Kontakt

Przemoc i uzależnienia

Wnioski, raporty i rekomendacje

 

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną – raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku

Wskazówki dla samorządów gminnych dotyczące realizacji zadań z zakresu uzależnień behawioralnych, stanowiących element gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dostępność alkoholu w gminach województwa warmińsko-mazurskiego - wyniki ankiety przeprowadzonej w lipcu 2021 roku 

Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej - podręcznik przeznaczony dla urzędników i urzędniczek miejskich – zarówno działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii, uzależnień́ i zdrowia publicznego, jak i odpowiedzialnych za współpracę administracji publicznej z organizacjami społecznymi. Może być́ on również̇ przydatny dla osób zatrudnionych w urzędach marszałkowskich, a także organizacji społecznych zainteresowanych powołaniem KDS w swoim samorządzie.

Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej do współpracy szkół i placówek oświatowych z Policją i Państwową Inspekcją Sanitarną

Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej profilaktyki narkomanii

Wnioski i rekomendacje wynikające ze spotkania poświęconego problemowi zagrożenia używania nowych substancji psychoaktywnych, innych narkotyków, alkoholu oraz pozostałych zachowań ryzykownych w województwie warmińsko-mazurskim, które odbyło się dnia 26 marca 2021 roku w formie online

Szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zakresu pomocy dziecku z rodziny z problemem przemocy

Platforma edukacyjna w zakresie problematyki narkomanii dla pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz dla lekarzy wszystkich specjalizacji

BAZA PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH

Film „Narkotyki czy życie?” 

Wnioski i rekomendacje wynikające ze spotkania poświęconego problemowi zagrożenia używania nowych substancji psychoaktywnych w województwie warmińsko-mazurskim

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku

Podsumowanie konferencji "Biała Wstążka"

Procedura "Niebieskie Karty" 

Wyniki „Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci”

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku 

Wnioski i rekomendacje wynikające ze spotkania poświęconego problemowi zagrożenia używania nowych substancji psychoaktywnych w województwie warmińsko-mazurskim:
- Zobacz wnioski i rekomendacje ze spotkania, które odbyło się 28 lutego 2018 w Olsztynie 

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa:

Instrukcja 

Krajowa Mapa Zagrożeń


Dobre praktyki: 

Sprawozdanie z konferencji Oblicza Przemocy dotyczące dobrych praktyk

VII Wojewódzka Konferencja „Biała Wstążka”

 

Wojewódzkie programy:  

Warmińsko-Mazurski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Raport z badań ankietowych zrealizowanych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2017 r. ESPAD

Wspólnie przeciw patologiom

Poradnik dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie przeznaczonego dla pracowników ochrony zdrowia 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020.

Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.doc

Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie.docx

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2020 Wojewódzkich Programów:

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2015-2020

Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2018-2022

Wnioski i rekomendacje z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Wnioski i rekomendacje z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2015-2020

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2020 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2018-2022

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2019 Wojewódzkich Programów:

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2018-2022

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2015-2020

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2019 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2018-2022

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2019 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2015-2020

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2018 Wojewódzkich Programów:

Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w 2018 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2017 Wojewódzkich Programów:

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2013-2017

Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Wnioski i rekomendacje alkohol 2017

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Wnioski i rekomendacje narkomania 

  

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2016 Wojewódzkich Programów:

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim.doc

Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim.docx

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim.doc

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim.doc

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim.docx

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2015 Wojewódzkich Programów:

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-2015.doc

Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.doc

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

Wnioski i Rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2014 Wojewódzkich Programów:

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015

Sprawozdanie z realizacji w 2014r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.docx

Wnioski i rekomendacje z realizacji w 2014r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Wnioski z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx

 

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji w roku 2013 Wojewódzkich Programów:

 Wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawozdania z realizacji w 2013 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2013r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015

Wnioski i rekomendacje z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata  2011-2014”

Raport z badania - używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Badanie "Przemoc równieśnicza w województwie warmińsko-mazurskim"

 (aneks)


Badanie ,,Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
    Raport z badań
    Najważniejsze wyniki 
    Porównania międzywojewódzkie


"Diagnozy lokalnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie"

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


"Raport o sytuacji w zakresie narkotyków w województwie warmińsko-mazurskim"


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK