Kontakt

O urzędzie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski - jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań zarządu województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, statucie województwa warmińsko-mazurskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw.

Urzędem kieruje marszałek województwa (ZOBACZ WIĘCEJ)) przy pomocy wicemarszałków i pozostałych członków zarządu, sekretarza województwa, skarbnika i dyrektorów departamentów.

Marszałek w uzgodnieniu z zarządem dokonuje podziału zadań pomiędzy wicemarszałków i pozostałych członków zarządu (ZOBACZ WIĘCEJ

Marszałek określa zadania sekretarza województwa, skarbnika oraz dyrektorów departamentów.

Marszałek jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

W przypadku gdy marszałek nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo pełni wskazany przez marszałka wicemarszałek. Przekazanie obowiązków następuje w formie pisemnej.

W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działają departamenty i biura (ZOBACZ WIĘCEJ).

Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu województwa, w szczególności z dziedziny:
- edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
- promocji i ochrony zdrowia,
- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- modernizacji terenów wiejskich,
- zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony środowiska,
- transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- kultury fizycznej i turystyki,
- ochrony praw konsumentów,
- obronności,
- bezpieczeństwa publicznego,
- przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
- działalność w zakresie telekomunikacji.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK