Kontakt

Baza danych - rejestr BDO

Baza danych BDO

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 21 t. j.), od dnia 24 stycznia 2018 r. prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl

I.    Wpisowi do rejestru NIE PODLEGA:
1.    osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy;
2.    podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1–3 ww. ustawy, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3.    podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4.    transportujący wytworzone przez siebie odpady.

II.    WPIS DO REJESTRU NA WNIOSEK
Obowiązkowi wpisu do REJESTRU NA WNIOSEK podlegają przedsiębiorcy:
1.    z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
a.    organizacje odzysku opakowań,
b.    dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c.    eksportujący:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d.    prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e.    wprowadzający opakowania,
f.    wprowadzający produkty w opakowaniach,
g.    organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.
2.    z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
a.    wprowadzający baterie lub akumulatory
b.    prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c.    podmioty pośredniczące;
3.    z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a.    wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
b.    zbierający zużyty sprzęt,
c.    prowadzący zakład przetwarzania,
d.    organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e.    prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
f.    prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4.    z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
a.    wprowadzający na terytorium kraju produkty,
b.    prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c.    organizacje odzysku,
d.    dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
e.    przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.
5.    z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
a.    wprowadzający pojazdy,
b.    prowadzący punkty zbierania pojazdów,
c.    prowadzący stacje demontażu,
d.    prowadzący strzępiarki;
6.    z zakresu ustawy o odpadach:
a.    posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3 tej ustawy,
b.    transportujący odpady,
c.    sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt. 1 i 3 lub z urzędu,
d.    prowadzący zakłady recyklingu statków,
e.    wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 tej ustawy.

WNIOSEK
Od 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/web/

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:
- uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,

i DODATKOWO w przypadku:
wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
- uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
- dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
- uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
- zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
- zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
wprowadzającego baterie lub akumulatory:
- informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczy w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
wprowadzającego pojazdy:
- umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

OPŁATY
Opłata rejestrowa
Opłacie rejestrowej podlega wpis do rejestru:
1.    wprowadzającego sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
2.    wprowadzającego baterie lub akumulatory,
3.    wprowadzającego pojazdy,
4.    producenta, importera i wewnątrzwspólnotowych nabywcy opakowań ** ,
5.    wprowadzającego na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6.    wprowadzającego na terytorium kraju opony,
7.    wprowadzającego na terytorium kraju oleje smarowe,
Przy czym z opłaty rejestrowej zwolnieni są:
1.    producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony, wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe, którzy przed 24 stycznia 2018 r. złożyli zawiadomienie, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
2.    przedsiębiorcy wpisani do rejestru EMAS, którzy składając wniosek o wpis do rejestru przedłożą informacje potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Obowiązek poniesienia opłaty rejestrowej związany jest tylko z pierwszym wpisem dokonywanym w rejestrze przez właściwego marszałka województwa na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie podlegającym opłacie, przedsiębiorca uiszcza jedną opłatę rejestrową.
Opłata roczna
Opłatę roczną za dany rok uiszcza podmiot wpisany do rejestru, w terminie do końca lutego każdego roku, przy czym opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
Wysokość opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
- 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz
- 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.
Uwaga ! Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
3.    zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
4.    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Nr konta bankowego dla wnoszenia opłaty rejestracyjnej i rocznej
Bank Handlowy w Warszawie 20 1030 1218 0000 0000 9250 0011
Uwaga ! Jeśli podmiot dokonuje rejestracji i uiszcza opłatę rejestrową, to w tym roku nie uiszcza opłaty rocznej za prowadzenie rejestru.
Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym, o utworzeniu indywidualnego konta w Bazie BDO oraz podaje dane dostępowe do tego konta (login, hasło).
Uwaga!! Wprowadzający pojazdy!
Do działu III wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dołącza się: dział II tabelę 1 (dotyczący przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty) oraz dział V tabelę 1 (dotyczący wprowadzającego baterie lub akumulatory).
Zgodnie z art. 2 pkt 9c ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478) przepisom ustawy podlegają produkty wymienione w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów. W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ są m.in. objęte powyższą ustawą oleje smarowe, w silniku i skrzyni biegów oraz opony na kołach, natomiast przynależność stanowi opona na kole zapasowym. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy w przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 6a w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w dniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów. W obu przypadkach dotyczy to również produktów, których części składowe podlegają przepisom ww. ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 6 pkt 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803) wprowadzającym baterie i akumulatory jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym ZAMONTOWANYCH W SPRZĘCIE LUB POJAZDACH, po raz pierwszy na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadzanie do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju następuje z dniem wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie lub w przypadku importu, z dniem przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.

W związku z powyższym należy uznać, że wprowadzanie na terytorium kraju pojazdów zawierających opony lub oleje, które stanowią część składową lub przynależność tych pojazdów oraz wyposażonych w baterie lub akumulatory zamontowane w tych pojazdach jest tym samym wprowadzaniem na terytorium Polski opon, olejów, baterii lub akumulatorów.

Osoby do kontaktu:
1.    Agnieszka Rzymowska, Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66
2.    Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56 (powiaty braniewski, m. Elbląg, elbląski i lidzbarski)
3.    Luiza Dębska, nr tel. 89/ 512 54 81 (powiaty ostródzki, iławski i działdowski)
4.    Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68 (powiaty giżycki, węgorzewski, olecki, nowomiejski, nidzicki, bartoszycki i gołdapski)
5.    Ewa Dzierzęcka, nr tel. 89/ 512 54 98 (powiat M. Olsztyn)
6.    Monika Zielińska, nr tel. 89/ 512 54 43 (powiaty mrągowski, ełcki, piski i szczycieński)
7.    Joanna Tańcula, nr tel. 89/ 512 54 46 (powiaty kętrzyński, olsztyński)

FORMULARZE DO POBRANIA


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK