Kontakt

Edukacja

Stypendia naukowe Marszałka

30 grudnia 2019 roku Sejmik Województwa Mazurskiego Uchwałą Nr  XIII/237/19 w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia  szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego, ustanowił  stypendium naukowe im. Marka Baumana – Skarbnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla studentów – mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Rodzaj, kryteria i sposób przyznawania stypendium, maksymalną wysokość stypendium, warunki wypłacania oraz warunki zwrotu stypendium określa szczegółowo regulamin będący załącznikiem  do uchwały.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

1)    jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego,

2)     jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,

3)     w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek:

  1. a) uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz
  2. b) uzyskał srednią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej nadanym kierunku w poprzednim roku akademickim.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 23 października roku akademickiego, na który składany jest wniosek.

Uwaga:

Traci moc uchwała NR XLVI/622/06 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej.

Do spraw wszczętych na podstawie tej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do pobrania:
- Uchwała Nr XIV/254/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r. - wersja PDF
- Uchwała Nr XIV/254/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2020 r. - wersja edytowalna
- Uchwała Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
- Wniosek o przyznanie stypendium


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK