Kontakt

Formularze i wnioski - konkursy

Formularze i wnioski - konkursy

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 63/743/22/IV z dnia 19 grudnia 2022 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2023 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2010 r. nr 197, poz. 2545).

Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: https://warmia.mazury.pl/w zakładce: KULTURA/KULTURA I EDUKACJA/PROGRAMY/WNIOSKI I FORMULARZE

Ideą konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1)    sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2)    przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,

3)    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

4)    stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

5)    działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,

6)    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,

7)    zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć ofertę wraz z załącznikami:

Oferty należy składać od dnia 5 stycznia 2023 r. do dnia 6 lutego 2023 r.

listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Kultury i Edukacji

  1. E. Plater 1

10-562 Olsztyn

lub osobiście:

Departament Kultury i Edukacji

  1. Partyzantów 87, Olsztyn

w sekretariacie

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (doręczenia) oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (również w przypadku przesłania oferty pocztą).

WAŻNE!

Kościelna jednostka organizacyjna, czyli parafia, zbór, dom zakonny itp. do wniosku dołączają  do oferty zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną lub/i o pełnieniu funkcji organu prawnego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w ww. terminie, w miejscu określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach przyznanej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacji, rozliczane będą wydatki związane z realizacją zadania ponoszone od dnia podpisania umowy do maksymalnie 31 grudnia 2023 r.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

Kwota łączna na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2023 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wynosi  1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Informacji o konkursie udziela pracownik Departamentu Kultury i Edukacji:

Katarzyna Matusiewicz, tel.89 521 69 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:

  1. Oferta wraz z wnioskiem
  2. Klauzula informacyjna
  3. Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 roku
  4. Uchwała – ogłoszenie


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Departament Kultury i Edukacji informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku następujących zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego:

1.    kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 63/740/22/VI z dnia 19 grudnia 2022 roku;
2.    kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 3 do ww. uchwały;
3.    działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – ogłoszenie stanowi Załącznik nr 12 do ww. uchwały.

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W generatorze wskazane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań. Szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert określone są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych.

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie: https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html?page=2\


O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

Oferty należy składać

listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn

lub osobiście:
Departament Kultury i Edukacji
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn
w sekretariacie


Informacji udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 52 16 929

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2022 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą konkursu było wyłonienie podmiotów, którym udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Dotacja mogła obejmować nakłady konieczne na:
1)    sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)    przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3)    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
4)    stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
5)    działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
6)    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru,
7)    zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 1 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 39 projektów.

DO POBRANIA:

- Wykaz podmiotów i zadań wraz z wysokością dotacji
- Uchwała nr XXXVII/557/22 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku
- Załączniki do umowy
- Sprawozdanie końcowe z wykonania prac

..........................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2022 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1)    sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)    przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3)    zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
4)    stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
5)    działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
6)    zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
7)    zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XLIV/847/10 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.Urz.Woj.Warm.Maz. z 2010 r. nr 197, poz. 2545). Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.warmia.mazury.pl w zakładce: KULTURA/KULTURA I EDUKACJA/PROGRAMY/WNIOSKI
I FORMULARZE  

Oferty można składać od 20 stycznia do 21 lutego 2022 roku drogą pocztową na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
lub osobiście:
Departament Kultury i Edukacji
ul. Partyzantów 87, Olsztyn
w sekretariacie

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (doręczenia) oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (również w przypadku przesłania oferty pocztą).

Kwota łączna na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w otwartym konkursie ofert
na wykonywanie w 2022 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wynosi  1 mln zł.

Kościelna jednostka organizacyjna, czyli parafia, zbór, dom zakonny itp. do wniosku dołączają  zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną lub/i o pełnieniu funkcji organu prawnego.

Informacji o konkursie udziela pracownik Departamentu Kultury i Edukacji:
Katarzyna Matusiewicz, tel.89 521 69 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o konkursie_ uchwała nr 3/22/22/VI z dnia 17 stycznia 2022 roku wraz załącznikiem
2. Oferta wraz z wnioskiem
3. Klauzula informacyjna
4. Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 roku (https://bip.warmia.mazury.pl/attachment/akty/5504/9ee05feeebd59a69143aa854665524f48bfb2fa4.html)

..........................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że dnia 15 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Varmia Cultura z siedzibą w Ignalinie złożyło do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Czepce warmińskie – inwentaryzacja i dokumentacja dziedzictwa niematerialnego Warmii.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 dla obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego tj. Wzrost aktywności mieszkańców regionu jako twórców i odbiorców kultury.

Proponowane do realizacji zadanie dotyczy dziedzictwa niematerialnego Warmii tj. obejmuje identyfikację, dokumentowanie i zachowanie umiejętności wytwórstwa tradycyjnego czepca warmińskiego. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości i wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa regionu oraz tworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej ze spuścizną regionu. Możliwość szerokiego dostępu do wiedzy związanej z wzornictwem haftu czepcowego otwiera także drogę do wykorzystania go w celach promocji i rozwoju turystyki, tożsamości regionu Warmii i Mazur oraz rozpoznawalności na tle innych miejsc w naszym kraju. Realizacja zadania przyczynia się do ochrony niematerialnego dziedzictwa regionu oraz wzmacniania jego tożsamości i indywidualności kulturowej.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu  20 lipca 2021 r., uznając celowość realizacji zadania, będącego przedmiotem złożonej przez Stowarzyszenie oferty, zarekomendował jej  dofinansowanie w wysokości 6 700 zł (sześć tysięcy siedemset złotych).

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:
Uchwała Nr 38/418/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2021r.
Oferta realizacji zadania

...............................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Dotacja udziela się  na nakłady konieczne:
1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 4) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
5) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
6) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
7) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Przy czym łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Nabór wniosków potrwa od 11 stycznia do 10 lutego 2021 roku. Budżet wynosi 900 tysięcy złotych.

Informacji o konkursie udziela pracownik Departamentu Kultury i Edukacji: Katarzyna Matusiewicz, tel. 89 521 69 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
- Wykaz podmiotów i zadań, której udziela się dofinansowanie
- Uchwała nr XXVI/404/21 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego
- Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
- Klauzula informacyjna do oferty
- Uchwała Nr 57/799/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 21.12.2020 r.
- Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

...............................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na Warmii i Mazurach.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na: sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. Priorytetowo będą traktowane projekty mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.

Kwota na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wynosi 300 tys. zł.

Oferty należy składać od 10 lipca do 10 sierpnia 2020 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Kultury i Edukacji, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub osobiście: Departament Kultury i Edukacji, ul. Partyzantów 87, Olsztyn.

DO POBRANIA:
- Uchwała zarządu wraz z załącznikiem
- Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
-
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

..............................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów, którym udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane oraz dokumentacje przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kwota zaplanowana  na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na 2020 r. wynosi 600 tys. zł. Oferty należy składać do 31 stycznia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87, tel. 89 52 16 929.

Do pobrania:
- Ogłoszenie konkursowe
- Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
-
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

.................................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza drugą edycję konkursu ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
3) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
4) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
5) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
6) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-5,
7) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Priorytetowo będą traktowane projekty mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.

Oferty należy składać od 11 lipca  do 12 sierpnia 2019 roku. Kwota przeznaczona na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 275 tys. zł.

Druki ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji, ul. Partyzantów 87, tel. (89) 521 69 53.

Do pobrania:

............................................................................................................................................................................................................................ 

KONSULTACJE SPOŁECZNE "PROGRAMU WSPARCIA ROZWOJU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ROKU 2025"


OGŁOSZENIA O UDZIELENIE DOTACJI I OFERTY

Link do informacji na BIP

 .................................................................................................................................................................................................................................................................

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na wykonywanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.


Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2019 r. wpłynęło 56 ofert, z których 9 ofert nie spełniło wymogów formalnych, 1 oferta nie spełniła wymogów merytorycznych, 46 ofert spełniło wymogi formalne i merytoryczne.

Do pobrania:

- Uchwała sejmiku województwa 
- Załącznik nr 1 - wykaz ofert które, nie spełniają wymogów formalnych
- Załącznik nr 2 - wykaz ofert które, nie spełniają wymogów merytorycznych
- Załącznik nr 3 - wykaz ofert spełniających wymogi formalne i merytoryczne

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że dnia 26 września 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Gryźlinach złożyła do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. „Upamiętnienie Michała Lengowskiego na 100 lat Niepodległości Polski”. Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w Programie  Współpracy na 2018 r. dla obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego tj. Wspieranie organizacji przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie polskości i/lub rozwój i kształtowanie świadomości regionalnej jednym z celów projektu jest upamiętnienie osoby zasłużonej dla Warmii i Mazur.  Zadanie obejmuje wykonanie tablicy upamiętniającej  i całodniowe uroczystości związane z jej odsłonięciem z okolicznościowym apelem i udziałem pocztu sztandarowego OSP. Celem wykonania tablicy jest m.in. uczczenie postaci Michała Lengowskiego – poety ludowego i działacza polonijnego, którego poetycka twórczość obejmowała najczęściej tematykę warmińskich obyczajów oraz problem germanizacji, a cechowało umiłowanie regionalnej tradycji, chrześcijańskie pojmowanie świata i patriotyzm.


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu  2 października 2018 r., uznając celowość realizacji zadania, będącego przedmiotem złożonej przez Stowarzyszenie oferty, zarekomendował jej  dofinansowanie w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.........................................................................................................................................................................................................................................

KONKURS OFERT Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Oferty mogą składać podmioty będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadają taki zabytek w trwałym zarządzie.
Dotacja może być przyznana na realizację zadań wymienionych w §1 ust. 2 uchwały nr XLIV/847/10 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie wynosi 400 tys. zł.

Oferty należy składać od 4 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (pok. 226), tel. 89 52 16 953.


Do pobrania: 
Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK