Kontakt

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Zakres rozwoju obszarów wiejskich

Celem istnienia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Państwa członkowskie zobowiązane są w terminie do 31 grudnia 2008 r. do utworzenia struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Cel Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie realizowany poprzez działania zaplanowane do realizacji w ramach dwuletnich Planów działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. KSOW będzie miała charakter otwarty. Skupiać będzie zgodnie z art. 68 rozporządzenia nr 1698/2005 struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Funkcjonowanie KSOW zapewnić mają Sekretariat Centralny, umiejscowiony w strukturach organizacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sekretariaty Regionalne, umiejscowione w strukturach organizacyjnych Urzędów Marszałkowskich. Realizacja zadań zapewniających wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wykonywana będzie zarówno przez Sekretariat Centralny jak również sekretariaty regionalne poprzez szeroko rozumiane działania edukacyjno – szkoleniowe( np.: organizację szkoleń, konferencji, seminariów itp.)

Więcej informacji na stronie internetowej KSOW


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK