Kontakt

Rewitalizacja w RPO WiM 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WiM 2014-2020

FE POPT poziom pl 1 rgb

Ideą rewitalizacji jest zastosowanie kompleksowego podejścia do wprowadzania przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych zdegradowanych obszarów miejskich.

Oznacza to, że aby prawidłowo prowadzić ten proces należy zastosować zintegrowane podejście. Wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego powinno więc następować poprzez przedsięwzięcia całościowe, integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, gospodarki oraz przestrzeni (środowiska i infrastruktury), skoncentrowane terytorialnie, a także prowadzone w sposób zaplanowany, spójny i zintegrowany poprzez program rewitalizacji.

Rewitalizacja jest postrzegana jako ważny czynnik rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, co znalazło odzwierciedlenie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Obszary wymagające rewitalizacji oferuje dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych służących nadawaniu i przywracaniu funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych zdegradowanym obszarom miejskim. Ma to nastąpić poprzez modernizację i adaptację istniejącej zabudowy oraz zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych, ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej i nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości (ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE).

Kompleksowa rewitalizacja w ramach RPO WiM 2014-2020 jest wspierana przez dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (m.in. projekty na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków czy instytucji kultury) oraz Europejski Fundusz Społeczny, który współfinansuje projekty służące włączeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, a także działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości społecznej.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK