Kontakt

Akademia Pomocy Społecznej

Aktualności - Akademia Pomocy Społecznej

akademia pomocy spolecznej belka

Szkolenia - Akademia Pomocy Społecznej

Szkolenia skierowane są do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Są to osoby, które świadczą usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (m.in. pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej).

Szkolenia:
1)    stacjonarne:
- 2 szkolenia stacjonarne w terminach 24 i 25 stycznia 2022 roku pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne,
2)    on-line (zdalnych) w tematach:
- 2 szkolenia on-line w terminach 11 i 12 stycznia 2022 roku pn. „Zmiany dotyczące środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), w tym wprowadzone w związku z wejściem w życie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 3 szkolenia on-line w terminach 25, 26 i 27 stycznia 2022 roku pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS),w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych”;
- 2 szkolenia on-line w terminach 1 i 2 lutego 2022 roku pn.„Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO”;
- 3 szkolenia on-line w terminach 7, 8 i 9 lutego 2022 roku pn. „Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji”.

Udział jest bezpłatny - koszty ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdemu uczestnikowi szkoleń stacjonarnych zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
- wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
- ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
- zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Każdemu uczestnikowi szkoleń on-line zostaną zapewnione:
- materiały szkoleniowe w formie on-line
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać do 23 grudnia 2021 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (organizatora szkoleń) za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wymagane dokumenty:
1)    Formularz zgłoszeniowy - wypełniony czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), opatrzony podpisem osoby delegującej na szkolenie oraz podpisem Uczestnika (załącznik nr 1 do pisma);
2)    Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności - jeśli dotyczy (załącznik nr 2 do pisma).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniu - o zakwalifikowaniu sie do projektu oraz na wybrane szkolenie decyduje spełnienie warunków formalnych przez potencjalnego uczestnika, kolejoność wpływu formulrza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa udziału: mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji o udzielają - Iwona Mazurek tel. 89 512 55 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89 512 55 14.

DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności uczestnika projektu

..........................................................................................................................................................................................................................

Raport z diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadził diagnozę potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa.

Ankiety związane były z tematami szkoleń w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej w realizacji projektu „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeprowadzane były od 9 sierpnia do 30 września 2021 roku. Ankietę rozesłano drogą mailową do instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dziennych domów pomocy społecznej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych.

ZOBACZ RAPORT

..........................................................................................................................................................................................

Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej

Zakończyło się szkolenie „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej”.

Sześć jednodniowych (24, 25, 26, 27, 30 i 31 sierpnia 2021) szkoleń odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie.

W warsztatach wzięło udział łącznie 90 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Były to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (pracownicy socjalni czy aspiranci pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego).
Ideą spotkań było pogłębienie bądź doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenie poprowadziła Urszula Maziarz  - prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku - jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej. Prowadzone było w formie aktywizującej uczestników - w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewnione zostały m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie zrealizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

GALERIA ZDJĘĆ 

..........................................................................................................................................................................................

Ankietę w sprawie diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych potencjalnych uczestników projektu „Akademia Pomocy Społecznej” należy przesłać do 23 kwietnia 2020 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest określenie zapotrzebowania kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na konkretne tematy szkoleń w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej.

Ważne są również zmiany wprowadzonych w innych ustawach z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej organizacji szkoleń.

Pozyskane dane umożliwią rzeczywiste dostosowanie tematyki szkoleń do potrzeb pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ankieta została wysłana również do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Podpisaną i zeskanowaną ankietę należy przekazać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; w terminie do 23 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowych informacji o projekcie i diagnozie potrzeb szkoleniowych udzielają – Iwona Mazurek tel. 89 521 95 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89  521 95 14.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przystąpił do realizacji partnerskiego projektu pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Do pobrania:
- Raport z diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
- Diagnoza potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
- Pismo przewodnie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK