Kontakt

Edukacja

Stypendia naukowe Marszałka

30 grudnia 2019 roku Sejmik Województwa Mazurskiego Uchwałą Nr  XIII/237/19 w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia  szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego, ustanowił  stypendium naukowe im. Marka Baumana – Skarbnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla studentów – mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Każdy student będący mieszkańcem Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma możliwość ubiegania się o stypendium w trakcie nauki. Takim wsparciem jest Stypendium naukowe im. Marka Baumana oraz stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Warto zapoznać się z informacjami na ten temat.

Stypendia naukowe przyznawane są studentom na podstawie Uchwały Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz Uchwały Nr XIV/254/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r.

 1. Stypendium może być przyznane Studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:
 • jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego,
 • jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym składany jest Wniosek:
 1. a) uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz
 2. b) uzyskał Średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej nadanym kierunku w poprzednim roku akademickim.
 3. Stypendium przyznawane jest w następujących dziedzinach nauki/sztuki:
 • nauk społecznych - ekonomia i finanse,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • w pozostałych dziedzinach nauki/sztuki, w tym pozostałe dyscypliny nauki w dziedzinie nauk społecznych, które nie zostały wymienione w punkcie 1).

Stypendium wymienione pkt 1, tj. stypendium przyznawane w dziedzinie nauk społecznych - ekonomia i finanse, określa się jako stypendium im. Marka Baumana – Skarbnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000 – 2019. Pozostałe stypendia, tj. stypendia wymienione w pkt 2-5, przyznawane w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w pozostałych dziedzinach nauki lub sztuki określa się jako stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zachęcamy do składania wniosków

Termin składania wniosków do dnia 23 października 2023 roku.

Uwaga:

Traci moc uchwała NR XLVI/622/06 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej.

Do spraw wszczętych na podstawie tej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do pobrania:
- Uchwała nr XLIII/628/22 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 25 października 2022 roku - wersja PDF
- Uchwała nr XLIII/628/22 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 25 października 2022 roku – wersja edytowalna (ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW)
- Uchwała Nr XIV/254/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r. - wersja PDF
- Uchwała Nr XIV/254/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r. - wersja edytowalna
- Uchwała Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku (w załączniku znajduje się REGULAMIN).
- Wniosek o przyznanie stypendium
- Oświadczenie o miejscu zamieszkania


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK