Kontakt

Przemoc i uzależnienia

Wnioski, raporty i rekomendacje

 

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną – raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku

Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych, stanowiących element gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dostępność alkoholu w gminach województwa warmińsko-mazurskiego - wyniki ankiety przeprowadzonej w lipcu 2021 roku 

Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej - podręcznik przeznaczony dla urzędników i urzędniczek miejskich – zarówno działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii, uzależnień́ i zdrowia publicznego, jak i odpowiedzialnych za współpracę administracji publicznej z organizacjami społecznymi. Może być́ on również̇ przydatny dla osób zatrudnionych w urzędach marszałkowskich, a także organizacji społecznych zainteresowanych powołaniem KDS w swoim samorządzie.

BAZA PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH


Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa:

Instrukcja 

Krajowa Mapa Zagrożeń

 
Wojewódzkie programy:  

Warmińsko-Mazurski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026

Warmińsko-Mazurski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2021-2026

Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2017 r. ESPAD

Poradnik dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie przeznaczonego dla pracowników ochrony zdrowia 

Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.doc

Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie.docx

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2022 Wojewódzkich Programów:

Raport z realizacji w 2022 roku Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026

Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2022 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK