Kontakt

Informacje o projekcie

Informacja o projekcie "Kooperacja - efektywna i skuteczna"

belka unijna ROPS2

Województwo Warmińsko-Mazurskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpiło w roli partnera do realizacji Projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z 6 partnerami:
- Województwem Kujawsko-Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu – Lider projektu,
- Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
- Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku,
- Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu,
- Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie,
- Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.06.2021 r.

GRUPA DOCELOWA:
Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Będą to podmioty istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II.

Natomiast w zakresie zadania nr 5, z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, grupę docelową będą stanowiły podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. DPS, placówek świadczących usługi opiekuńcze, hospicjów, OPS, mieszkań chronionych, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży) z całego obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.     

EFEKTY:
Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez:
•    utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.
•    podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województw tworzących partnerstwo w okresie trwania pandemii jak również zabezpieczenie instytucji w przypadku nawrotu epidemii w przyszłości. Wsparcie skierowane w okresie trwania pandemii pozwoli na zapewnienie właściwego poziomu pracy wybranych instytucji.
 
W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zostaną osiągnięte następujące efekty:
•    wypracowany zostanie model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie wypracowanego modelu kooperacji na terenie 50 jednostek samorządu terytorialnego,
•    288 podmiotów podejmie współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji,
•    100 pracowników socjalnych zostanie objętych wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego,
•    wypracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko-wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju.

Łączna wartość projektu: 31 604 368,34 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 26 736 161,63 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 4 868 206,71 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. - 30.06.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK