Kontakt

Departamenty i biura

Zadania i kompetencje departamentów i biur

Do zadań wspólnych Departamentów należy w szczególności:

1)    opracowywanie projektów strategii rozwoju Województwa oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego i społecznego, a także monitorowanie ich realizacji;
2)    realizacja zadań związanych z kontraktem terytorialnym, kontraktem programowym, kontraktami sektorowymi oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej;
3)    przygotowywanie strategii tematycznych/regionalnych programów rozwoju w zakresie zarządzanej przez Departament polityki sektorowej;
4)    przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć strategicznych czyli istotnych dla osiągnięcia celów strategii rozwoju województwa w zakresie zarządzanej przez Departament polityki sektorowej;
5)    podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania wykonywane przez Departament oraz realizacja projektów finansowanych ze środków europejskich;
6)    opracowywanie projektów planów pracy, planów kontroli i planów szkoleń;
7)    opracowywanie propozycji do projektu budżetu;
8)    realizacja dochodów budżetowych;
9)    dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie;
10)    inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami;
11)    przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Sejmik, Zarząd i wydawanych przez Marszałka;
12)    wykonywanie aktów prawnych Sejmiku, Zarządu i Marszałka;
13)    opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz i innych materiałów pod obrady Sejmiku, jego Komisji, Zarządu i dla potrzeb Marszałka;
14)    przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;
15)    zapewnienie udzielenia radnemu Województwa w ramach uprawnień wynikających z art. 23 ust. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa informacji i materiałów dotyczących zadań danego Departamentu, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność Urzędu w zakresie dotyczącym zadań danego Departamentu, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób oraz przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
16)    współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
17)    współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi;
18)    realizacja zadań obronnych zgodnie z zakresem działania, określonych odrębnymi przepisami;
19)    przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej i ochronie danych osobowych;
20)    rozpatrywanie spraw indywidualnych należących do zakresu działania Departamentu w granicach upoważnienia udzielonego przez Marszałka;
21)    rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji, których rozpatrzenie należy do zadań Zarządu lub Marszałka, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie oraz współpraca z Kancelarią Sejmiku przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji, których rozpatrzenie należy do właściwości Sejmiku;
22)    udzielanie - we współpracy z Gabinetem Marszałka - informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz reagowanie na publikacje w środkach masowego przekazu;
23)    współpraca z Departamentem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
24)    współdziałanie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie organizowania służbowych wyjazdów za granicę oraz przyjmowania osób i delegacji z zagranicy oraz informowanie Departamentu Współpracy Międzynarodowej o planowanych i zrealizowanych inicjatywach w zakresie współpracy międzynarodowej;
25)    współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie prowadzenia książki kontroli zewnętrznych;
26)    obsługa merytoryczna i techniczna narad organizowanych przez Marszałka lub Członków Zarządu;
27)    sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
28)    przekazanie Departamentowi odpowiedzialnemu za przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zarządowi Województwa projektu raportu o stanie Województwa będących w posiadaniu danego Departamentu informacji niezbędnych do jego sporządzenia, w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie tego obowiązku, oraz współpraca w ramach posiadanych informacji przy sporządzeniu tego raportu;
29)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka lub Członków Zarządu w zakresie działalności Urzędu;
30)    wykonywanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej;
31)    uzgadnianie ze Skarbnikiem Województwa lub z Departamentem Finansów i Skarbu wszystkich wystąpień dotyczących uruchomienia, zwiększenia lub korekty dotacji z budżetu państwa;
32)    prowadzenie rejestrów decyzji i postanowień wydanych przez Zarząd i Marszałka;
33)    przygotowywanie, aktualizacja i przekazywanie do Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii informacji na stronę internetową Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
34)    wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
35)    niezwłoczne przekazywanie pism, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej skierowanych niezgodnie z zadaniami danej komórki organizacyjnej do Biura Organizacyjnego i Kancelarii Ogólnej lub odpowiedniego departamentu;
36)    realizacja zadań z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.”.

W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działają:


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK