Kontakt

Akademia Pomocy Społecznej

Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”

akademia pomocy spolecznej belka

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (Lider) w partnerstwie z Województwem Warmińsko – Mazurskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (Partner) realizuje projekt pn. „Akademia Pomocy Społecznej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu:
Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 356 (338K i 18M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 do października 2022.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń.

Efekty projektu to:
Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Działania 2.5 POWER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. W wyniku podjętych działań:
- 356 osób - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostanie objętych wsparciem.
- 336 osób - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej nabędzie kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa:
Kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Formy wsparcia:
W ramach projektu przewidziana jest realizacja łącznie 89 szkoleń 1-dniowych na terenie województwa podlaskiego (49 szkoleń) i warmińsko-mazurskiego (40 szkoleń).

Szkolenia w formie stacjonarnej i zdalnej realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Organizator szkoleń zapewnia: materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – w przypadku szkoleń w formie zdalnej, natomiast w przypadku szkoleń stacjonarnych również wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Szkolenia stacjonarne będą realizowane w miejscach dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto będą zapewnione inne udogodnia dla osób niepełnosprawnych.  

Zakres merytoryczny szkoleń dotyczy nowych rozwiązań organizacyjno–prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej oraz zmian wprowadzonych w innych ustawach, dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, w tym m.in.:
•    w zakresie przeciwdziałania bezdomności,
•    zmian w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem”,
•    zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,
•    zmian wynikających z Programu Dostępność plus oraz innych wprowadzonych i planowanych zmian prawnych dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

Szkolenia zostaną poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych potencjalnych uczestników, oddzielnie na terenie województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Badanie potrzeb szkoleniowych potencjalnych odbiorców na etapie uszczegółowienia tematyki szkoleń będzie miało wpływ na trafność doboru tematyki szkoleń i podwyższenie kompetencji pracowników wskazanych w grupie docelowej.

Wartość projektu ogółem wynosi 558 231,25 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 470 477,29 PLN

Termin realizacji: 1 luty 2020 – 31 października 2022

Aktualności
Rekrutacja
Kontakt

Lider Projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje szkolenia na terenie województwa podlaskiego

Biuro Projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu: Bożena Tomaszewska, tel. 85 744 72 70 wew. 218.
Specjalista ds. potrzeb szkoleniowych: Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 wew. 209.
Specjalista ds. potrzeb szkoleniowych: Marzena Bojarzyńska, tel. 85 744 72 72 wew. 212

Partner Projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie organizuje szkolenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Biuro Regionalne Projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu:
Koordynator regionalny projektu: Monika Kocimska-Warczak, tel. 89 521 95 28
Specjalista ds. potrzeb szkoleniowych: Iwona Mazurek, tel. 89 521 95 12
Specjalista ds. potrzeb szkoleniowych: Katarzyna Kotulska tel. 89 521 95 14


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK