Kontakt

Programy i projekty

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) będzie mieć istotne znaczenie w kształtowaniu i dalszym podtrzymywaniu tożsamości mieszkańców z obszarów wykluczonych i stanowić będzie swoiste wyzwanie dla rozwoju przestrzennego wsi.

Głównym celem Programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu i rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań, z których trzy zostały powierzone samorządom województw, jako instytucjom wdrażającym. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie realizował jedynie dwa działania objęte PROW 2014 – 2020, w tym:
1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, w tym: gospodarka wodno-ściekowa, budowa i modernizacja dróg lokalnych, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów.
2. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w tym: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

Realizacja tych działań będzie miała na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Nowe możliwości wspierania zadań wpłyną na dalszy rozwój przedsiębiorczości, potencjału kulturalno-turystycznego, ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz dalszą modernizację infrastruktury technicznej.

Po raz pierwszy wsparciem będą objęte drogi lokalne na obszarach wiejskich. Dalsze wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalne Grupy Działania wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych oraz wesprze innowacyjne projekty, łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe oraz historyczne.

Budżet działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014 – 2020 przypadający na województwo warmińsko-mazurskie wynosi 45 758 300 euro, co daje szóstą pozycję w skali kraju. Zatwierdzony podział środków w ramach powyższego działania dla naszego województwa kształtuje się następująco:
- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 30 000 000 euro;
- Gospodarka wodno-ściekowa 7 967 012 euro;
- Odnowa wsi na obszarach wiejskich 4 218 558 euro, w tym:
• obiekty pełniące funkcje kulturalne 1 054 639 euro;
• kształtowanie przestrzeni publicznej 1 054 640 euro;
• ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 2 109 279 euro;
- Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji produktów lokalnych 3 572 730 euro.

Łączna wysokość przyznanych środków na wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w tym: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej grupy działania realizację lokalnych strategii rozwoju w województwie warmińsko-mazurskim wynosi blisko 37 mln euro, z czego ponad 30 mln euro stanowi budżet Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś ponad 6 mln euro stanowią środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Więcej informacji na stronie internetowej https://prow.warmia.mazury.pl/


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK