Kontakt

Biblioteka badań OIS 2010-2014

Publikacje

 

 

I. WOLONTARIAT 

1.    Wolontariat w opinii studentów resocjalizacji WSIiE TWP w Olsztynie [w:] „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” nr 1 (5)/2013.
Przeprowadzenie badania: dr Agnieszka Górska, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydział Socjologii i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki.
Wydawca: Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy
Nr ISSN: 2084-1140
Obszar badania: województwo warmińsko-mazurskie. 

II. DZIECI, MŁODZIEŻ i STUDENCI 

1. C. Kurkowski, Kultura studencka – outclass czy subclass [w:] Przekraczanie kręgu ubóstwa kulturowego. Konteksty społeczne, (red.) D. Wajsprych.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Cezary Kurkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) D. Wajsprych
Wydawnictwo: „Impuls”, Kraków
Nr ISBN: 978-83-7587-374-0
Tematyka badań: Kultura studencka jako przedmiot rozważań – klasa przewyższająca, czy podklasa polskiej kultury młodzieżowej.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
2. H. Mizerek (red.), Diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: praca zbiorowa, Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, (red.) dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Ogólnej
Tematyka badań: Zbiór i interpretacja danych, których wykorzystanie ma ułatwić niezbędną debatę nad kondycją szkolnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach oraz pozwolić na podjęcie decyzji w sprawie poprawy warunków pracy szkół zawodowych oraz udzielenie szkołom niezbędnego wsparcia.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
3. E. Sikora-Wiśniewska, Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy. Badanie przedsiębiorstw i instytucji.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: dr Ewa Sikora-Wiśniewska – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania
Badanie wchodzi w skład badania: Diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy, (red.) H. Mizerek
Tematyka badań: Dokonanie diagnozy potrzeb regionalnego rynku pracy w zakresie popytu/ zapotrzebowania na absolwentów szkół zawodowych (zasadniczych i średnich).
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
4. M. Warmiński, A. Małyska, C. Kurkowski, Młodzież gimnazjalna a szkolnictwo zawodowe.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: dr Marcin Warmiński – Katedra UNESCO, dr Aldona Małyska – Katedra Pedagogiki Ogólnej, dr Cezary Kurkowski – Katedra Pedagogiki Społecznej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Badanie wchodzi w skład badania: Diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy, (red.) H. Mizerek
Tematyka badań: Poznanie, w jaki sposób młodzież gimnazjalna spostrzega aktualne szkolnictwo zawodowe oraz, czym kieruje się przy wyborze przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
5. M. Michalak, Muzyka rokowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej.
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku – doktorat
Przeprowadzenie badania: dr Marcin Michalak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Wczesnej Edukacji
Tematyka badań: Zasięg oddziaływania muzyki rockowej na styl życia młodych ludzi oraz dostrzeganie w tych aspektach obszarów działań dla edukacji
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.oic.lublin.pl/cudzechwalicie/1-5.html
 
6. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Młodzież na rynku pracy w regionie warmińsko-mazurskim w latach 2006-2008.
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku 
Przeprowadzenie badania: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Wydawnictwo: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Tematyka badań: Analiza sytuacji młodzieży na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2006- 2008. Materiał zawiera ponadto dane pozwalające na ocenę skali bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.gizycko.pup.gov.pl/aktualizacja/data/pliki/785_bezrobotna_m__odzie_z.pdf
 
7. B. Antoszewska, Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: dr Beata Antoszewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii
Wydawnictwo: „Impuls”, Kraków
Nr ISBN: 978-83-7308-752-1
Tematyka badań: Problematyka dzieci z chorobą nowotworową, ich sytuacja osobista, rodzinna oraz szkolna. Badania oparte są na spotkaniach z dziećmi hospitalizowanymi i ich rodzicami.
Obszar badawczy: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Oddział hematologiczno-onkologiczny
 
8. M. Matyjewicz, Zainteresowania kulturalne młodzieży olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych [w:] Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, (red.) G. Orzechowska.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Marek Matyjewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) G. Orzechowska
Wydawnictwo: Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń
Nr ISBN: 978-83-8916336-3
Tematyka badań: Zainteresowania kulturalne oraz poziom posiadanej wiedzy na ten temat, predyspozycje artystyczne i wrażliwość estetyczna wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie.
Obszar badawczy: miasto Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim
 
9. M. Matyjewicz, Olsztyn: życie kulturalne miasta w opinii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: raport z badań.
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Marek Matyjewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej
Wydawnictwo: Marek Matyjewicz, Olsztyn
Nr ISBN: 978-83-925858-0-0
Tematyka badań: Sposób spędzania czasu wolnego i zainteresowania oraz opinie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych na temat życia kulturalnego w Olsztynie.
Obszar badawczy: miasto Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim
 
10. PBS DGA, Przemoc rówieśnicza i agresja w szkole oraz w środowisku lokalnym w województwie warmińsko-mazurskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przeprowadzenie badania: PBS DGA Sp. z o. o. Sopot – Warszawa 
Tematyka badań: W badaniach skoncentrowano się zarówno na różnych formach zachowań uczniów, które w sposób pośredni lub bezpośredni wskazują na fakt bycia ofiarą lub sprawcą przemocy, jak i na przekonaniach respondentów związanych z subiektywnym poczuciem bezpieczeństwa w szkole. Analizie poddano również oceny uczniów związane z tzw. klimatem społecznym szkoły, a także atmosferą panującą w ich domu rodzinnym.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
11. L. Szczebiot-Knoblauch, R. Kisiel, Skłonność do emigracji zarobkowej studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku 
Przeprowadzenie badania: dr inż. Lucyna Szczebiot-Knoblauch oraz prof. zw. dr hab. Roman Kisiel – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nr ISBN: 978-83-89112-98-9
Tematyka badań: Badania na grupie młodzieży kończącej studia – poznanie ich planów życiowych i motywów emigracji.
Obszar badawczy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
12. A. Czesla, Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach [w:] Polityka Społeczna nr 2/2006.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Przeprowadzenie badania: dr Alfred Czesla – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Miesięcznik: Polityka Społeczna nr 2/2006
Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Tematyka badań: Analizie poddano przyczyny bezrobocia i sytuację materialną oraz osobistą młodzieży, postawy i oczekiwania młodych ludzi dotyczące swojej drogi zawodowej oraz dokonano oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
13. Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego. Zagrożenia. Szanse. Plany życiowe.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku 
Przeprowadzenie badania: praca zbiorowa, (red.) prof. zw. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
Wydawnictwo: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Nr ISBN: 83-89067-24-2
Tematyka badań: Monografia ta jest efektem trzeciej części empirycznych badań terenowych prowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim od roku 2000 przez socjologów zatrudnionych w olsztyńskich uczelniach. W tym przypadku badania¬mi objęta została młodzież ucząca się, studiująca (na studiach zaocz¬nych zawodowych) i pracująca oraz osoby w tym samym wieku, które nie kontynuują nauki i pozostają bez pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
14. R. Podstawski, Sprawność fizyczna i opinie na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 1999/2000.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Przeprowadzenie badania: Robert Podstawski
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nr ISBN: 83-7299-449-8
Tematyka badań: Diagnoza poziomu sprawności fizycznej i opinii na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zastosowano zestaw 8 prób do oceny następujących cech ogólnej sprawności fizycznej: siła eksplozywna, wytrzymałość siłowa mięśni brzucha, gibkość, zwinność, moc, wytrzymałość krążeniowo-oddechowa, siła eksplozywna, wytrzymałość mięśniowa ramion i barków.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
15. E. Czapka, Postawy młodzieży wobec norm prawnych i moralnych regulujących sposób zdobywania środków do życia (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego) [w:] Polityka Społeczna nr 7/2005.
Badanie zostało opublikowane w: 2005 roku
Przeprowadzenie badania: dr Elżbieta Czapka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
Miesięcznik: Polityka Społeczna nr 7/2005
Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Tematyka badań: Województwo warmińsko-mazurskie w szczególnym stopniu zagrożone jest bezrobociem, a w konsekwencji ubóstwem. Bieda i brak pracy mogą przyczyniać się do powstania chaosu norm i wartości. Ważna jest analiza postaw wobec norm prawnych i moralnych, które dominują wśród młodzieży.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/ps_pdf_2005/7_2005/7_2005-cza.pdf
 
16. B. Prajsner, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.
Badanie zostało opublikowane w: 2003 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Badanie wchodzi w skład: Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD
Przeprowadzenie badania: Bogusław Prajsner – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
Tematyka badań: Badania dotyczą rozpowszechniania picia alkoholu i zażywania narkotyków wśród młodzieży, ich opinię na temat powszechności ich zażywania w środowisku rówieśniczym oraz kontakty z rodzicami.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

17. Dysleksja w kontekście radzenia sobie ze stresem szkolnym [w:] M. Plopa (red.) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, Tom 1, 2005
Badanie zostało opublikowane w: 2005 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
ISBN: 978-83-7308-416-9

18. Zrozumieć aby się porozumieć [w:] A. Sajdak, Porozumienie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty
Badanie zostało opublikowane w: 2005 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
ISBN: 978-83-2332-034-9

19. Dziecko dyslektyczne w szkole i w domu [w:] H. Cudak, H. Marzec (red.) Współczesna rodzina polska-jej stan i perspektywy Tom II
Badanie zostało opublikowane w: 2005 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice
ISBN: 978-83-8903-236-8

20. Funkcjonowanie szkolne uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania [w:] A. Czajkowska, D. Rondalska, Edukacja bez granic pomimo barier
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-61304-02-9

21. Szkolne sytuacje trudne w percepcji uczniów z trudnościami w nauce. Rozprawy naukowe i zawodowe PWSZ w Elblągu
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
ISBN: 978-83-925213-6-5

22. Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość ucznia z dysleksją [w:] M. Bogdanowicz, M. Lipowska (red.) Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Impuls, Kraków
ISBN: 978-83-7587-112-8

23. Konieczność, zaradność czy oszustwo – ściąganie w szkole wciąż opłacalne ryzyko [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (red.) Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Edukacja XXI wieku
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-61304-06-7

24. Agresywne zachowanie uczniów – wyzwanie dla nauczycieli. Obawy i opinie studentów kierunków pedagogicznych [w:] P. Łuczeczko (red.) Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź
ISBN: 978-83-7405-467-6

25. Zasoby osobiste jednostki a podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież [w:] Dopierała K., Dziemianko Z.(red) Bezpieczeństwo. Świat - Europa - Polska. Od przeszłości ku przyszłości
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-61304-12-8

26. Poczucie wartości i własnej skuteczności podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież [w:] Dopierała K., Dziemianko Z.(red) Bezpieczeństwo. Świat - Europa - Polska. Od przeszłości ku przyszłości
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-61304-12-8

27. Agresywne zachowania uczniów. W kręgu własnych obaw i opinii nauczycieli szkół ponadpodstawowych [w:] I.Kijowska, I.Sorokosz (red.) Propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
ISBN: 978-83-927315-6-6

28. Świadomość problemu a wybrane aspekty oceny siebie i sytuacji szkolne [w:] A. Zduniak (red.) Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Edukacja XXI wieku
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-61304-23-4

29. Czy diagnoza może zmienić postrzeganie siebie i swojego problemu? [w:] E. Marek, J. Łuczak (red.] Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski
ISBN: 978-83-7726-002-9

30. Aktywne formy czasu wolnego studentów [w:] W. Muszyński, M. Sokołowski (red.) Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
ISBN: 978-83-7611-156-8

31. Aspiracje zawodowe studentów – analiza badań przeprowadzonych wśród studentów studiów stacjonarnych [w:] M. Gawrońska-Garstka (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-61304-15-9

32. Miłość w „związkach partnerskich” studentów [w:] W. Muszyński (red.) „Kocha się raz?”. Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
ISBN: 978-83-7611-349-4

33. Wartości i aspiracje zawodowe studentów. Doniesienie z badań przeprowadzonych wśród studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu [w:] Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, nr 12, Zeszyt 11
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
ISBN: 978-83-1895-811-7

34. Uczelnia. „Okienka”. Przystanek. Pociąg, czyli dzień studenta PWSZ w Elblągu w perspektywie czasowej. Analiza badań przeprowadzonych wśród studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego [w:] M. Gawrońska-Garstka, A. Zduniak (red.) Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-61304-20-7

35.    Dzieci na drogach Warmii i Mazur. Raport o dojazdach dzieci i młodzieży do szkół [w:] „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” nr 2 (6)/2013.
Przeprowadzenie badania: mgr A. Janicka, mgr P. Janiuk, mgr M. Kasprowicz, mgr w Klimek, mgr J. Kubicka, mgr P. Kulaszewska, mgr M. Łupaczewska, mgr E. Witkowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Wydział Socjologii i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki.
Wydawca: Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. 
Nr ISSN: 2084-1140
Obszar badania: województwo warmińsko-mazurskie.

III. OSOBY STARSZE 

1. E. Kantowicz (red.), Diagnoza sytuacji ludzi starszych w województwie warmińsko-mazurskim na przełomie 2007/2008 roku.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku 
Badanie zostało opracowane na zlecenie: Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie FOSa
Przeprowadzenie badania: zespół badawczy z Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego, (red.) dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM.
Tematyka badań: Rozpoznanie zjawisk dotyczących osób w wieku senioralnym w obszarach: usług socjalnych, aktywności społeczno-rekreacyjnej oraz ochrony i korzystania z usług zdrowotnych przez ludzi starszych.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
2. M. Gwiaździńska-Goraj, M. Dekańska, Osoby starsze w województwie warmińsko-mazurskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku 
Badanie zostało opracowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przeprowadzenie badania: dr Marta Gwiaździńska-Goraj oraz mgr Mariola Dekańska – Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie
Tematyka badań: Rozpoznanie grup osób starszych pod względem cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych, do których będą kierowane usługi instytucjonalne, a jednocześnie określenie, gdzie w województwie warmińsko-mazurskim proces starzenia się społeczeństwa jest najbardziej zaawansowany.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
3. E. Czapka, M. Butrym, E. Subocz, Dyskryminacja w doświadczeniach starszego pokolenia Warmii i Mazur [w:] Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, (red.) J. Kowaleski, P. Szukalski.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Elżbieta Czapka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii oraz dr Marek Butrym i mgr Elżbieta Subocz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Socjologii
Wydawnictwo: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego
Nr ISBN: 83-88529-14-5
Tematyka badań: Poczucie osamotnienia oraz odrzucenia i przejawy dyskryminacji w opinii i odczuciach osób starszych.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

4. Oczekiwania osób starszych w aspekcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie działającego pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Aleksandra Henryka Korzeniewska, WSIiE TWP
Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
ISBN: 978-83-87867-70-6

5. Ogólnopolski raport Instytucje wobec potrzeb osób starszych
Badanie zostało opublikowane w: 2011 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Obszar badania: wszystkie województwa
Do pobrania: dokument.pdf
 
IV. RODZINA 
1. K. Rubas, A. Rutkowska-Rubas, Kierunki wspierania rodzin powiatu olsztyńskiego. Materiały z konferencji część I – teksty wystąpień prelegentów.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
Przeprowadzenie badania: Krzysztof Rubas, Alicja Rutkowska-Rubas
Wydawnictwo: „Futura Consulting” Przemysław Rosiński, Stawiguda
Tematyka badań: Ukazanie i zobrazowanie działalności pracowników socjalnych oraz zasad funkcjonowania beneficjentów pomocy społecznej.
Obszar badawczy: powiat olsztyński województwa warmińsko-mazurskiego
http://pcpr-powiatolsztynski.pl/index.php?show=in_detail&;id=341
 
2. K. Rubas, A. Rutkowska-Rubas, Kierunki wspierania rodzin powiatu olsztyńskiego. Materiały z konferencji część II – wyniki badań.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
Przeprowadzenie badania: Krzysztof Rubas, Alicja Rutkowska-Rubas
Wydawnictwo: „Futura Consulting” Przemysław Rosiński, Stawiguda
Tematyka badań: Ukazanie i zobrazowanie działalności pracowników socjalnych oraz zasad funkcjonowania beneficjentów pomocy społecznej.
Obszar badawczy: powiat olsztyński województwa warmińsko-mazurskiego
http://pcpr-powiatolsztynski.pl/index.php?show=in_detail&;id=341
 
3. K. Sarzała, Diagnozy lokalnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przeprowadzenie badania: Krzysztof Sarzała – Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku 
Tematyka badań: W badaniach skoncentrowano się zarówno na różnych formach zachowań uczniów, które w sposób pośredni lub bezpośredni wskazują na fakt bycia ofiarą lub sprawcą przemocy, jak i na przekonaniach respondentów związanych z subiektywnym poczuciem bezpieczeństwa w szkole. Analizie poddano również oceny uczniów związane z tzw. klimatem społecznym szkoły, a także atmosferą panującą w ich domu rodzinnym.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

4. Badania osobowościowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku 
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: PCPR w Olsztynie
Przeprowadzenie badania: Instytut Badawczo-Szkoleniowy
Obszar badania: powiat olsztyński
Raport dystrybuowany bezpłatnie.

5. Praca zawodowa w życiu człowieka. Analiza problemu w perspektywie skutków dla rodziny [w:] M. Przybysz-Zaremba (red.) Sukcesy i porażki w edukacji dzieci i młodzieży
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Obszar badania: województwo warmińsko-mazurskie
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Prospekt”, Olsztyn
ISBN: 978-83-926979-7-8
Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjopedagogiczne
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: Alicja Skowrońska-Zbierzchowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
ISBN: 978-83-7326-760-2

6. Doświadczenia małoletnich matek i ojców ich dzieci Aspekty socjopedagogiczne [w:] R. Borowicz (red:), Współczesne dyskursy
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Alicja Skowrońska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
Przyczyny wczesnego rodzicielstwa niepełnoletnich dziewcząt i chłopców [w:] M. Plopa (red.) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, Tom 3
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Alicja Skowrońska-Zbierzchowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
ISBN: 978-83-89113-33-3; 978-83-7587-136-4

7. (Nie)odpowiedzialni nastoletni ojcowie [w:] J. Skrzypczak, D. Żołądź-Strzelczyk, M. Cylkowska-Nowak (red.) Wybrane obszary opieki. Konteksty historyczne i współczesne
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Alicja Skowrońska-Zbierzchowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań
ISBN: 978-83-7597-060-9

8. Problem nieodpowiedzialności i nieobecności ojców wyzwaniem dla nowego państwa opiekuńczego, [w:] K. Kalka, A. Musielewicz (red.) Człowiek w zmieniającej się współczesnej kulturze
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Alicja Skowrońska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
ISBN: 978-83-8911-341-2

9. Rodzicielstwo nastolatków życiowym sukcesem czy porażką? Subiektywne znaczenie wczesnego macierzyństwa i ojcostwa (doniesienie z badań), [w:] W. Muszyński (red.) Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności . Szanse – zagrożenia Patologie
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Alicja Skowrońska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
ISBN: 978-83-7611-074-5

10. Pomoc rodzinie zastępczej – Karta Podstawowych Praw Rodziców Zastępczych jako jedna z form pomocy [w:] A. Czajkowska, D. Rondalska (red.) Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia , Tom 3
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Iwona Kijowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-61304-02-9
 
V. PŁEĆ 
 
1. M. Juchniewicz (red.), Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach na przykładzie podmiotów z regionu Warmii i Mazur.
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: praca zbiorowa, (red.) dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydawnictwo: Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn
Nr ISBN: 978-83-929080-4-3
Tematyka badań: 
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
2. I. Desperak, Gmina jako środowisko społeczno-politycznej aktywności kobiet wiejskich [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, (red.) J. Krzyszkowski.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Przeprowadzenie badania: dr Iza Desperak – Uniwersytet Łódzki Instytut Socjologii Katedra Socjologii Polityki i Moralności; praca zbiorowa, zespół Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie
Wydawnictwo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-60302-38-5
Tematyka badań: Analiza występujących w danej gminie form aktywności kobiet wiejskich na jej terenie – lokalne liderki pełniły rolę pośredników miedzy lokalną społecznością a zespołem badawczym. Aktywność ta, która była warte zbadania, przybiera bardzo różne formy, często niesformalizowane, i uzupełnia lub zastępuje politykę lokalną.
Obszar badawczy: gmina Jedwabno z województwa warmińsko-mazurskiego, gmina Andrespol z województwa łódzkiego, gmina Piotrków Kujawski z województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmina Kłecko z województwa wielkopolskiego
http://www.kobieta.gov.pl/zal/f419_1.pdf
 
3. K. Hanke, Strategie kobiet wiejskich w poszukiwaniu pracy [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, (red.) J. Krzyszkowski.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Przeprowadzenie badania: mgr Katarzyna Hanke, Uniwersytet Łódzki Instytut Socjologii Katedra Socjologii Wsi i Miasta; praca zbiorowa, zespół Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie
Wydawnictwo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-60302-38-5
Tematyka badań: Problematyka socjologiczna bezrobocia i poszukiwania pracy na lokalnych rynkach pracy przez kobiety z terenów wiejskich.
Obszar badawczy: gmina Jedwabno z województwa warmińsko-mazurskiego oraz gmina Andrespol z województwa łódzkiego
http://www.kobieta.gov.pl/zal/f419_1.pdf
 
4. A. Śliwińska-Osiecka, Diagnoza działań podejmowanych przez służby społeczne na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, (red.) J. Krzyszkowski.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Przeprowadzenie badania: dr Anna Śliwińska-Osiecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Gospodarowania Zasobami Ludzkimi; praca zbiorowa, zespół Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie
Wydawnictwo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-60302-38-5
Tematyka badań: Przedstawienie działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet mieszkających na wsi przez służby społeczne (instytucje pomocy społecznej i administracji pracy).
Obszar badawczy: powiatowe urzędy pracy ze wszystkich województw Polski
http://www.kobieta.gov.pl/zal/f419_1.pdf
 
5. R. Śliwka, Kobiety Warmii i Mazur o swojej tożsamości: trudna przeszłość a codzienność.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Renata Śliwka
Wydawnictwo: Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn
Nr ISBN: 978-83-87867-63-2
Tematyka badań: Tożsamość społeczna kobiet żyjących w regionie Warmii i Mazur.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
6. D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, (red.) J. Krzyszkowski.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Przeprowadzenie badania: prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki Instytut Socjologii Katedra Socjologii Polityki i Moralności; praca zbiorowa, zespół Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie
Wydawnictwo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-60302-38-5
Tematyka badań: Charakterystyka struktury i rodzajów uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym oraz analiza w miarę wyczerpującego zespołu jego uwarunkowań (determinant) – zarówno tych aktualnych jak i potencjalnych.
Obszar badawczy: wszystkie województwa Polski
http://www.kobieta.gov.pl/zal/f419_1.pdf
 
7. L. Szczebiot-Knoblauch, Bezrobocie kobiet z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego [w:] Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, (red.) J. Ostaszewski.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku 
Przeprowadzenie badania: dr inż. Lucyna Szczebiot-Knoblauch – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Wydawnictwo: „AGH”, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-73782-24-2
Tematyka badań: Przedstawienie sytuacji (na podstawie badań) bezrobotnych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego zgłaszających się do powiatowych urzędów pracy w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/63/8.pdf
 
8. Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów.
Badanie zostało opublikowane w: 2004 roku 
Przeprowadzenie badania: praca zbiorowa, (red.) prof. zw. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nr ISBN: 83-7299-294-0
Tematyka badań: Opisanie sytuacji mieszkańców (byłych pegeerów) w celach poznawczych oraz sformułowanie wniosków praktycznych dla władz Agencji Nieruchomości Rolniczych i samorządów lokalnych.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

VI. MIGRACJE 
1. Grupa IQS, Powrót do domu – psychospołeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
Przeprowadzenie badania: Grupa IQS Sp. z o. o. Warszawa
Tematyka badań: Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, którzy wyjeżdżali w celach zarobkowych w latach 2005-2010 na okres powyżej 3 miesięcy oraz po powrocie, co najmniej 3 miesiące przebywali w miejscu swojego zamieszkania. W badaniu wzięło udział ponad 2 tys. osób.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.up.gov.pl/index.php?id=324
 
2. J. Machnis, Migracje zagraniczne ludności w województwie warmińsko-mazurskim wobec sytuacji demograficznej regionu [w:] Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, (red.) R. Hordeński, C. Sadowska-Snarska.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: mgr Joanna Machnis – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) R. Hordeński, C. Sadowska-Snarska
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Białystok-Warszawa
Nr ISBN: 978-83-61247-21-0
Tematyka badań: Zaprezentowanie skali, kierunków oraz struktury ludności wg ekonomicznych grup wieku, biorących udział w zagranicznej emigracji z regionu oraz imigracji do województwa, zarówno na pobyt stały, jak i czasowy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.wse.edu.pl/wse/userfiles/file/publikacje_pdf/Uwarunkowania_rynku_pracy_w_Polsce_reg.pdf
 
3. A. Organiściak-Krzykowska, Procesy migracyjne w województwie warmińsko-mazurskim na tle sytuacji rynku pracy [w:] Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, (red.) R. Hordeński, C. Sadowska-Snarska.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) R. Hordeński, C. Sadowska-Snarska
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Białystok-Warszawa
Nr ISBN: 978-83-61247-21-0
Tematyka badań: Przedmiotem rozważań jest województwo warmińsko-mazurskie, znane z niedoinwestowania, słabej infrastruktury technicznej, niskiej przedsiębiorczości mieszkańców, a w konsekwencji także niskiego PKB per capita, które należy do najniższych wskaźników w Polsce (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008). Niska atrakcyjność tego regionu powoduje słaby dopływ kapitału inwestycyjnego, co pogłębia i tak już trudną sytuację ludności zamieszkującej teren tego województwa.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.wse.edu.pl/wse/userfiles/file/publikacje_pdf/Uwarunkowania_rynku_pracy_w_Polsce_reg.pdf
 
4. M. Ciczkowska-Giedziun, Dialog międzykulturowy na Warmii i Mazurach [w:] Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, (red.) G. Orzechowska.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) G. Orzechowska
Wydawnictwo: Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń
Nr ISBN: 978-83-8916336-3
Tematyka badań: Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach po 1945 roku do czasów współczesnych – kształtowanie się dialogu międzykulturowego.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
5. M. Guziuk, Problematyka dystansu społecznego emigrantów [w:] Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, (red.) G. Orzechowska.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Marta Guziuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) G. Orzechowska
Wydawnictwo: Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń
Nr ISBN: 978-83-8916336-3
Tematyka badań: Badania przeprowadzone w 2005-2007 roku wśród emigrantów z województwa warmińsko-mazurskiego.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
6. L. Szczebiot-Knoblauch, R. Kisiel, Skłonność do emigracji zarobkowej studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku 
Przeprowadzenie badania: dr inż. Lucyna Szczebiot-Knoblauch oraz prof. zw. dr hab. Roman Kisiel – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nr ISBN: 978-83-89112-98-9
Tematyka badań: Badania na grupie młodzieży kończącej studia – poznanie ich planów życiowych i motywów emigracji.
Obszar badawczy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7. Doświadczenia oraz jakość życia osób na obczyźnie. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju [w:] W. Muszyński, E. Sikora(red.) „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
ISBN: 978-83-7611-461-3

 VII. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE 

1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ewaluacja Klubów Integracji Społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.
Badanie zostało opublikowane w: 2009-2010 roku
Przeprowadzenie badania: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Tematyka badań: Kompleksowa ocena funkcjonowania KIS działających w województwie warmińsko-mazurskim oraz analiza ich potencjału rozwojowego.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
2. Instytut Badawczo-Szkoleniowy, Prognoza zjawiska wykluczenia społecznego w powiecie olsztyńskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
Przeprowadzenie badania: Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o. Olsztyn
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Tematyka badań: Wykrycie zjawisk i procesów, które możemy określić mianem dysfunkcjonalności oraz wykazanie ich skali w odniesieniu do badanej populacji
Obszar badawczy: powiat olsztyński województwa warmińsko-mazurskiego
 
3. R. Dalecki, K. Demkowicz, Problemy społeczne miasta Braniewa w aspekcie zagrożeń wykluczeniem społecznym.

Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
Przeprowadzenie badania: mgr Romuald Dalecki, Katarzyna Demkowicz – współpraca
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” w Braniewie
Tematyka badań: Badanie socjologiczne wśród różnych grup społeczno-zawodowych, które korzystały bądź korzystają z pomocy społecznej.
Obszar badawczy: miasto Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim

VIII. OBSZARY WIEJSKIE 

1. I. Desperak, Gmina jako środowisko społeczno-politycznej aktywności kobiet wiejskich [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, (red.) J. Krzyszkowski.

Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Przeprowadzenie badania: dr Iza Desperak – Uniwersytet Łódzki Instytut Socjologii Katedra Socjologii Polityki i Moralności; praca zbiorowa, zespół Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie
Wydawnictwo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-60302-38-5
Tematyka badań: Analiza występujących w danej gminie form aktywności kobiet wiejskich na jej terenie – lokalne liderki pełniły rolę pośredników miedzy lokalną społecznością a zespołem badawczym. Aktywność ta, która była warte zbadania, przybiera bardzo różne formy, często niesformalizowane, i uzupełnia lub zastępuje politykę lokalną.
Obszar badawczy: gmina Jedwabno z województwa warmińsko-mazurskiego, gmina Andrespol z województwa łódzkiego, gmina Piotrków Kujawski z województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmina Kłecko z województwa wielkopolskiego
http://www.kobieta.gov.pl/zal/f419_1.pdf
 
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Pięć Pomysłów na aktywność lokalną.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku 
Przeprowadzenie badania: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Wydawnictwo: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP)
Nr ISBN: 978-83-923941-3-6
Tematyka badań: Projekty aktywizacji środowisk wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego: lokalne gazety, centra lokalnej aktywności (m.in. świetlice), ośrodki wyrównywania szans zawodowych, wioski tematyczne (promowanie poprzez nazwę, np. Aniołowo), przekształcanie szkół wiejskich.
Obszar badawczy: gminy powiatu elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim
 
3. K. Hanke, Strategie kobiet wiejskich w poszukiwaniu pracy [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, (red.) J. Krzyszkowski.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Przeprowadzenie badania: mgr Katarzyna Hanke – Uniwersytet Łódzki Instytut Socjologii Katedra Socjologii Wsi i Miasta; praca zbiorowa, zespół Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie
Wydawnictwo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-60302-38-5
Tematyka badań: Problematyka socjologiczna bezrobocia i poszukiwania pracy na lokalnych rynkach pracy przez kobiety z terenów wiejskich.
Obszar badawczy: gmina Jedwabno z województwa warmińsko-mazurskiego oraz gmina Andrespol z województwa łódzkiego
http://www.kobieta.gov.pl/zal/f419_1.pdf
 
4. A. Śliwińska-Osiecka, Diagnoza działań podejmowanych przez służby społeczne na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, (red.) J. Krzyszkowski.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Przeprowadzenie badania: dr Anna Śliwińska-Osiecka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Gospodarowania Zasobami Ludzkimi; praca zbiorowa, zespół Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie
Wydawnictwo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-60302-38-5
Tematyka badań: Przedstawienie działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet mieszkających na wsi przez służby społeczne (instytucje pomocy społecznej i administracji pracy).
Obszar badawczy: powiatowe urzędy pracy ze wszystkich województw Polski
http://www.kobieta.gov.pl/zal/f419_1.pdf
 
5. D. Walczak-Duraj, Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, (red.) J. Krzyszkowski.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
Przeprowadzenie badania: prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki Instytut Socjologii Katedra Socjologii Polityki i Moralności; praca zbiorowa, zespół Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie
Wydawnictwo: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-60302-38-5
Tematyka badań: Charakterystyka struktury i rodzajów uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym oraz analiza w miarę wyczerpującego zespołu jego uwarunkowań (determinant) – zarówno tych aktualnych jak i potencjalnych.
Obszar badawczy: wszystkie województwa Polski
http://www.kobieta.gov.pl/zal/f419_1.pdf
 
6. L. Szczebiot-Knoblauch, Bezrobocie kobiet z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego [w:] Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, (red.) J. Ostaszewski.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku 
Przeprowadzenie badania: dr inż. Lucyna Szczebiot-Knoblauch – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Wydawnictwo: „AGH”, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-73782-24-2
Tematyka badań: Przedstawienie sytuacji (na podstawie badań) bezrobotnych kobiet zamieszkujących obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego zgłaszających się do powiatowych urzędów pracy w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/63/8.pdf
 
7. R. Marks-Bielska, Byli pracownicy PGR jako „przegrani” transformacji ustrojowej [w:] Polityka Społeczna nr 7/2005.
Badanie zostało opublikowane w: 2005 roku 
Przeprowadzenie badania: dr inż. Renata Marks-Bielska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Miesięcznik: Polityka Społeczna nr 7/2005
Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Tematyka badań: Sytuacja współczesnych rolników z województwa warmińsko-mazurskiego po transformacji ustrojowej.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/ps_pdf_2005/7_2005/7_2005-bie.pdf
 
8. M. Gwiaździńska-Goraj, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
Badanie zostało opublikowane w: 2004 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Marta Gwiaździńska-Goraj – Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Nr ISBN: 83-87643-93-9
Tematyka badań: Opisanie sytuacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz zmiany społeczno-gospodarcze, jakie miały miejsce po transformacji strojowej.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
9. Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów.
Badanie zostało opublikowane w: 2004 roku 
Przeprowadzenie badania: praca zbiorowa, (red.) prof. zw. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nr ISBN: 83-7299-294-0
Tematyka badań: Opisanie sytuacji mieszkańców (byłych pegeerów) w celach poznawczych oraz sformułowanie wniosków praktycznych dla władz Agencji Nieruchomości Rolniczych i samorządów lokalnych.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

10. (Nie)realne marzenia? Aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Przeprowadzenie badania: Ewa Sikora
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
ISBN: 978-83-7299-445-5

IX. PRZEMOC 

1. PBS DGA, Przemoc rówieśnicza i agresja w szkole oraz w środowisku lokalnym w województwie warmińsko-mazurskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przeprowadzenie badania: PBS DGA Sp. z o. o. Sopot – Warszawa 
Tematyka badań: W badaniach skoncentrowano się zarówno na różnych formach zachowań uczniów, które w sposób pośredni lub bezpośredni wskazują na fakt bycia ofiarą lub sprawcą przemocy, jak i na przekonaniach respondentów związanych z subiektywnym poczuciem bezpieczeństwa w szkole. Analizie poddano również oceny uczniów związane z tzw. klimatem społecznym szkoły, a także atmosferą panującą w ich domu rodzinnym.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
2. K. Sarzała, Diagnozy lokalnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przeprowadzenie badania: Krzysztof Sarzała – Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku 
Tematyka badań: W badaniach skoncentrowano się zarówno na różnych formach zachowań uczniów, które w sposób pośredni lub bezpośredni wskazują na fakt bycia ofiarą lub sprawcą przemocy, jak i na przekonaniach respondentów związanych z subiektywnym poczuciem bezpieczeństwa w szkole. Analizie poddano również oceny uczniów związane z tzw. klimatem społecznym szkoły, a także atmosferą panującą w ich domu rodzinnym.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

X. UZALEŻNIENIA 

1. M. Przybysz-Zaremba, Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Małgorzata Przybysz-Zaremba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Prospekt”, Olsztyn
Nr ISBN: 978-83-926979-0-9
Tematyka badań: Badanie dotyczące uzależnienia od współczesnych mediów, przeprowadzone wśród studentów i uczniów szkół średnich w województwie warmińsko-mazurskim.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

2. PBS DGA, Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – raport z badania.
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Badanie wchodzi w skład: Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD
Przeprowadzenie badania: PBS DGA Sp. z o. o. Sopot – Warszawa 
Tematyka badań: Badania dotyczą rozpowszechniania picia alkoholu i zażywania narkotyków wśród młodzieży, ich opinię na temat powszechności ich zażywania w środowisku rówieśniczym oraz kontakty z rodzicami.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
3. PBS DGA, Wzorce konsumpcji alkoholu w województwie warmińsko-mazurskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2005 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przeprowadzenie badania: PBS DGA Sp. z o. o. Sopot – Warszawa 
Badanie wchodzi w skład: Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD
Tematyka badań: Badania dotyczą dostępu i częstotliwości spożywania różnych rodzajów alkoholu w opinii respondentów z województwa warmińsko-mazurskiego.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
4. D. Zaworska-Nikoniuk, Diagnoza, profilaktyka i terapia uzależnień.
Badanie zostało opublikowane w: 2005 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Dorota Zaworska-Nikoniuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej
Wydawnictwo: „EPISTHEME”, Olsztyn
Nr ISBN: 83-920175-3-6
Tematyka badań: Synteza problemu uzależnień (od alkoholu, narkotyków, oglądania telewizji, gier hazardowych, miłości, pracy, robienia zakupów oraz korzystania z Internetu) widzianego z perspektywy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej.
Obszar badawczy: specjalistyczne placówki i szpitale zajmujące się pomocą oraz leczeniem osób uzależnionych, funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 
5. B. Prajsner, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.
Badanie zostało opublikowane w: 2003 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Badanie wchodzi w skład: Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD
Przeprowadzenie badania: Bogusław Prajsner – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
Tematyka badań: Badania dotyczą rozpowszechniania picia alkoholu i zażywania narkotyków wśród młodzieży, ich opinię na temat powszechności ich zażywania w środowisku rówieśniczym oraz kontakty z rodzicami.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

6. Toksyczny telefon [w:] M. Jędrzejko, W. Bożejewicz (red.) Człowiek w sieci zniewolonych dróg
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk
ISBN: 978-83-8970-945-4

7. Z telefonem komórkowym pod ławką [w:] M. Gożdzicka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak (red.) Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość Tom 3
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-922909-6-4

8. Odrzucić, odebrać, odpisać..., czyli magia telefonu komórkowego – część I [w:] M. Plopa (red.) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania Tom 2
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
ISBN: 978-83-7308-824-5

9. Odrzucić, odebrać, odpisać… czyli magia telefonu komórkowego – część II, [w:] M. Plopa (red.) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania Tom 2
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: Iwona Kijowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej
ISBN: 978-83-7308-824-5

10. Poczucie kontroli a poczucie sensu życia u osób bez uzależnienia i z uzależnieniem alkoholowym, [w:] Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt 1
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Przeprowadzenie badania: Alina Chyczewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
ISBN: 978-83-1895-811-7

11. Wybrane przejawy poczucia podmiotowości a poczucie sensu życia u osób bez uzależnienia  i z uzależnieniem alkoholowym
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: Alina Chyczewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
ISBN: 978-83-92522-134-1

12. Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Obszar badania: województwo warmińsko-mazurskie
Wydawca: Wydawnictwo Enea Communication, Toruń
ISBN: 978-83-92334-620-3

13. Z telefonem komórkowym na zajęciach w uczelni  [w:] M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak (red) Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość. Tom 3
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: Iwona Kijowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-922909-8-8

14. „Za ostatni grosz”, czyli zakupomania wśród studentów. Doniesienie z badań. [w:] W. Muszyński (red.) „Nowy wspaniały świat?”. Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Obszar badania: województwo warmińsko-mazurskie
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
ISBN: 978-83-7611-462-0

XI. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

1. A. Krause, S. Nosarzewska, A. Żyta, Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: dr hab. Amadeusz Krause, prof. UG – Uniwersytet Gdański Instytut Pedagogiki Specjalnej; mgr Sylwia Nosarzewska – Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie; dr Agnieszka Żyta – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii
Wydawnictwo: Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń
Nr ISBN: 978-83-89163-67-7
Tematyka badań: Szeroki obszar dyskusji dotyczącej normalizacji środowiska życia osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Badania uzasadniają konieczność podjęcia dyskusji nad praktycznymi rozwiązaniami oraz zmianami w tym zakresie.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
2. B. Antoszewska, Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: dr Beata Antoszewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii
Wydawnictwo: „Impuls”, Kraków
Nr ISBN: 978-83-7308-752-1
Tematyka badań: Problematyka dzieci z chorobą nowotworową, ich sytuacja osobista, rodzinna oraz szkolna. Badania oparte są na spotkaniach z dziećmi hospitalizowanymi i ich rodzicami.
Obszar badawczy: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Oddział hematologiczno-onkologiczny
 
3. Z. Brodziński, D. Śledź, Prognoza zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie nowomiejskim i rekomendacje w kontekście prowadzonych badań i analiz.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
Przeprowadzenie badania: dr Zbigniew Brodziński oraz dr Dariusz Śledź – Olsztyńska Szkoła Biznesu Instytut Badań i Analiz
Wydawnictwo: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Tematyka badań: Badania i ekspertyzy potrzeb osób niepełnosprawnych i pracodawców powiatu nowomiejskiego.
Obszar badawczy: powiat nowomiejski województwa warmińsko-mazurskiego
 
4. Vento Consulting, Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w powiecie oleckim. Raport z badań społeczno-ekonomicznych.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
Przeprowadzenie badania: VENTO CONSULTING Sp. z o. o. Poznań 
Tematyka badań: Sytuacja demograficzna, społeczno-ekonomiczna, problemy, trudności, przeciwności, pozycja w społeczeństwie i oczekiwania wobec władz samorządowych osób niepełnosprawnych w powiecie oleckim.
Obszar badawczy: gminy: Olecko, Świętajno, Kowale Oleckie oraz Wieliczki z województwa warmińsko-mazurskiego
 
5. D. Śledź (red.), Bariery zatrudnienia, możliwości i kierunki kreowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: praca zbiorowa, (red.) dr Dariusz Śledź – Olsztyńska Szkoła Biznesu Instytut Badań i Analiz
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr ISBN: 978-83-92569-0-6
Tematyka badań: Badania i analizy problemu niepełnosprawności na Warmii i Mazurach realizowane w ramach projektu „Handikap Plus”, m.in..: rozpoznanie barier i możliwości zatrudniania oraz ocenę zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
XII. BEZDOMNOŚĆ
1. R. Dalecki, M. Mieczkowska-Dymek, A. Karolińska, Bezdomność jako problem wykluczenia społecznego na przykładzie miasta Braniewa.
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Socjal” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
Przeprowadzenie badania: mgr Romuald Dalecki, mgr Marzena Mieczkowska-Dymek oraz Agnieszka Karolińska – współpraca
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie
Tematyka badań: Badanie socjologiczne wśród osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Obszar badawczy: miasto Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim
 
2. I. Grabarczyk, System wsparcia i pomocy bezdomnym w województwie warmińsko-mazurskim [w:] Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, (red.) G. Orzechowska.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: dr Iwona Grabarczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) G. Orzechowska
Wydawnictwo: Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń
Nr ISBN: 978-83-8916336-3
Tematyka badań: Sytuacja materialna i demograficzna osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
3. I. Grabarczyk, System wsparcia i pomocy bezdomnym: (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia – Markot w Marwałdzie).
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: dr Iwona Grabarczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nr ISBN: 978-83-7299-529-2
Tematyka badań: Określenie czynników warunkujących proces popadania w bezdomność oraz czynników decydujących o udanej reintegracji społecznej, czyli o wyjściu z bezdomności. Opis modelu pracy socjalnej prowadzonej w Domu Odzyskanych dla Życia.
Obszar badawczy: Dom Odzyskanych dla Życia w Marwałdzie w województwie warmińsko-mazurskim
 
XIII. RYNEK PRACY I BEZROBOCIE 
1. A. Czesla, Zawody deficytowe i nadwyżkowe na Warmii i Mazurach w 2009 roku.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
Przeprowadzenie badania: dr Alfred Czesla – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Wydawnictwo: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Tematyka badań: Monitoring zawodów, którego celem jest systematyczne określanie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnych, regionalnych i krajowym rynku pracy przy wykorzystaniu bazy informatycznej. Poprzez ich określenie, zamierza się zwiększyć efektywność organizowanych szkoleń i dostosowania ich kierunków do potrzeb pracodawców.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.up.gov.pl/tresc/doc/zawody_2009.pdf
 
2. Instytut Badań i Analiz Olsztyńska Szkoła Biznesu Grupa OSB, Badanie osób bezrobotnych do 30 roku życia i po 45 roku życia w powiecie oleckim.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
Przeprowadzenie badania: Olsztyńska Szkoła Biznesu Instytut Badań i Analiz
Tematyka badań: Badanie miało na celu zidentyfikowanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia w powiecie oleckim oraz propozycje ich rozwiązań.
Obszar badawczy: powiat olecki województwa warmińsko-mazurskiego
http://www.badania-rynku.pl/projekty/projekt/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=56&;tx_ttnews%5Byear%5D=2010&tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&cHash=8c5d2fcedb
 
3. P. Janukowicz, Mobilność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych mieszkańców miast i wsi w województwie warmińsko-mazurskim [w:] Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, (red.) R. Hordeński, C. Sadowska-Snarska.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: mgr Paweł Janukowicz – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie; praca zbiorowa, (red.) R. Hordeński, C. Sadowska-Snarska
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Białystok-Warszawa
Nr ISBN: 978-83-61247-21-0
Tematyka badań: Przedstawienie deklarowanej mobilności edukacyjnej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych mieszkańców miast i wsi województwa warmińsko-mazurskiego. Integralną częścią studium jest zaprezentowanie sytuacji osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na warmińsko-mazurskim rynku pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.wse.edu.pl/wse/userfiles/file/publikacje_pdf/Uwarunkowania_rynku_pracy_w_Polsce_reg.pdf

4. A. Organiściak-Krzykowska, Procesy migracyjne w województwie warmińsko-mazurskim na tle sytuacji rynku pracy [w:] Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, (red.) R. Hordeński, C. Sadowska-Snarska.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) R. Hordeński, C. Sadowska-Snarska
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Białystok-Warszawa
Nr ISBN: 978-83-61247-21-0
Tematyka badań: Przedmiotem rozważań jest województwo warmińsko-mazurskie, znane z niedoinwestowania, słabej infrastruktury technicznej, niskiej przedsiębiorczości mieszkańców, a w konsekwencji także niskiego PKB per capita, które należy do najniższych wskaźników w Polsce (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008). Niska atrakcyjność tego regionu powoduje słaby dopływ kapitału inwestycyjnego, co pogłębia i tak już trudną sytuację ludności zamieszkującej teren tego województwa.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.wse.edu.pl/wse/userfiles/file/publikacje_pdf/Uwarunkowania_rynku_pracy_w_Polsce_reg.pdf
 
5. Z. Brodziński, D. Śledź, Prognoza zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie nowomiejskim i rekomendacje w kontekście prowadzonych badań i analiz.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
Przeprowadzenie badania: dr Zbigniew Brodziński oraz dr Dariusz Śledź – Olsztyńska Szkoła Biznesu Instytut Badań i Analiz
Wydawnictwo: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Tematyka badań: Badania i ekspertyzy potrzeb osób niepełnosprawnych i pracodawców powiatu nowomiejskiego.
Obszar badawczy: powiat nowomiejski województwa warmińsko-mazurskiego
 
6. A. Czesla, Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach [w:] Polityka Społeczna nr 2/2008.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: dr Alfred Czesla – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Miesięcznik: Polityka Społeczna nr 2/2008
Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Tematyka badań: Analiza zjawiska bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim, na przykładzie osób długotrwale bezrobotnych, którzy nie posiadają wykształcenia. W celu pozyskania pracy, podejmują edukację – dokształcanie, przekwalifikowanie się itp.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
7. A. Czesla, Mobilność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Badanie socjologiczne.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: dr Alfred Czesla – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Wydawnictwo: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Tematyka badań: Wszechstronna analiza wielu skomplikowanych kwestii dotyczących bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.gizycko.pup.gov.pl/aktualizacja/data/pliki/560_Mobilno_____edukacyjna_bezrobotnych_bez_kwalifikacji_zawodowych_na_Warmii_i_Mazurach.pdf
 
8. M. Sochańska-Kawiecka, Z. Kołakowska, Bierni czy aktywni. Sytuacja osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
Przeprowadzenie badania: Marzena Sochańska-Kawiecka oraz Zuzanna Kołakowska – Policy & Action Group Unicolsulting Sp. z o. o.
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Funduszu Pracy
Tematyka badań: Pogłębiona analiza i kompleksowa diagnoza sytuacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat na rynku pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.up.gov.pl/?pageid=40050200
 
9. D. Śledź, M. Borawska, J. Balcerzak-Kalata, U. Tomczyk, Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie węgorzewskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Starostwa Powiatowego w Węgorzewie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie
Przeprowadzenie badania: dr Dariusz Śledź, dr Monika Borawska, Joanna Balcerzak-Kalata, Urszula Tomczyk oraz Justyna Byczkowska – Olsztyńska Szkoła Biznesu Instytut Badań i Analiz
Wydawnictwo: Olsztyńska Szkoła Biznesu Instytut Badań i Analiz
Nr ISBN: 978-83-925692-5-1
Tematyka badań: Potrzeba szczegółowego opisu poszczególnych kategorii popytu na pracę i podaży zasobów pracy. Przedstawione zostało porównanie struktury zawodowej osób bezrobotnych i ofert pracy zgłaszanych do PUP.
Obszar badawczy: powiat węgorzewski województwa warmińsko-mazurskiego
 
10. D. Śledź (red.), Bariery zatrudnienia, możliwości i kierunki kreowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2007 roku
Przeprowadzenie badania: praca zbiorowa, (red.) dr Dariusz Śledź – Olsztyńska Szkoła Biznesu Instytut Badań i Analiz
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr ISBN: 978-83-92569-0-6
Tematyka badań: Badania i analizy problemu niepełnosprawności na Warmii i Mazurach realizowane w ramach projektu „Handikap Plus”, m.in.: rozpoznanie barier i możliwości zatrudniania oraz ocenę zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
11. A. Czesla, Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach [w:] Polityka Społeczna nr 2/2006.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Przeprowadzenie badania: dr Alfred Czesla – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Miesięcznik: Polityka Społeczna nr 2/2006
Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Tematyka badań: Analizie poddano przyczyny bezrobocia i sytuację materialną oraz osobistą młodzieży, postawy i oczekiwania młodych ludzi dotyczące swojej drogi zawodowej, jak również dokonano oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
12. L. Domańska, Reakcje adaptacyjne na trudnym rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego [w:] Polityka Społeczna nr 2/2006.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Przeprowadzenie badania: dr Lidia Domańska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Socjologii
Miesięcznik: Polityka Społeczna nr 2/2006
Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Tematyka badań: Analiza wpływu długotrwałego utrzymywania się wysokiej stopy bezrobocia w regionie na konkurencję na rynku pracy oraz na stosunki pracy.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
13. J. Witkowski (red.), Potencjał plus – badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
Przeprowadzenie badania: Olsztyńska Szkoła Biznesu (OSB), ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS); praca zbiorowa, (red.) prof. zw. dr hab. Janusz Witkowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Demograficznych Instytut Statystyki i Demografii
Wydawnictwo: „AGRAF”, Olsztyn
Tematyka badań: Sytuacja lokalnego rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.up.gov.pl/?pageid=40050100
 
14. R. Lasmanowicz, H. Lelusz, Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy [w:] Polityka Społeczna nr 4/2004.
Badanie zostało opublikowane w: 2004 roku
Przeprowadzenie badania: dr Renata Lasmanowicz oraz dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Rachunkowości
Miesięcznik: Polityka Społeczna nr 4/2004
Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
Tematyka badań: Sytuacja osób bezrobotnych, poszukujących pracy na lokalnym rynku.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
15. A. Kozłowski, I. Czaplicka-Kozłowska, Zjawisko nielegalnego zatrudnienia a bezrobocie na Warmii i Mazurach [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości: praca zbiorowa, (red.) M. Juchnowicz.
Badanie zostało opublikowane w: 2004 roku
Przeprowadzenie badania: dr Andrzej Kozłowski oraz dr Iwona Czaplicka-Kozłowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydawnictwo: „POLTEXT”, Warszawa
Nr ISBN: 83-88840-60-6
Tematyka badań: Analiza nieuregulowanego prawnie zatrudnienia oraz jej wypływ na wielkość bezrobocia w regionie.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie

16. Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników. Ewaluacja projektu - raport końcowy
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Magdalena Wysocka, Saturnin Fadrowski
Wydawca: Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Olsztyn. Wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - nie na sprzedaż
ISBN: 978-83-88629-30-3

17. Opracowanie ankiet skierowanych do usamodzielnianych i usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych korzystających z różnych form pomocy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Badanie zostało opublikowane w: 2011 roku
Badanie zostało zrealizowane przez: PCPR w Ostródzie
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Konczanin-Szafraniec
Obszar badania: powiat ostródzki
Do pobrania: dokument.pdf
 
XIV. POZOSTAŁE ZADANIA
1. M. Ciczkowska-Giedziun, Edukacja regionalna jako koncepcja przekraczania barier kulturowych na Warmii i Mazurach [w:] Przekraczanie kręgu ubóstwa kulturowego. Konteksty społeczne, (red.) D. Wajsprych.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) D. Wajsprych
Wydawnictwo: „Impuls”, Kraków
Nr ISBN: 978-83-7587-374-0
Tematyka badań: Przekraczanie barier kulturowych między pokoleniami i kulturami w województwie warmińsko-mazurskim, jako efekt szeroko rozwiniętej edukacji regionalnej.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
2. M. Maciejewska i in., Określenie możliwości kształcenia zawodowego w regionie – analiza instytucjonalna.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: dr Monika Maciejewska, dr Edyta Borys, mgr Adriana Matuszewska i dr Małgorzata Stańczak – Katedra Pedagogiki Ogólnej oraz dr Katarzyna Białobrzeska – Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Badanie wchodzi w skład badania: Diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy, (red.) H. Mizerek
Tematyka badań: Integralna część analiz dotyczących szczegółowego rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku pracy oraz diagnozowania szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego zawodowego. Celem tych szeroko zakrojonych działań jest zwiększenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w regionie oraz dostosowanie kształcenia specjalistów w poszczególnych zawodach do potrzeb rynku.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
3. Obserwatorium Integracji Społecznej w Olsztynie, Identyfikacja potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: Obserwatorium Integracji Społecznej działające w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Tematyka badań: Zobrazowanie zakresu wiedzy o pomocy i integracji społecznej wśród pracowników socjalnych oraz wyodrębnienie obszarów badawczych, w stosunku do których istnieje potrzeba realizacji pogłębionych analiz i opracowań.
Obszar badawczy: ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z województwa warmińsko-mazurskiego
 
4. E. Sikora-Wiśniewska, Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy. Badanie przedsiębiorstw i instytucji.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: dr Ewa Sikora-Wiśniewska – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania
Badanie wchodzi w skład badania: Diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy, (red.) H. Mizerek
Tematyka badań: Dokonanie diagnozy potrzeb regionalnego rynku pracy w zakresie popytu/ zapotrzebowania na absolwentów szkół zawodowych (zasadniczych i średnich).
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
5. M. Suska-Kuźmicka, Organizacje pozarządowe miejscem przekraczania bariery bierności (przykład Stowarzyszenia „Tratwa”) [w:] Przekraczanie kręgu ubóstwa kulturowego. Konteksty społeczne, (red.) D. Wajsprych.
Badanie zostało opublikowane w: 2010 roku
Przeprowadzenie badania: dr Monika Suska-Kuźmicka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Opiekuńczej; praca zbiorowa, (red.) D. Wajsprych
Wydawnictwo: „Impuls”, Kraków
Nr ISBN: 978-83-7587-374-0
Tematyka badań: Stowarzyszenie „Tratwa”, jako alternatywa dla młodzieży na aktywny i innowacyjny sposób spędzania czasu wolnego oraz poszerzania zainteresowań.
Obszar badawczy: olsztyńskie stowarzyszenie „Tratwa”
 
6. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Badanie potrzeb społecznych w gminie Barczewo.
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Urzędu Miejskiego w Barczewie
Przeprowadzenie badania: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa
Tematyka badań: Ukazanie wielu aspektów życia mieszkańców gminy Barczewo: ich potrzeby i problemy w różnych obszarach, kwestie oświaty, ochrony zdrowia, dostępu do komunikacji publicznej oraz zagospodarowania czasu wolnego.
Obszar badawczy: gmina Barczewo w województwie warmińsko-mazurskim
 
7. W. Łukowski, H. Bojar, B. Jałowiecki (red.), Społeczność na granicy: zasoby mikroregionu Gołdap i mechanizmy ich wykorzystywania.
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Urzędu Miejskiego w Barczewie
Przeprowadzenie badania: praca zbiorowa, (red.) Wojciech Łukowski, Hanna Bojar, Bohdan Jałowiecki
Wydawnictwo: Naukowe „Scholar”, Warszawa
Nr ISBN: 978-83-7383-321-0
Tematyka badań: Zawiera zagadnienia społeczne (m.in. osób niepełnosprawnych), socjologiczne, zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, kulturalne, edukacyjne, przejść granicznych oraz turystyczne.
Obszar badawczy: miasto Gołdap w województwie warmińsko-mazurskim
 
8. M. Tędziagolska, A. Stanaszek, Badanie potrzeb społecznych w gminie Nidzica.
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Przeprowadzenie badania: Magdalena Tędziagolska, Alina Stanaszek – „Era Ewaluacji” Grupa Badawcza Sp. z o. o., Warszawa
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Tematyka badań: Ukazanie wielu aspektów życia mieszkańców miasta i gminy Nidzica: ich potrzeby i problemy w różnych obszarach, kwestie oświaty, ochrony zdrowia, dostępu do komunikacji publicznej oraz zagospodarowania czasu wolnego.
Obszar badawczy: miasto i gmina Nidzica w województwie warmińsko-mazurskim
 
9. Agencja Badań Rynku „Opinia”, Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Przeprowadzenie badania: Anna Chrościcka, Tomasz Płachecki, Karolina Dymek oraz Agnieszka Dobrzyńska – Agencja Badań Rynku „Opinia” z Warszawy
Wydawnictwo: współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Tematyka badań: Głównym celem badania była ocena potencjału ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) do aplikowania i realizacji projektów w ramach Priorytetu VII PO KL oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji zadań wynikających z wdrażania Priorytetu VII PO KL.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ggov_065.pdf
 
10. R. Dalecki, M. Sarnik, Mieszkańcy Braniewa o swoim życiu i problemach.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
Przeprowadzenie badania: mgr Romuald Dalecki, Marta Sarnik – współpraca
Wydawnictwo: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie
Tematyka badań: Badanie socjologiczne dotyczące wybranych sfer życia mieszkańców miasta Braniewo.
Obszar badawczy: miasto Braniewo w województwie warmińsko-mazurskim
 
11. J. Górniewicz, Praktyki studenckie w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur: raport z badań.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku 
Przeprowadzenie badania: prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Nr ISBN: 978-83-89112-34-7
Tematyka badań: Badania przeprowadzone wśród studentów UWM, dotyczące odbywanych przez nich praktykach w przedsiębiorstwach w województwie warmińsko-mazurskim.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
12. K. Milczarek, Realizacja przez ochotnicze hufce pracy projektów EFS na Warmii i Mazurach. Doświadczenia praktyczne i wnioski [w:] Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży, (red.) S. Kwiatkowski.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie
Przeprowadzenie badania: Katarzyna Milczarek; praca zbiorowa, (red.) S. Kwiatkowski
Wydawnictwo: sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr ISBN: 978-83-60398-05-0
Tematyka badań: Doświadczenie OHP z województwa warmińsko-mazurskiego podczas realizacji projektów z EFS.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
13. K. Milczarek, Wnioski z realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy na Warmii i Mazurach [w:] Aspekty społeczne i wychowawcze projektu „18-24. Czas na samodzielność”. Z doświadczeń Ochotniczych Hufców Pracy w realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, (red.) Z. Jasiński, E. Nycz.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie: Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie
Przeprowadzenie badania: Katarzyna Milczarek; praca zbiorowa, (red.) Z. Jasiński, E. Nycz
Wydawnictwo: Instytut Śląski Sp. z o. o., Opole
Nr ISBN: 978-83-7511-099-9
Tematyka badań: Doświadczenie OHP z województwa warmińsko-mazurskiego podczas realizacji projektów z EFS.
Obszar badawczy: województwo warmińsko-mazurskie
 
14. A. Szyszka, Pomoc społeczna w województwie elbląskim w latach 1981-98 w wycinkach prasowych.
Badanie zostało opublikowane w: 2008 roku
Przeprowadzenie badania: Anna Szyszka
Wydawnictwo: „Uran”, Elbląg
Nr ISBN: 978-83-60138-09-0
Tematyka badań: Wycinki z gazet: Głos Wybrzeża, Dziennik Bałtycki, Gazeta Morska, Kurier Elbląski, Nowy Głos Elbląga, Gazeta Elbląska oraz Rzeczpospolita.
Obszar badawczy: miasto Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim
http://zalaczniki.ops.pl/elblaska_pomoc_spoleczna/pomoc_spoleczna_elblaskie.rtf
 
15. B. Chrostowska, Stowarzyszenie „Tratwa” albo „droga donikąd” [w:] Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, (red.) K. Białobrzeska, S. Kawula.
Badanie zostało opublikowane w: 2006 roku 
Przeprowadzenie badania: dr Bożena Chrostowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej; praca zbiorowa, (red.) K. Białobrzeska, S. Kawula
Wydawnictwo: Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń
Nr ISBN: 838-91-632-3-3
Tematyka badań: Stowarzyszenie „Tratwa”, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji młodych ludzi.
Obszar badawczy: olsztyńskie stowarzyszenie „Tratwa”
 
16. Propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Iwona Kijowska, Irena Srokosz (red.)
Wydawca: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
ISBN: 978-83-927315-6-6
 
17. Edukacja dorosłych w perspektywie motywacji [w:] A. Zduniak (red.) Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Irena Srokosz
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
ISBN: 978-83-927315-6-6
 
18. Doświadczenia oraz jakość życia osób na obczyźnie. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju [w:] W. Muszyński, E. Sikora(red.) „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie
Badanie zostało opublikowane w: 2009 roku
Przeprowadzenie badania: Małgorzata Przybysz-Zaremba
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
ISBN: 978-83-7611-461-3

Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK