Kontakt

Programy i projekty

Obszar Kanału Elbląskiego

Projekt samorządu województwa warmińsko-mazurskiego realizowany w partnerstwie z powiatami: elbląskim, iławskim, ostródzkim w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Działania 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Obszar Kanału Elbląskiego w ujęciu organizacyjnym, jako złożony system reprezentowany w danej dziedzinie przez wiele podmiotów, oraz jako dający wiele różnorodnych możliwości ukierunkowywania jego rozwoju z uwagi na zróżnicowaną strukturę przyrody i dziedzictwa kultury, stwarza szczególne pole do ujęcia funkcji stymulatora do aktywizacji społeczno-gospodarczej obszaru.

Założeniem projektu jest otwarcie obszaru na turystykę poprzez modernizację i usprawnienie dostępności do atrakcji turystycznych. Planowane działania promocyjne pozwolą na lepsze wykorzystanie unikatowych walorów wybitnego dziedzictwa kulturowego i krajobrazu obszaru Kanału Elbląskiego. Chroniony zespół dóbr kultury i przyrody Kanału winien być w większym stopniu włączony w nurt współczesnego życia gospodarczego. Ożywienie turystyczne tego obszaru możliwe jest poprzez stworzenie spójnego wizerunku turystycznego obszaru sąsiadującego z Kanałem, poprzez wzmożoną promocję, a także partnerską współpracę branży turystycznej oraz samorządów różnego szczebla.

Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie oferty Kanału Elbląskiego, zwiększenie jej atrakcyjności poprzez wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zwiększenie aktywności działających na tym terenie organizacji turystycznych w jej kształtowaniu i promocji.


Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w marcu 2012 roku. Ogólna wartość projektu – 3,3 mln zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

KSIĘGA ZNAKU KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

Uchwała zarządu województwa dotycząca uchwalenia regulaminu używania znaku towarowego słowno-graficznego kraina Kanału Elbląskiego

Regulamin używania znaku towarowego słowno-graficznego: Kraina Kanału Elbląskiego

Księga znaku Krainy Kanału Elbląskiego

Formularz aplikacyjny o użycie znaku Kraina Kanału Elbląskiego

Logotyp w formatach:
jpg      pdf

Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK