XIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, 19-21 kwietnia 2015 r.
Gospodarzem Forum było Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg. 
Stronę polską reprezentowały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, oraz warmińsko-mazurskie. Ze strony Niemiec uczestnikami Forum były kraje związkowe: Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg, Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz Szlezwik – Holsztyn. Rosja reprezentowana była przez Dumę Obwodu Kaliningradzkiego. W roli obserwatora uczestnikiem Forum był szwedzki Region Skania. XIII Forum poświęcone było tematyce współpracy świata nauki i szkolnictwa wyższego w regionie Morza Bałtyckiego. Przedstawiciel sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego przedstawił referat na temat współpracy szkół wyższych w regionie Morza Bałtyckiego.

XVI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku planowane jest na 12-14.06.2016 r. w Kilonii. 
Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest „Gospodarka rolno-spożywcza , innowacyjność i współpraca w Regionie Południowego Bałtyku”.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK