Kontakt

Projekt "Pomagajmy razem"

Informacja o projekcie

belkaUE2020

Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podpisało umowę o dofinansowanie projektu grantowego pt. „Pomagajmy Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Działania projektu obejmować będą personel DPS zatrudniony na podstawie umowy o pracę i pensjonariuszy DPS, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym DPS. Granty przekazywane podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS, będą mogły być przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników i mieszkańców DPS.

Zasady przyznawania grantów zostaną określone w regulaminie udzielania grantów.

GRUPA DOCELOWA:
Odbiorcami wsparcia będzie 49 DPS, które na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczą opiekę całodobową, w szczególności osobom w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 r. - 31 marca 2021 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK