Kontakt

Sport

Stypendia i nagrody sportowe

Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, uprawiającej dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, objętą programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Stypendium sportowe województwa warmińsko-mazurskiego można przyznać osobie fizycznej, która w roku poprzedzającym osiągnęła jeden z wyników sportowych: wzięła udział w igrzyskach olimpijskich/ paraolimpijskich/ igrzyskach głuchych; zajęła miejsce I-VIII podczas mistrzostw świata seniorów/ młodzieżowców/ juniorów; zajęła miejsce I-VI podczas mistrzostw Europy seniorów/ młodzieżowców/ juniorów; zajęła miejsce I podczas uniwersjady; zajęła miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów; zajęła miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców/ juniorów.

Ponadto na dzień składania wniosku ma miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i reprezentuje województwo warmińsko-mazurskie. Przedstawiła potwierdzenie o reprezentowaniu województwa warmińsko-mazurskiego i uzyskanym wyniku sportowym.

Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium są klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem; związek sportowy, właściwy dla danego sportu; kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego osobie fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w terminie od 15 do 31 stycznia roku, w którym stypendium ma być przyznane. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

UWAGA !
Informujemy, iż nastąpiła zmiana rachunku bankowego do opłaty tytułem „ za wydanie decyzji administracyjnej “.

Opłatę za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, Bank Handlowy SA 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 (wysokość opłaty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, /Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm./)

Jednocześnie przypominamy, że wniosek o przyznanie stypendium sportowego osobie fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe należy złożyć w Departamencie Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty. W przypadku złożenia wniosku przez klub w dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko zawodnika, którego dotyczy stypendium.

Podstawa prawna: 

- Uchwała Nr XLIII/627/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2022 roku

- Uchwała nr XXXII/482/21 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 30 listopada 2021 roku, zmieniająca Uchwałę nr XXXII/701/17 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

- Uchwała Nr XII/208/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/181/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

- Uchwała Nr XI/181/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

- Uchwała Nr XXXII/701/17/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

Dokumenty do pobrania: 

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami
Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Oświadczenie o realizacji programu szkolenia sportowego w okresie pobierania stypendium
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Oświadczenie do celów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego

 

NAGRODY SPORTOWE

Nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom zamieszkałym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które poprzez osiągnięte wyniki sportowe, prowadzone szkolenie zawodników i osiągnięcia w działalności sportowej przyczyniają się do rozwoju sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

Nagrodę pieniężną może otrzymać osoba fizyczna uprawiająca dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, która w ramach współzawodnictwa sportowego osiągnęła jeden z następujących wyników sportowych:

1) zajęła I-VIII miejsce na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych;

2) zajęła I-VIII miejsce na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;

3) zajęła I – VIII miejsce na mistrzostwach świata lub Europy w dyscyplinie i konkurencji paraolimpijskiej, igrzysk głuchych;

4) ustanowiła rekord świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;

5) zajęła I-III miejsce na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji nieolimpijskiej;

6) zajęła I-III miejsce w mistrzostwach świata lub Europy młodzieżowców i juniorów, uniwersjadzie w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej;

7) zajęła I-III miejsce w generalnej punktacji pucharu świata lub Europy w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej, paraolimpijskiej, igrzysk głuchych.

Nagrodę pieniężną może otrzymać osoba fizyczna, która osiągnęła inny wybitny wynik sportowy, mający charakter szczególnego wyczynu sportowego.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLIII/626/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie, wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej w województwie warmińsko-mazurskim

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia osobie fizycznej, za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej trenerowi za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK