Kontakt

Strategia rozwoju województwa

Rozwój społeczno-gospodarczy województwa do 2030 roku

„Warmińsko-mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” jest głównym dokumentem planistycznym regionu, określającym koncepcję i kierunki jego rozwoju w perspektywie do 2030 r. Powstała w wyniku aktualizacji strategii do 2025 r. i została przyjęta 18 lutego 2020 r. Uchwałą nr XIV/243/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zobacz: Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030 uwzględnia dotychczasowe doświadczenia regionu, osiągnięte już cele i proponuje jednocześnie przeformułowanie „centrum strategii”. W latach 1999-2019 województwo warmińsko-mazurskie dążyło do jak najszybszego ograniczenia peryferyjności położenia i można uznać, że te działania przeprowadzono z sukcesem.

Po zaspokojeniu potrzeb infrastrukturalnych przyszedł czas na odpowiedź na wyzwania nowoczesnego świata. Dlatego w latach 2020-2030 w centrum strategii stawiany jest mieszkaniec regionu. Skoncentrujemy swoje działania na podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego i kapitału społecznego województwa, tak potrzebnych zarówno w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej, jak i jakości życia.

Wizja Województwa w 2030 roku „Warmia i Mazury regionem w którym warto żyć” określona jeszcze w 2005 r. pozostaje aktualna, ponieważ wciąż najlepiej syntetyzuje oczekiwania społeczne co do szans rozwojowych, planów życiowych mieszkańców, a także postrzegania Warmii i Mazur.

Cel główny Strategii również pozostał niezmienny i aktualny od jej pierwszej wersji: spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy, zmienił się natomiast układ celów strategicznych i operacyjnych, który przedstawia poniższy schemat:

ZOBACZ SCHEMAT

W latach 2020-2030 w centrum polityki rozwoju województwa stawiani są mieszkańcy, a w szczególności ich kompetencje (cel strategiczny: kompetencje przyszłości). Polityka rozwoju regionu powinna skoncentrować się na kształtowaniu umiejętności, które pozwolą mieszkańcom realizować swoje plany życiowe w województwie uczestnicząc jednocześnie w zmianach cywilizacyjnych, jakie wywoływane są przez rewolucję technologiczną. System tworzenia środowiska dla rozwoju kompetencji wymaga jednocześnie oferty nowoczesnych usług świadczonych przez profesjonalne organizacje.

W celu strategicznym inteligentna produktywność koncentrują się działania polityki rozwoju ukierunkowane na sferę gospodarczą. Istotą tego celu jest wzmocnienie regionu w zakresie rozwoju firm, których drogą do konkurencyjności będą innowacje oraz intensywne zagospodarowanie wysokiej jakości zasobów ludzkich, jako odpowiedź na zmiany technologiczne (robotyzacja) oraz procesy starzenia się społeczeństwa. Tego typu firmy będą włączały region w globalne łańcuchy wartości, ale przede wszystkim powinny oferować perspektywiczne miejsca pracy, które będą przyciągały mieszkańców regionu oraz migrantów ekonomicznych.

W wyniku realizacji celu strategicznego kreatywna aktywność zostaną stworzone warunki do podnoszenia zaangażowania mieszkańców w różne aspekty twórczości. Wspierane będą również wszelkie formy współpracy wewnątrzregionalnej jak i z partnerami zewnętrznymi. Polityka rozwoju województwa będzie również ukierunkowana na ciągłe budowanie tożsamości regionalnej, obejmującej zarówno środowiska mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy będą chcieli wiązać swoją przyszłość z regionem.

Cel strategiczny mocne fundamenty wynika z potrzeby dalszego wzmacniania kapitału społecznego w regionie. Budowanie więzi opartych o doświadczenia i zaufanie powinno stać się podstawą realizacji wielu działań prorozwojowych. W ramach tego celu będzie konsekwentnie tworzona nowoczesna infrastruktura, ważna z punktu widzenia atrakcyjności zamieszkania, jak i atrakcyjności inwestycyjnej.

Charakter województwa, wynikający z jego specyficznych walorów środowiskowych, powoduje, że środowisko przyrodnicze musi być traktowane jako zasób i potencjał z jednej strony, z drugiej zaś, jako wartość, o którą należy dbać z myślą o przyszłych pokoleniach.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK