Kontakt

Dokumenty strategiczne

Strategiczne dokumenty

Zakres działalności samorządu województwa reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, zgodnie z którą wykonuje on m.in. zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w zakresie ochrony środowiska.

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Samorząd województwa, w celu poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego ludności przy zachowaniu ciągłości działań związanych z tworzeniem warunków zrównoważonego rozwoju regionu, opracowuje odpowiednie plany dokumenty strategiczne.

Dokumenty strategiczne i akty prawa miejscowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie http://bip.warmia.mazury.pl/ (INFORMACJE DZIEDZINOWE >>> OCHRONA ŚRODOWISKA >>> DOKUMENTY STRATEGICZNE / AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK