Kontakt

Encore

Encore

ENCORE oznacza Konferencję Regionów Europy ds. Środowiska – sieć poświęconą politycznej współpracy pomiędzy regionalnymi Ministrami Środowiska i innymi liderami politycznymi regionów Europy.

Czym jest ENCORE?
ENCORE poprzez tę współpracę chce przyczyniać się do skutecznego wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska, aby poprawić jakość zarządzania środowiskiem i wnieść wkład w zrównoważony rozwój regionów Europy.

Ponadto ENCORE:
- zapewnia politykom forum do dyskusji nad zagadnieniami środowiskowymi o znaczeniu regionalnym,
- umożliwia regionom opracowanie wspólnego stanowiska i wywieranie kolektywnego wpływu na tworzenie polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, oraz
- umożliwia współpracę, wymianę doświadczeń i wspólne działania wśród regionów w kwestiach środowiskowych.

Udział w ENCORE
Udział w ENCORE jest otwarty dla wszystkich regionów europejskich. Udział jest dobrowolny, bez opłat i prawnych zobowiązań.

Karta Walencka
Karta Walencka jest podstawowym dokumentem sieci ENCORE. Została uzgodniona podczas Konferencji ENCORE i wyraża zobowiązanie regionów Europy do poprawy stanu środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju. Regiony Europy są zachęcane do formalnego podpisania Karty.

Struktura ENCORE
ENCORE ma trzy poziomy robocze:
Konferencja jest spotkaniem organizowanym co dwa lata, adresowanym do Ministrów Środowiska i innych politycznych liderów regionów Europy odpowiedzialnych za zagadnienia środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Grupa Sterująca spotyka się dwa razy w roku a jej członkowie działają w imieniu swoich regionów, zgodnie z instrukcjami swoich Ministrów.

W celu aktywnej współpracy dotyczącej bieżących, istotnych dla poszczególnych regionów wyzwań powoływane są grupy tematyczne regionów w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Konferencja
Konferencja jest siłą napędową ENCORE, będącą w zamierzeniu szczytem politycznym odbywającym się co dwa lata.
Konferencja ENCORE jest forum politycznym gdzie Ministrowie Środowiska i inni polityczni liderzy regionów Europy dyskutują nad polityką Unii Europejskiej, wymieniają opinie, wypracowują wspólne stanowiska na temat unijnej legislacji i inicjują współpracę regionalną. Poza tym Konferencja

ENCORE dogłębnie analizuje specyficzne zagadnienia środowiskowe
Ponadto Konferencja dokonuje bilansu postępu osiągniętego w czasie między Konferencjami, zatwierdza strategię polityczną i Plan Działania, który będzie wdrażany podczas najbliższych dwóch lat i wybiera miejsce najbliższej Konferencji ENCORE, po zgłoszeniu dobrowolnych ofert przez regiony.

Gospodarz Konferencji przy okazji organizuje tradycyjnie jedną lub więcej wizytę studyjną, by zaprezentować w praktyce stosowane przez siebie rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także pochwalić się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym swojego regionu.

Grupa Sterująca
Grupa Sterująca składa się z grupy regionów, które dobrowolnie angażują się w bieżące obowiązki ENCORE. Członkowie Grupy Sterującej działają w imieniu swoich regionów i zgodnie z instrukcjami swoich Ministrów.
Grupa Sterująca dąży do posiadania jednego regionu członkowskiego w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Region reprezentowany w Grupie Sterującej powinien informować i składać raporty innym regionom swojego kraju o działaniach i decyzjach ENCORE.

Głównymi celami Grupy Sterującej są: nadzorowanie realizacji Planów Działania, wspieranie organizacji i planowania Konferencji oraz podejmowanie decyzji w bieżących sprawach ENCORE.
Grupa Sterująca podejmuje decyzje na zasadach konsensusu. Członkowie Grupy będą dążyć do osiągnięcia takiego konsensusu.

Zarządzanie ENCORE
Przewodnictwo ENCORE sprawuje Minister Środowiska lub właściwy lider polityczny Regionu, który będzie organizatorem następnej Konferencji, wraz ze swoim odpowiednikiem, który był organizatorem ostatniej konferencji. Współprzewodniczący kierują i promują ENCORE na szczeblu politycznym.

Grupa Sterująca jest kierowana przez przedstawiciela Regionu, który będzie gospodarzem najbliższej Konferencji wraz z przedstawicielem Regionu, który był organizatorem ostatniej Konferencji. Są oni odpowiedzialni za przewodniczenie spotkaniom, reprezentowanie ENCORE przed innymi sieciami i instytucjami oraz przygotowywanie programów spotkań i innych niezbędnych dokumentów.

Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sieci ENCORE
W dniu 12 lutego 2008 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę nr XV/323/08 w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego do sieci ENCORE – Konferencji Regionów Europy ds. Środowiska. 

Podczas 8. Konferencji Regionów Europy ds. Środowiska, która odbyła się w dniach 26-27 czerwca 2008 r. w Saragossie w Hiszpanii, podjęto decyzję, że kolejną Konferencję zorganizuje województwo warmińsko-mazurskie.

9. Konferencja odbyła się w dniach 10-12 czerwca 2010 r. w Olsztynie i poświęcona była tematom zmian klimatycznych, bioróżnorodności oraz żywności naturalnej. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i zgromadziły ponad 220 osób reprezentujących 43 regiony z 16 krajów europejskich: Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch, Francji, Belgii, Austrii, Grecji, Litwy, Czech, Ukrainy oraz Polski. Obecnych było 29 regionalnych ministrów odpowiedzialnych za ochronę środowiska.
Województwo Warmińsko-Mazurskie pełniło rolę regionu współprzewodniczącego ENCORE w latach 2008-2012, zaś od 2012 do 2014 r. prowadziło Generalny Sekretariat sieci, odpowiadając m.in. za prowadzenie oficjalnej strony internetowej. Funkcję Współprzewodniczącego ENCORE, a później Sekretarza Generalnego pełnił Wicemarszałek Jarosław Słoma.

Obecnie Województwo Warmińsko-Mazurskie jest członkiem Grupy Sterującej ENCORE. Uczestniczy tym samym w ustalaniu celów priorytetowych działalności sieci oraz kierunków działań. Ponadto stanowi punkt informacyjny o aktywności sieci dla pozostałych polskich regionów. Pozostałymi polskimi Członkami ENCORE są Województwo Wielkopolskie oraz Województwo Mazowieckie.

ENCORE dziś
W tej chwili regionami współprzewodniczącymi ENCORE są Jutlandia Środkowa (Dania), gospodarz konferencji w 2018 r., oraz Karyntia (Austria), gospodarz konferencji w 2016 r. Zarządzaniem Generalnym Sekretariatem zajmuje się Bawaria (Niemcy).
Aktualnie sieć ENCORE nastawiona jest na współpracę międzyregionalną, a także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. W tym celu podczas konferencji zawiązywane są grupy tematyczne, w ramach których zaangażowane regiony m.in. organizują wyjazdy studyjne w celu zaprezentowania swoich dokonań w wybranym obszarze działań. Tematyka grup dotyczy między innymi: najlepszych praktyk walki ze zmianami klimatu ze szczególnym naciskiem na ochronę przeciwpowodziową, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami, jakości powietrza, produkcji i wykorzystania biogazu, usług ekosystemowych.
Obecna tematyka działalności sieci ENCORE oraz struktura współpracy wypracowana została na ostatnich konferencjach, które odbyły się:
• 15-17 maja 2014 r. w Schloss Hohenkammer, w Bawarii (Niemcy),
• 23 września 2016 r. w Pörtschach, w Karytnii (Austria).

Za koordynację udziału województwa warmińsko-mazurskiego w sieci odpowiada Departament Ochrony Środowiska.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK